องค์กรคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

   การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 
ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขั้นตอนที่ 1 

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
  2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567

 

——————————————————————————————————————————————————————————

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ประกาศเจตนารมณ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจำปีงบประมาณ 2567 

 แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

  

==================================================================================================================

องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ 2566

การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลบุคลากรดีเด่น ข้าราชการดีเด่น และคนดีต้นแบบ ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ประจำปีงบประมาณ 2566  

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561