รายการวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข/มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องรายละเอียดการให้บริการ
ฉบับที่ 421 (พ.ศ. 2564) เรื่อง น้ำมันและไขมันน้ำมันถั่วลิสง-ตรวจเพื่อขึ้นทะเบียน
น้ำมันถั่วลิสง-ตรวจเพื่อทราบผล
ฉบับที่ 421 (พ.ศ. 2564) เรื่อง น้ำมันและไขมันน้ำมันปาล์ม-ตรวจเพื่อขึ้นทะเบียน
น้ำมันปาล์ม-ตรวจเพื่อทราบผล
ฉบับที่ 421 (พ.ศ. 2564) เรื่อง น้ำมันและไขมันน้ำมันมะพร้าว-ตรวจเพื่อขึ้นทะเบียน
น้ำมันมะพร้าว-ตรวจเพื่อทราบผล
ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534)เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)
ฉบับที่ 220 (พ.ศ.2544)เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3)
ฉบับที่ 256 (พ.ศ.2545)เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4)
ฉบับที่ 284 (พ.ศ.2547)เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 5)
ฉบับที่ -(พ.ศ.2553)เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6)
1. น้ำบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

2. น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
3. น้ำบริโภค (ที่ไม่ได้ทำเพื่อขาย)

ปริมาณตัวอย่างส่งตรวจ
ปริมาณตัวอย่างส่งตรวจเฉพาะทางจุลชีววิทยาหรือเคมี

***หมายเหตุ : หากต้องการตรวจฉบับเต็มวิเคราะห์ 25 รายการ
ตรวจทางเคมี 21 รายการ
ตรวจทางจุลชีววิทยา 4 รายการ

รายละเอียดการส่งวิเคราะห์
1. กรณีน้ำดื่ม (ขอขึ้นทะเบียน อย. ครั้งแรกหรือตรวจสอบคุณภาพประจำปี)
1.1 ขนาดบรรจุ 500-900 มิลลิลิตร ใช้ตัวอย่างจำนวน 24 ขวด
1.2 ขนาดบรรจุ 1,000-1,500 มิลลิลิตร ใช้ตัวอย่าง 12 ขวด
1.3 ขนาดบรรจุ 20 ลิตร ใช้ตัวอย่าง 1 ถัง

2. น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต
2.1 น้ำบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อขนาด 500 มิลลิลิตร 1 ขวด + น้ำบรรจุขวดธรรมดาทั่วไป 1 ลิตร จำนวน 6 ขวด
หมายเหตุ : สามารถซื้อขวดแก้วปราศจากเชื้อได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราคาใบละ 250 บาท
ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เรื่อง น้ำแข็ง
ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534)เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 2)
ฉบับที่ 254 (พ.ศ.2545)เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 3)
ฉบับที่ 285 (พ.ศ.2547)เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 4)
1. น้ำแข็ง
2. น้ำผลิตน้ำแข็ง


ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2527) เรื่อง ช็อกโกแลต
ฉบับที่ 327(พ.ศ. 2544) เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ 2)
ช็อกโกแลต
ฉบับที่ 92 (พ.ศ. 2528) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุ และการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบ
ฉบับที่ 100 (พ.ศ. 2529) เรื่อง การแสดงฉลากของวุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่วุ้นสำเร็จรูป และขนมเยลลี่ (ที่มิใช่ชนิดแห้ง)
ฉบับที่ 121 (พ.ศ. 2532) เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
ฉบับที่ 331(พ.ศ. 2554) เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (ฉบับที่ 2)
อาหารสำหรับควบคุมน้ำหนัก(ต้องมี spec อย. / ส่วนประกอบ )
1. แทนอาหาร 1 มื้อหรือมากกว่า(ข้อ2(1))(ต้องส่งวิเคราะห์หน่วยงานอื่นด้วย)
* ยังไม่รวมวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล,สี และวัตถุเจือปน
2. แทนอาหาร บางส่วน (ข้อ 2(2))
2.1 มีพืชเป็นองค์ประกอบหรือมีการเติมไฟเบอร์
2.2 ไม่มีพืชเป็นองค์ประกอบหรือไม่มีการเติมไฟเบอร์
* ยังไม่รวมวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล,สี และวัตถุเจือปน
3. วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล(ข้อ2(2)) (ตาม spec อย.)
*ยังไม่รวมสี,วัตถุเจือปน,โลหะหนัก
ฉบับที่ 156 (พ.ศ. 2537) เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
ฉบับที่ 286(พ.ศ. 2547) เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก(ฉบับที่ 2)
ฉบับที่ 307(พ.ศ. 2550) เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก(ฉบับที่ 3)
1. นมดัดแปลงสำหรับทารก (1) *
1.1 ชนิดเหลว (สเตอริไลส์ , ยูเอชที)
1.2 ชนิดแห้ง**
2. นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารก และเด็กเล็ก * (2)
2.1 ชนิดเหลว (สเตอริไลส์ , ยูเอชที)
2.2 ชนิดผงหรือแห้ง
ฉบับที่ 157 (พ.ศ. 2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
ฉบับที่ 171(พ.ศ. 2539) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก(ฉบับที่ 2)
ฉบับที่ 287(พ.ศ. 2548) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก(ฉบับที่ 3)
ฉบับที่ 308(พ.ศ. 2550) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก(ฉบับที่ 4)
1. อาหารทารก (1)
1.1 ชนิดเหลว(สเตอริไลส์ , ยูเอชที)
1.2 ชนิดแห้ง**
2. อาหารทารกสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารกและเด็กเล็ก(2)
2.1 ชนิดเหลว (สเตอริไลส์ , ยูเอชที)
2.2 ชนิดแห้ง
ฉบับที่ 158 (พ.ศ. 2537) เรื่อง อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
1. เนื้อสัตว์ (ไม่รวมใยอาหาร)
1.1 ชนิดเหลว (สเตอริไลส์ , ยูเอชที)
1.2 ชนิดแห้ง (ไม่รวมใยอาหาร)
2. ผลิตภัณฑ์จากพืช
2.1 ชนิดเหลว (สเตอริไลส์ , ยูเอชที)
2.2 ชนิดแห้ง
ฉบับที่ 182 (พ.ศ. 2541) เรื่อง ฉลากโภชนาการ
ฉบับที่ 219(พ.ศ. 2544) เรื่อง ฉลากโภชนาการ(ฉบับที่ 2)
ฉบับที่ 392(พ.ศ. 2561) เรื่อง ฉลากโภชนาการ(ฉบับที่ 3)
ฉลากโภชนาการ
จำนวนตัวอย่างที่ใช้
ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่
ฉบับที่ 332(พ.ศ. 2554) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่(ฉบับที่ 2)
1. เครื่องดื่มเกลือแร่ (โดยไบคาร์บอเนต)
1.1 ชนิดน้ำ (กระป๋อง +800 )
1.2 ชนิดผง
2. เครื่องดื่มเกลือแร่ (โดยซิเตรต)
2.1 ชนิดน้ำ(กระป๋อง +800 )
2.2 ชนิดผง
ฉบับที่ 196 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ชา
ฉบับที่ 277(พ.ศ. 2546) เรื่อง ชา(ฉบับที่ 2)
ฉบับที่ 329(พ.ศ. 2554) เรื่อง ชา(ฉบับที่ 3)
ชา(ใบชา 100 %)
1. ชาใบ, ชาผง, ชาในซองเยื่อกระดาษ (มีกาก)
2. ชาผงสำเร็จรูป (Instant tea) (ไม่มีกาก)
3. ชาปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม (มีน้ำตาล) (กระป๋อง +700)
3.1 ชนิดเหลว (พาสเจอร์ไรส์)
3.1.1 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3
3.1.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 ผสมนม
3.1.3 กรณีค่า pH น้อยกว่า 4.3
3.2 ชนิดเหลว (ฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น) (+กาเฟอีน)
3.3 ชนิดผงฉบับที่ 197 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กาแฟ
ฉบับที่ 276(พ.ศ. 2546) เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2)
ฉบับที่ 330(พ.ศ. 2554) เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 3)
กาแฟ (กาแฟเมล็ด, บด, กาแฟผสม, กาแฟสกัดกาเฟอีน)
1. กาแฟแท้ (มีกาก)
2. กาแฟผสม (มีกาก)
3. กาแฟสกัดกาเฟอีนออก (มีกาก)
4. กาแฟสำเร็จรูป, กาแฟสำเร็จรูปผสม, กาแฟสำเร็จรูป
5. กาแฟปรุงสำเร็จรูป
5.1 ชนิดเหลว (พาสเจอร์ไรส์)
5.1.1 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3
5.1.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 ผสมนม
5.2 ชนิดเหลว (ฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น)
5.3 ชนิดผง

ฉบับที่ 198 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทน้ำนมถั่วเหลือง
1. น้ำนมถั่วเหลืองชนิดเหลว (พาสเจอร์ไรส์)
1.1 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3
1.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 ผสมนม
1.3 กรณีค่า pH น้อยกว่า 4.3
2. น้ำนมถั่วเหลืองชนิดเหลว(ฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น)
3. นมถั่วเหลืองชนิดผง
ฉบับที่ 199(พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ 1. น้ำแร่
2. น้ำผลิตน้ำแร่
ฉบับที่ 200 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซอสในภาชนะบรรจุปิดสนิท
1. เต้าเจี้ยว
2. น้ำจิ้มต่าง ๆ
3. ซอสชนิดต่าง ๆ

ฉบับที่ 201 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ซอสบางชนิด1. ซอสพริก
2.ซอสมะเขือเทศ,มะละกอ,ซอสแป้งหรือซอสแป้งผสมสี (ซอสเย็นตาโฟ) ,ซอสผสม

ฉบับที่ 203 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำปลา
ฉบับที่ 323 (พ.ศ. 2553) เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 2)
ฉบับที่ 403 (พ.ศ. 2562) เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 3)
น้ำปลาแท้, น้ำปลาผสม
ฉบับที่ 204 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำส้มสายชู น้ำส้มสายชู (กรดน้ำส้ม และกรดแร่อิสระ)
1. หมัก,กลั่น
2. เทียม
ฉบับที่ 421 (พ.ศ. 2564) เรื่อง น้ำมันและไขมันน้ำมันและไขมัน
ฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำมันเนยน้ำมันเนย
ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ครีมครีม ครีมแท้, ครีมเทียม, ครีมผสม, ครีมเปรี้ยว (วิปปิ้งครีม, ดับเบิ้ลครีม)
1. ชนิดแห้ง
2. ชนิดเหลว (ที่ผ่านขบวนการ pasteurize)
ฉบับที่ 209 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เนยแข็ง1. กรณีค่า aw น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.82
2. กรณีค่า aw มากกว่า 0.82 แต่น้อยกว่า 0.9
3. กรณีค่า aw มากกว่าหรือเท่ากับ 0.9
ฉบับที่ 210 (พ.ศ. 2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูป (ราคาไม่รวมเครื่องปรุง)
(ผงชูรสเพิ่ม 900 .-)
1. ข้าวต้ม-โจ๊ก ที่ปรุงแต่ง
2. แกงจืดและซุปชนิดเข้มข้น ชนิดก้อน ชนิดผง เช่น เต้าเจี้ยวบด คนอร์ก้อน คนอร์ผง
3. ก๋วยเตี๋ยว, ก๋วยจั๊บ, บะหมี่, เส้นหมี่,วุ้นเส้น (อบแห้ง)
4. เครื่องปรุงในอาหารสำเร็จรูป
5. แกงและน้ำพริกแกง
ฉบับที่ 211 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำผึ้งน้ำผึ้ง
ฉบับที่ 213 (พ.ศ. 2543) เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทแยม, เยลลี, มาร์มาเลต
ฉบับที่ 226 (พ.ศ. 2544) เรื่อง เนยใสหรือกี (Ghee) เนยใสหรือกีแท้
ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2554) เรื่อง เนย 1. ชนิดจืด
2. ชนิดเค็ม
ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) เรื่อง หมากฝรั่งและลูกอมหมากฝรั่งและลูกอม
ฉบับที่ 236 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้า
ฉบับที่ 237(พ.ศ. 2544) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 1. อาหารพร้อมปรุง (ไม่กำหนดรายการวิเคราะห์แต่อาจตรวจตามเกณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นกับความต้องการของลูกค้า)
2. อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
2.1) คุกกี้ ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ บิสกิต
2.2) ที่ทำจากธัญพืช หรือมีแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก
2.3) อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคอื่นๆ
ฉบับที่ 280 (พ.ศ. 2547)เรื่อง ชาสมุนไพรได้แก่ ผลมะตูม ดอกกระเจี๊ยบแดง (กลีบเลี้ยงและริ้วประดับ) เหง้าขิง เหง้าข่า เหง้าและต้นตะไตร้แกง ใบหม่อน ใบบัวบก ดอกคำฝอย ใบเตยหอม ดอกเก็กฮวย
เห็ดหลินจือ ผลมะขามป้อม ใบและต้นเจี่ยวกู้หลาน เถาวัลย์เปรียง

ชาสมุนไพร
ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2547) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ฉ.363 (พ.ศ. 2556) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)
ฉบับที่ 372 (พ.ศ. 2558) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 3)
ฉ.381 (พ.ศ. 2559) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)
ฉ.389 (พ.ศ. 2561) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5)
1. วัตถุเจือปนอาหาร ชนิด เดี่ยว
1.1 กลุ่มที่ CODEX ให้การรับรอง (สืบค้นได้จาก http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/en/
1.2 กลุ่มที่ CODEX ยังไม่มีการรับรอง (สืบค้นได้จาก http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/en/ แล้วไม่พบ
ทั้งนี้ต้องพิจารณาเป็นรายชนิดว่าสามารถให้บริการรายการตรวจวิเคราะห์ใดบ้าง เนื่องจากแต่ละชนิดมีคุณลักษณะเฉพาะ และวิธีทดสอบที่กำหนดแตกต่างกัน
2. วัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม
2.1 กลุ่มที่ใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยวที่ CODEX ให้การรับรอง (ตามข้อ 1.1) มาผสมกัน
2.2 กลุ่มที่ใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยวที่ CODEX ให้การรับรอง (ตามข้อ 1.1) มาผสมกับวัตถุอื่น (ที่ไม่ใช่ น้ำมันและไขมัน)
3. วัตถุเจือปนอาหาร ที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร
ฉบับที่ 293 (พ.ศ. 2548)เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ฉบับที่ 309 (พ.ศ. 2550)เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)
ฉ.405 (พ.ศ. 2562)เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ฉบับที่ 294 (พ.ศ. 2548) เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่1. รอยัลเยลลี 100%
-ชนิดสด
-ชนิดแห้ง
2. ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี


ฉบับที่ 295 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก1) พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)
2) พอลิเอทิลีน (PE) พอลิโพรพิลีน (PP)
3) พอลิเอทิลีน (PE) -บรรจุนม เช่น นมเปรี้ยว นมดัดแปลงสำหรับทารก นมปรุงแต่ง และครีม โยเกิร์ต (ยกเว้นผงหรือแห้ง)
4) พอลิโพรพิลีน (PP) -บรรจุนม เช่น นมเปรี้ยว นมดัดแปลงสำหรับทารก นมปรุงแต่ง และครีม โยเกิร์ต (ยกเว้นผงหรือแห้ง)
5) พอลิสไตรีน (PS) -บรรจุนม เช่น นมเปรี้ยว นมดัดแปลงสำหรับทารก นมปรุงแต่ง และครีม โยเกิร์ต (ยกเว้นผงหรือแห้ง)
6) พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) -บรรจุนม เช่น นมเปรี้ยว นมดัดแปลงสำหรับทารก นมปรุงแต่ง และครีม โยเกิร์ต (ยกเว้นผงหรือแห้ง)
7) พอลิสไตรีน (PS), ABS
8) พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)
9) พอลิคาร์บอเนต (PC)
10) ไนลอน(PA)
11) พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ (PVDC)
12)ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน
13)พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
14)พอลิเมทิลเพนทีน
15)พอลิเมทิลเมทาคริเลต (PMMA)
ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนถั่วเหลือง
ฉบับที่ 322 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนถั่วเหลือง (ฉบับที่ 2)
ฉบับที่ 404 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนถั่วเหลือง (ฉบับที่ 3)
1.ชนิดเหลว
2.ชนิดผง
ฉบับที่ 346 (พ.ศ. 2555) เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2) บัญชีรายชื่อเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับใช้ในอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346)
ฉบับที่ 348 (พ.ศ. 2555) เรื่อง เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 1. ชนิดจืด
2.ชนิดเค็ม
ฉบับที่ 350 (พ.ศ. 2556) เรื่อง นมโค
ฉ.406 (พ.ศ. 2562) เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2)
1. นมสด
1.1 พาสเจอร์ไรส์จืด
-แหล่งผลิต

-ไม่ใช่ แหล่งผลิต เช่น โรงเรียน ,สถานที่จำหน่าย
1.2 UHT
1.3 สเตอริไลส์
2. นมผง (ทุกชนิด)
3. นมข้น (ทุกชนิด)
3.1 ไม่หวาน
3.2 หวาน
4. นมคืนรูป / นมแปลงไขมัน
4.1 พาสเจอร์ไรส์
- แหล่งผลิต
-ไม่ใช่แหล่งผลิต เช่น โรงเรียน ,สถานที่จำหน่าย
4.2 UHT
4.3 สเตอริไลส์

ฉบับที่ 351 (พ.ศ. 2556) เรื่อง นมปรุงแต่ง
ฉบับที่ 407 (พ.ศ. 2562) เรื่อง นมปรุงแต่ง (ฉบับที่ 2)
1. พาสเจอร์ไรส์
-แหล่งผลิต
- ไม่ใช่แหล่งผลิต เช่น โรงเรียน ,สถานที่จำหน่าย
2. UHT
3.สเตอริไลส์
4. ชนิดแห้ง

ฉบับที่ 352 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม
ฉบับที่ 408 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม (ฉบับที่ 2)
1. ชนิดเหลว
1.1 พาสเจอร์ไรส์
- แหล่งผลิต
- ไม่ใช่แหล่งผลิต เช่น โรงเรียน ,สถานที่จำหน่าย
1.2 UHT
-ชนิดจืด
- ชนิดปรุงแต่ง
1.3 สเตอริไลส์
-ชนิดจืด
-ชนิดปรุงแต่ง
2. ชนิดแห้ง
ฉบับที่ 353 (พ.ศ. 2556) เรื่อง นมเปรี้ยวนมเปรี้ยว, โยเกิร์ต (ธรรมดา แช่แข็ง แห้ง)
1. ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหลังหมัก
2.ผ่านการฆ่าเชื้อหลังหมัก (UHT,พาสเจอร์ไรส์,อื่น ๆ )
ฉบับที่ 354 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ไอศกรีม1. ไอศกรีมนม, ไอศกรีมนมผสม
2. ไอศกรีมดัดแปลง, ไอศกรีมดัดแปลงผสม
3. ไอศกรีมหวานเย็น
4. ไอศกรีมชนิดแห้ง
4.1 นม , นมผสม
4.2 ดัดแปลง ,ดัดแปลงผสม
ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2556) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ข้อ 3 (1)
1. อาหารทั่วไป
1.1 ผัก , ผลไม้ ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับหรือน้อยกว่าตั้งแต่ 4.6 ลงมา
หมายเหตุ สำหรับข้อ 1.1
1.2 ผัก , ผลไม้ ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง มากกว่า 4.6
1.3 ปลา ,ไก่
2.ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู, เนื้อวัว
3.ผลิตภัณฑ์จากกะทิ
ข้อ 3 (2)
1. อาหารทั่วไป (ผัก,ผลไม้,ปลา,ไก่)
2. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู, เนื้อวัว
3. ผลิตภัณฑ์จากกะทิ

ฉบับที่ 356 (พ.ศ. 2556) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ฉบับที่ 402 (พ.ศ. 2562) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)
1. เครื่องดื่มพร้อมบริโภคชนิดเหลว
1.1 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3
1.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 ผสมนม
1.3 กรณีค่า pH น้อยกว่า 4.3
1.4 กรณีฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น
2. เครื่องดื่มพร้อมบริโภคชนิดเหลว (ฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น)
2.1 เครื่องดื่มผสมกาเฟอีน(รวมทั้งเป๊ปซี่,โค้ก,โคล่า,เครื่องดื่มบำรุงกำลัง)
2.2 เครื่องดื่มรังนก
2.3 น้ำอัดลม , น้ำหวาน, น้ำผลไม้ ฯลฯ
3. เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ (พาสเจอร์ไรส์)
3.1 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3
3.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 ผสมนม
3.3 กรณีค่า pH น้อยกว่า 4.3
4. เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ (ฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่น)
5. เครื่องดื่มเข้มข้น (ระบุวิธีเจือจางด้วย)
5.1 เครื่องดื่มเข้มข้น (ธรรมดา)
5.2 เครื่องดื่มเข้มข้นผสมนม
5.3 เครื่องดื่มเข้มข้นผสมธัญพืช
5.4 เครื่องดื่มเข้มข้นผสมธัญพืชผสมนม
6. เครื่องดื่มผง (ระบุวิธีเจือจางด้วย)
6.1 เครื่องดื่มผง (ธรรมดา)
6.2 เครื่องดื่มผงผสมนม
6.3 เครื่องดื่มผงผสมธัญพืช
6.4 เครื่องดื่มผงผสมธัญพืชผสมนม
7. โซดาฉบับที่ 369 (พ.ศ. 2558) เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก1) หัวนมยางธรรมชาติ
2) หัวนมยางสังเคราะห์
3) ขวดนม (PP, PE)
4) ขวดนม (พอลิอีเทอร์ซัลโฟน, PES)
ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2561) อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ
ตัวอย่างอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ
อาหารชนิดอื่น ๆ โปรดดูเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2561)
จำนวนตัวอย่างที่ใช้
ฉบับที่ 419 (พ.ศ. 2563)อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3)พาราควอต (paraquat)
สมอ. มอก.969-2533หัวนมยาง
สมอ. มอก.1025-2539หัวนมยางดูดเล่น
สมอ. มอก.435-2548ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมแรง
สมอ. มอก.1136-2536โพลิเอทิลีน (PE)
พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)
สมอ. มอก.524-2539ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน