การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2565

ครั้งที่ 1.1 เรื่อง เกร็ดความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ (เตรียมรับการตรวจประเมิน ISO 27001)
โดย นายชาญศักดิ์ ปายะโปย DIO ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น. 

ครั้งที่ 1.2 เรื่อง เกร็ดความรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent)
โดย นางสาวเฉลิมพร ควรหา นวพ. ชพ. เลขานุการคณะการจัดการสารเคมี ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. 

ครั้งที่ 2 เรื่อง การใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Knowledge and Information Systems)
ผ่านระบบ ZOOM   โดย น.ส. ชุติมา โพธิ์ป้อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 7 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.  

ครั้งที่ 3 ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ผ่านระบบ ZOOM
โดย น.ส. ชุติมา โพธิ์ป้อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น.

ครั้งที่ 4 ความสำเร็จของการนำเสนอผลงานวิชาการพร้อมกับภาคปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์และวาจา
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคาร 8  

 
 
 
 

ครั้งที่ 5 “การตรวจวิเคราะห์และยืนยันเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกจากตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม”
วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8  เวลา 13.00 – 16.30 น.

ครั้งที่ 6 “สนุกกับ SENAC” วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 เวลา 10.00-11.00 น.
โดย นางสาวจิตผกา สันทัดรบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานของอาหาร