ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน (หน่วยงานของรัฐฯ) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  1. เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน/ดร๊าฟท์ สั่งจ่ายในนาม *** เงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**
  2. บัตรเดบิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
  3. บัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 0.9% โดยธนาคารเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ)
  4. Mobile Banking (Thai QR PayMent/ Prompt Pay)
  5. บัตรกรุงไทยพร้อมจ่าย / E-Money (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)


ช่องทางการชำระเงิน (หน่วยงานของเอกชน)

  1. แคชเชียร์เช็ค/ ตั๋วแลกเงิน/ ดร๊าฟท์ สั่งจ่ายในนาม **เงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**
  2. บัตรเดบิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
  3. บัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 0.9% โดยธนาคารเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ)
  4. Mobile Banking (Thai QR PayMent / Prompt Pay)
  5. บัตรกรุงไทยพร้อมจ่าย / E-Money (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)