สธ.น้อมนำ“พระราชดำรัสในหลวง”เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ให้คนไทยสุขภาพดี

กระทรวงสาธารณสุข น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า “…ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง…” มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี โดยได้เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยให้คนไทยทั้งประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ให้การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เช่น นมโรงเรียนพร้อมดื่ม นมอัดเม็ด ไอศกรีม น้ำบริโภค สาหร่ายเกลียวทอง น้ำผึ้ง ตลาดจน น้ำใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลให้อาหารปลอดภัย และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ตรวจรับรองอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดสด แผงลอย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และผู้ประกอบการทั่วไป รายใดที่ผลการตรวจคุณภาพอาหารผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดครบ 3 ครั้งแล้ว จะได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย (ป้ายทอง) พร้อมใบรับรองคุณภาพอาหาร ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2546-2559 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย ให้ร้านโกลเด้นเพลส ทั้ง 9 สาขา และมีการมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 156,554 ป้าย โดยยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า นอกจากการตรวจรับรองอาหารสดแล้วยังมีการฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบด้านอาหารให้กับ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักเรียน ฯลฯ เพื่อสามารถนำไปเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่จำหน่ายในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนั้นผู้ประกอบการยังสามารถนำชุดทดสอบอาหารตรวจวัตถุดิบก่อนปรุงประกอบอาหาร รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าตรวจคัดกรองวัตถุดิบก่อนจำหน่ายให้ผู้บริโภค เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุข หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 029510000 ต่อ 99566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dmsc.moph.go.th