ตรวจสอบสถานะการส่งตัวอย่าง

_________________________________________________________________________________________________________________________

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์  (iLab Plus) โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอเพื่อส่งตัวอย่าง ตรวจสอบสถานะตัวอย่าง ประวัติการส่งตัวอย่างและดาวน์โหลดรายงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ ได้ที่นี่ 

สำหรับตัวอย่างที่ส่งตัวอย่างก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563  

ตรวจสอบสถานะการส่งตัวอย่างส่งตรวจได้โดย ใส่หมายเลขรับตัวอย่าง 13 หลัก และโปรดตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของหมายเลข เพื่อผลการค้นหา

ตรวจสอบสถานะตัวอย่างส่งตรวจได้ที่นี่    ดูขั้นตอนวิธีการตรวจสอบสถานะ คลิกที่นี่

Scan for Check Sample Status Application(android 5.0+)
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร @ BQSF 2016
Online@27.04.2016
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและประโยชน์สุขของประชาชน
ทั้งนี้หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ กรุณา แจ้งที่นี่ โดยทางสำนักฯ จะนำข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ของท่านเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป