KM-2563

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสำนักคุุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2563

ครั้งที่ 1 การเรียนรู้ขั้นตอนการตรวจประเมิน AFRL On site Visit เพื่อเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โลหะ
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

ครั้งที่ 2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  : BQSF Innovation Roadmap 2020 : Season I Episode II “BQSF Knowledge Assets”
ภายใต้โครงการจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn) จัดโดย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิทยากร : นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้ทรงคุณวุฒิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 3 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  : กระบวนการจัดซื้อ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดซื้อ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน (Show-Share-Care-Learn)
การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันการนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง ในงาน KM day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2563
ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 8 วันที่ 9 กรกฏาคม 2563

ผลการคัดเลือก ผู้แทน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1.นายสุวัฒน์ บุตรดี “ตามหา ไนโทร (โซ) คอมปาวน์
2. นางสาวพิชชาภา ชมรุ่ง “การเรียนรู้ผ่านเจ้าแมวตัวน้อย”

ครั้งที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน (Show-Share-Care-Learn)
การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยด้านอาหารรอบ 9 เดือน วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563
ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน (Show-Share-Care-Learn)
การซักซ้อมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28
ณ ห้องประชุม 804 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30-12.00 น.