คำสั่งแต่งตั้งและแผน KM (ย้อนหลัง)

รายงานผลการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสำนักคุุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558-2562

 คำสั่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ 23/2562 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คำสั่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คำสั่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คำสั่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ 63/2559 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คำสั่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ 18/2558 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558-2563

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร