KM-2561

การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2561

 หนังสือรวบรวบองค์ความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปีงบประมาณ 2561 

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
ครั้งที่ 1 : วันที่ 13 ธันวาคม 2560 : นำเสนอแผนการจัดการความรู้สำนักฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
และนำเสนอโครงการวิจัยด้านอาหาร (Idea for free) ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 2 : วันที่ 28 ธันวาคม 2560 : Success Story Telling โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ กนกพร อธิสุข
และเสนอคลิปวีดีโอ เรื่องเล่าเร้าพลังที่ได้รับรางวัล จากทีมงานการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 3 : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 : การถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล
ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี

ครั้งที่ 4 : วันที่ 25 มีนาคม 2561 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน
ณ ห้องประชุม 806 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 5 : วันที่ 30 เมษายน 2561 :  ถอดบทเรียนการนำเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561
และกิจกรรมการถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล    ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 6 : วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 :  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน
การประชุมทีมงานจัดการความรู้และกิจกรรมการถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)
ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สรุปการถอดบทเรียนจากองค์ความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)

เรื่องเล่า 5 เรื่อง ได้แก่

  1. ต่อมเอ๊ะ!…กับคำตอบสุดท้าย โดย นางสาวสุวรรณี ธีระภาพธรรมกุล
  2. 5ส สุขใจ โดย นายวรพงศ์ พรมณา
  3. จากแสตมป์สู่ไปรษณีย์ตอบรับ โดย นางสาวเพชรา จิตรบรรจง
  4. สุขกันเถอะเรา โดย นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข

การประสานงาน แก้ปัญหาในการทำงานโดยใช้ไลน์กลุ่ม social media โดย นายบรรพต กลิ่นประทุม

ครั้งที่ 7 : วันที่ 16 สิงหาคม 2561 :  ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เรื่อง มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร
ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี

ครั้งที่ 8 : วันที่ 18 กันยายน 2561 :  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน
กิจกรรมการถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)
1. การเตรียมตัวเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง
2. ประสบการณ์เรียนต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์
ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เวลา 13.00-15.00 น.