ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus)

ผู้ใช้บริการ สามารถส่งคำขอเพื่อส่งตัวอย่าง ตรวจสอบสถานะตัวอย่าง  โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอเพื่อส่งตัวอย่าง ตรวจสอบสถานะตัวอย่าง ประวัติการส่งตัวอย่างและดาวน์โหลดรายงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ผ่านระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์  (iLab Plus)

 เอกสารการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLAB PLUS) 
 วิธีการดาวน์โหลดรายงานผลการทดสอบ e-report

 ข้อปฏิบัติในการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้รับบริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์