KM-2562

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสำนักคุุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2562  

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
 ครั้งที่ 1 : วันที่ 16 มกราคม 2562 :
– แนวทางการจัดการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และแผนงานในปี 2562
– การจัดเตรียมแผนงานวิจัยของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปี 2562-2565
– การพัฒนากำลังคนและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ณ โรงแรมไมดา เดอ ซี หัวหิน (Mida De Sea Hua Hin)  จังหวัด เพชรบุรี

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
 ครั้งที่ 2 : วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 : ณ ห้องประชุม 804 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: การซ้อมนำเสนอผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน
 ครั้งที่ 3 : วันที่ 27 มีนาคม 2562 : ณ ห้องประชุม 804 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 13.30 น.
1. ถอดบทเรียนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27
2. สื่อสารนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
3. โปรแกรมการจัดการสารเคมี (Cheminvent)

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ครั้งที่ 4 : วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 : ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 9.00-16.00 น.
BQSF Innovation Roadmap 2019 : Season I Episode I ” ISO 9001: 2015 & Product Innovations”
วิทยากร : นางสิริภากร แสงกิจพร  ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
 ครั้งที่ 5 : วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 : ณ ห้องประชุม 804 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 10.00-12.00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

  

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
 ครั้งที่ 6 : วันที่ 21 สิงหาคม 2562 : ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 09.00-14.00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ระบบคุณภาพจากพี่สู่น้อง

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
 ครั้งที่ 7 : วันที่ 26 กันยายน 2562 :  ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เวลา 13.00-15.00 น.
– แนะนำสมาชิกน้องใหม่ “แห่งบ้าน สคอ.” พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง
-แลกเปลี่ยนประสบกาณณ์ “สอบ HiPPS ใครว่ายาก”