ตรวจสอบสถานะการส่งตัวอย่าง

ผู้ใช้บริการ สามารถส่งคำขอเพื่อส่งตัวอย่าง ตรวจสอบสถานะตัวอย่าง  โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอเพื่อส่งตัวอย่าง ตรวจสอบสถานะตัวอย่าง ประวัติการส่งตัวอย่างและดาวน์โหลดรายงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ผ่านระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์  (iLab Plus)
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ ได้ที่นี่ 

 เอกสารการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLAB PLUS)