อัตราค่าใช้จ่ายในการประเมินความปลอดภัยอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร

ด้านชื่อรายการตรวจวิเคราะห์เทคนิคการตรวจวิเคราะห์อัตราค่าบริการ (บาท)ชนิดตัวอย่าง/ปริมาณ/หน่วย
การรับรอง/ประเมินความสามารถทางห้องปฏิบัติการการให้บริการประเมินความปลอดภัยอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร

1) อัตราค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
-5,000ต่อ 1 ชนิด ส่วนประกอบที่ต้องประเมิน
การรับรอง/ประเมินความสามารถทางห้องปฏิบัติการบริการประเมินความปลอดภัยอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร

2) อัตราค่าใช้จ่ายการประเมินความปลอดภัย
-70,000ต่อ 1 ชนิด ส่วนประกอบที่ต้องประเมิน
การรับรอง/ประเมินความสามารถทางห้องปฏิบัติการการให้บริการประเมินความปลอดภัยอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร

3) ค่าจัดทำรายงานผลการประเมินความปลอดภัยกรณีสูญหายหรือขอเพิ่มเติม
-500ต่อเล่ม