การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสำนักคุุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 804 ชั้น 8 อาคาร 8 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการดำเนินงานการจัดซื้อของสำนักฯ 
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ครั้งที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 งานวิเคราะห์กัญชา
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ครั้งที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอต่ออายุการรับรอง ISO/IEC 17043:2010
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 804 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   

ครั้งที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา 
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 203 (เฉพาะผู้นำเสนอผลงานด้วยวาจา)
วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น.  และผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น

รายละเอียดการนำเสนอ
1. วีรวุฒิ วิทยานันท์ เรื่อง การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสำหรับการสำรวจเบื้องต้นของสารฟิโพรนิลและอนุพันธ์ในไข่และผลิตภัณฑ์
2. ธรณิศวร์ ไชยมงคล เรื่อง การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในข้าวและธัญพืชโดย GC-MSMS
3. กรรภิรมย์ เลิศบำรุงชัย เรื่อง ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการได้รับสัมผัสตะกั่วในไข่เยี่ยวม้าในช่วงปี พ.ศ. 2554-2562
4. ณัฎฐนันท์ คูลิน เรื่อง “เพาเวอร์บอล” วิถีชีวิตใหม่
 ครั้งที่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร์
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 203 (เฉพาะผู้นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์)
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.   และผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น
ครั้งที่ 7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร์
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 203 (เฉพาะผู้นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์)
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.   และผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น
 
ครั้งที่ 8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน (SHOW SHARE CARE & LEARN)
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 203 และผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่ 16 กันยายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น. แนวทางการดำเนินงานโครงการ Total diet
  
เวลา 13.30 – 15.00 น. แนวทางการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดเชิงปริมาณและการทวนสอบ
วิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา