ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ปีงบประมาณ 2563

 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2563 โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 Declaration of Management with Honesty Intent of 2020

 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ปีงบประมาณ 2562

  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562 โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปี 2562  โดย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

  คลิปวีดีโอประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปี 2562  โดย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561-2561) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ปีงบประมาณ 2561

  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2561 โดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปี 2561 โดย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร