แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาเชิงปริมาณภายในห้องปฏิบัติการเดียว โดยการศึกษาเปรียบเทียบวิธี (Practical Guide for Validation of Microbiological Quantitative Methods in a single Laboratory by Method Comparison Study)


10543 Downloads