การทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2564

 

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ในรายการต่างๆ ดังรายละเอียด

การทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2564
(ตุลาคม 63 – กันยายน 64)
  

1. สมัครเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 

2. ตารางเวลาแผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564