ตรวจสอบสถานะการส่งตัวอย่าง

_________________________________________________________________________________________________________________

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการส่งตัวอย่างส่งตรวจได้โดย ใส่หมายเลขรับตัวอย่าง 13 หลัก และโปรดตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของหมายเลข เพื่อผลการค้นหา

ตรวจสอบสถานะตัวอย่างส่งตรวจได้ที่นี่    ดูขั้นตอนวิธีการตรวจสอบสถานะ คลิกที่นี่

Scan for Check Sample Status Application(android 5.0+)
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร @ BQSF 2016
Online@27.04.2016
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและประโยชน์สุขของประชาชน
ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ กรุณา แจ้งที่นี่ โดยทางสำนักฯ จะนำข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ของท่าน เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป