สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเปิดให้บริการใหม่

ลำดับที่รายละเอียดการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์เทคนิคการตรวจวิเคราะห์/บริการชนิดตัวอย่างอัตราค่าบริการ
(บาท)
ระยเวลา
(วันทำการ)
1การวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชพาราควอต (paraquat)LC-MS/MSผัก/ผลไม้3,50020
2การวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต (glyphosate)LC-MS/MSธัญพืช/น้ำอุปโภคและบริโภค3,50020
3การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
(pesticide residues)
106 ชนิดสาร (เอกสารแนบ 1)
GC-MS/MSผัก/ผลไม้
ตัวอย่างกัญชา ได้แก่
พืชกัญชา สารสกัดน้ำมันกัญชา
และตำรับยาแผนไทย
9,00030
4การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง (pesticide residues)
144 ชนิดสาร (เอกสารแนบ 2)
*ยกเว้นพาราควอท(paraquat)
และไกลโฟเซต (glyphosate)
LC-MS/MSผัก/ผลไม้22,00030

เอกสารแนบ 1 : รายการวิเคราะห์ เทคนิค GC-MS/MS 106 ชนิดสาร

เอกสารแนบ 2 : รายการวิเคราะห์เทคนิค LC-MS/MS 144 ชนิดสาร

ขอบข่ายการตรวจวิเคราะห์พาราควอต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 419) พ.ศ. 2563