การประเมินความปลอดภัยอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้บริการประเมินความปลอดภัยอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร  

1. อัตราค่าใช้จ่ายในการประเมินความปลอดภัยอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร

2. รายละเอียดการให้บริการของหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหาร สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

3. สรุปกระบวนการยื่นขอประเมินความปลอดภัยของหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหาร

4. แบบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food)

5. แบบคำขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร (food additives)

6. แบบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ 

ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถาม ได้ที่

หน่วยประเมินความปลอดภัยอาหาร สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

โทรศัพท์ 0-2589-9850-7 ต่อ 99526-8  E-mail : riskcenter.bqsf@dmsc.mail.go.th