การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food) และวัตถุเจือปนอาหาร (food additives)

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้บริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่
(Novel food) และวัตถุเจือปนอาหาร (food additives) 

1. อัตราค่าใช้จ่ายในการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food) และวัตถุเจือปนอาหาร (food additives)

2. รายละเอียดการให้บริการของหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหาร สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

3. สรุปกระบวนการยื่นขอประเมินความปลอดภัยของหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหาร

4. แบบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food)

5. แบบคำขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร (food additives)

ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถาม ได้ที่

หน่วยประเมินความปลอดภัยอาหาร สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

โทรศัพท์ 0-951-0000 ต่อ 99526-8  E-mail : riskcenter.bqsf@dmsc.mail.go.th