การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง
1. แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง : ผลิตภัณฑ์อาหาร   
2. แบบฟอร์มรายละเอียด : ผลิตภัณฑ์อาหาร   
3. แบบสำรวจการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหาร(สำหรับผุ้เก็บตัวอย่าง) 
4. ตัวอย่างรายละเอียดการเขียนบนกล่องบรรจุ  

สอบถามรายละเอียดและติดต่อนัดหมายเพื่อส่งตัวอย่าง
(กรุณาโทรติดต่อเพื่อนัดหมายก่อนส่งตัวอย่างล่วงหน้า ไม่รับตัวอย่างที่ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า)

งานรับตัวอย่าง (คุณวิภา) โทรศัพท์ 0-2589-9850-8, 0-2951-0000 ต่อ 99561-62 หรือ 09-5565-7780
ติดต่อสอบถาม  E-mail