องค์กรคุณธรรมและจริยธรรม

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 
ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขั้นตอนที่ 1 

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
  2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ขั้นตอนที่ 2 

  1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

  2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ภาพและวีดีทัศน์ประกอบกิจกรรม 

   ภาพกิจกรรมข่าวสาร   
       “สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

   วีดีทัศน์การประกาศเจตนารมณ์

 

ขั้นตอนที่ 3

 1. การกําหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทํา”

 2. ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

 3. รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน

 4. การทําแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่ 4

 1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร
 2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดําเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขั้นตอนที่ 5

1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ
2. ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
3. รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

            ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561