แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

 1. โครงการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยผักสดและผลไม้สดจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในตลาดสด 5 ภาคของประเทศไทย
 2. โครงการสำรวจเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำที่บริโภคเป็นอาหารของประเทศไทย
 3. โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน
 4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ
 5. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย
  5.1 Active surveillance
  5.1.1 โครงการสำรวจฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารกลุ่มเสี่ยง (หมึกสด หมึกแช่ด่าง และสไบนาง)
  5.2 Passive surveillance
  5.2.1 น้ำปลา
  5.2.2 น้ำและน้ำแข็งบริโภค
  5.2.3 นมพร้อมดื่ม
  5.2.4 กะปิ
  5.2.5 น้ำพริก
  5.2.6 ลูกชิ้น
  5.2.7 ไส้กรอก
  5.2.8 เบเกอร์รี่
  5.2.9 OTOP
 6. โครงการตรวจวิเคราะห์และรับรองอาหารปลอดภัย
 7. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์
 8. โครงการความปลอดภัยด้านอาหารในการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมระดับผู้นำประเทศ
 9. โครงการพัฒนาโรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นต้นแบบของโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ “DMSc Healthy Canteen”
 10. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่งอาเซียน-โลหะหนัก
 11. โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและน้ำโดยเป็นผู้ดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญ
 12. โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและ Green & Clean Hospital
 13. โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าอาหารเชื่อมโยงความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจไทย
 14. โครงการวิจัยด้านอาหาร (Idea for free)
  14.1 โครงการพัฒนาชุดทดสอบสำหรับยีสต์และรา (ต่อเนื่อง 61-63)
  14.2 โครงการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ Sialic acid ในรังนกนางแอ่น (ต่อเนื่อง 62-63)
  14.3 โครงการสำรวจปริมาณสารมลพิษตกค้างยาวนานในนมมารดาและอาหาร (ภายใต้โครงการ Implementation of the POPs Monitoring Plan in the Asian Region  (GMP2 Asia) (2018-2019)
  14.4 โครงการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีจากวัสดุสัมผัสอาหาร: กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงของสไตรีนจากภาชนะ
  บรรจุอาหารชนิดพอลิสไตรีน (ต่อเนื่อง 62-63)
  14.5 โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยืนยันเชื้อ Listeria spp. ด้วยเทคนิค multiplex PCR
  14.6 โครงการคุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้รถเข็น
  14.7 โครงการสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทางเลือก
  14.8 โครงการสำรวจการปะปนของพืชดัดแปรพันธุกรรมของข้าวโพด ถั่วเหลือง และมะละกอ ในผลิตภัณฑ์อาหาร
  14.9 โครงการตรวจหาปริมาณดีเอ็นเอไก่ที่ปะปนในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทไส้กรอกและลูกชิ้นหมู โดยวิธี Droplet Digital PCR (ddPCR)
  14.10 โครงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความใช้ได้ของพลาสมิดดีเอ็นเอสำหรับเป็นสารควบคุมการตรวจวิเคราะห์ไวรัสโนโร (genogroup I และ genogroup II) และไวรัสตับอักเสบเอเปรียบเทียบกับสารควบคุมที่จำหน่ายในปัจจุบัน
  14.11 โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ดีเอ็นเอของรังนกและสิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑ์รังนกเพื่อการบริโภคโดยวิธี Real-time PCR
  14.12 โครงการพัฒนาการผลิตพลาสมิดดีเอ็นเอเพื่อใช้เป็นสารควบคุมสำหรับการตรวจวิเคราะห์ถั่วเหลืองดัดแปรข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมชนิด MON-87701-2, MON-87708-9 และ MON-87769-7 ด้วยวิธี Real-time PCR
  14.13 การพัฒนาวิธีการตรวจไวรัสโรต้าในน้ำ (ต่อเนื่อง 62-63)
 15. การตรวจวิเคราะห์ตามโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย
 16. โครงการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช โลหะหนัก และสารพิษจากเชื้อราในกัญชาสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
 17. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025,ISO/IEC 17043, ISO 9001)