อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ปรับปรุง กันยายน 2565)

ปรับปรุงตาม

1. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการ พ.ศ. 2562
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562) (เฉพาะรายการของ สคอ.)
2. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 98 ง วันที่ 28 เมษายน 2563) (เฉพาะรายการของ สคอ.)
3. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 280 ง วันที่ 1 ธันวาคม 2563)
4. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 80 ง วันที่ 9 เมษายน 2564)
5. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564
    (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 189 ง วันที่ 16 สิงหาคม 2564)
6. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2565 
    (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 61 ง วันที่ 16 มีนาคม 2565)
7. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565 
    (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 137 ง วันที่ 25 กรกฎาคม 2565)
8. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2565 
    (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 205 ง วันที่ 1 กันยายน 2565)

สามารถค้นหารายการวิเคราะห์ตามชื่อหรือประเภทอาหารที่ต้องการตรวจวิเคราะห์

ลำดับที่รายละเอียดการให้บริการเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ชนิดตัวอย่างจำนวนตัวอย่างอัตราค่าบำรุง (บาท)
1กรดกลูตามิคEnzyme อาหาร100 กรัม x 1 1,300
2กรดกลูตามิคต่อไนโตรเจน Enzyme+Kjeldahlอาหาร100 กรัม x 2 1,900
3กรดไขมัน (อาหาร)GCอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม250 กรัม x 43,000
4กรดไขมันชนิดทรานส์
**รายงานในหน่วย กรัมต่อ 100 กรัม
GCอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม250 กรัม x 43,500
5กรดซัยยานูริค (Cyanuric acid)LC/MS/MSอาหาร200 กรัม x 1 4,500
6กรดอะมิโน (Amino acid)UHPLCนมผง /ผลิตภัณฑ์นม/เครื่องดื่มรังนก/อาหารสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก200 กรัม x 4 7,700
7กรดน้้าส้ม -เทียม Titration น้ำส้มสายชู750 มล. x 2 400
7กรดน้้าส้ม - หมัก, กลั่นTitration น้ำส้มสายชู750 มล. x 2600
8กรด 10 ไฮดรอกซี-2-เดซิโนอิก HPLCนมผึ้ง, ผลิตภัณฑ์นมผึ้ง200 กรัม x 2 4,600
9กรดแร่อิสระQualitativeอาหาร250 มล. x 2100
10กรดไลโนลิอิค GCนมดัดแปลงสำหรับทารก/อ่าหารสำหรับทารก250 มล. x 4 3,000
11การทดสอบน้้ามันแร่ (mineral oil) Qualitative น้ำมันและไขมันบริโภค250 มล. x 4200
12กาเฟอีน (Cafeine)
HPLCเครื่องดื่มน้้า/เครื่องดื่มผง250 มล. x 2 1,200
13ทีโอโบรมีน(Theobromine)

HPLCเครื่องดื่มผง250 มล. x 2 1,800
14ไขมัน/ไขมันทั้งหมดgravimetryนมโค ผลิตภัณฑ์นม, อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม250 กรัม x 2 900
15มันเนยค้านวณโดยไม่รวมความชื้น
combined technique
(ไขมัน มันเนย ความชื้น)
เนย/เนยเทียม/เนยผสม/เนยแข็ง/เนยใสหรือกีแท้250 กรัม x 23,200
16ไขมันอิ่มตัว (Saturated fat)GC อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม250 มล. x 4 3,000
17ความชื้น/การเสียน้้าหนักเมื่อแห้ง Drying or Gravimetryนมผง ผลิตภัณฑ์นม/อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม/วัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม x 3 300
18ความกระด้างทั้งหมด(Total hardness)Titration น้ำ500 มล. x 2 300
19ความขุ่น (Turbidity)Turbidimetry น้ำ500 มล. x 2 200
20ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
pH meterอาหาร/น้ำ/วัตถุเจือปนอาหาร
100 กรัม x 2 200
21ความเป็นกรด (acidity)Titrationอาหาร500 มล. x 2700
24คลอรีนตกค้าง (residual chlorine)Photometer/Pocket colorimeterอาหาร/น้ำ500 กรัม x 1250
25คลอไรด์/โซเดียม

คลอไรด์/เกลือโซเดียม

คลอไรด์/เกลือแกง
Titrationน้ำปลา/เนยเทียม100 กรัม x 2700
26คลอไรด์ (Chloride)ICน้ำ500 มล. x 2600
27ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)Conductivity meterน้ำ500 มล. x 2200
28คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด/ค่าพลังงาน Combined technique
=ความชื้น+เถ้า+โปรตีน+ไขมัน+ค่าคำนวณ)
อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม200 กรัม x 42,500
29คาร์โบไฮเดรตทั้งหมดหรือพลังงาน (รวมใยอาหาร)Combined technique
=ความชื้น+เถ้า+โปรตีน+ไขมัน+ใยอาหาร+ค่าคำนวณ)
อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม200 กรัม x 46,500
30ค่าของกรด(acid value) Titrationอาหาร/วัตถุเจือปนอาหาร
100 กรัม x 2700
31ค่าไดแอสเตสแอกติวิตี้Spectrophotometryน้ำผึ้่ง100 กรัม x 2600
32ค่าปริมาณน้ำอิสระ (Aw)AOACอาหาร500 กรัม x 2700
33ค่าไฮดรอกซีเมทธิลเฟอร์ฟิวรัล Spectrophotometryน้ำผึ้ง100 กรัม x 2600
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
- ส่วนประกอบของกรดไขมัน (Fatty acid composition in oils and fats)
GCน้ำมัน/ไขมันบริโภค250 มล. x 42,000
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
- ค่าของกรด (Acid value )
Titrationน้ำมัน/ไขมันบริโภค250 มล. x 4700
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
- ค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide value)
Titrationน้ำมัน/ไขมันบริโภค250 มล. x 4800
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
- น้้าและสิ่งที่ระเหยได้
Drying or Gravimetryน้ำมัน/ไขมันบริโภค250 มล. x 2300
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
สารกันหืนในน้้ามัน
- Propyl gallate (ตรวจทางคุณภาพ)
Colorimetric methodน้ำมัน/ไขมันบริโภค500 มล. x 2500
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
สารกันหืนในน้้ามัน
BHA (ตรวจทางคุณภาพ)
Colorimetric method น้ำมัน/ไขมันบริโภค500 มล. x 2500
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
สารกันหืนในน้้ามัน
BHT (ตรวจทางคุณภาพ)
Colorimetric method น้ำมัน/ไขมันบริโภค500 มล. x 2500
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
สารกันหืนในน้้ามัน
- Propyl gallate (ตรวจปริมาณ)
HPLC น้ำมัน/ไขมันบริโภค500 มล. x 2 1,000
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
สารกันหืนในน้้ามัน
- BHA (ตรวจปริมาณ)
HPLC น้ำมัน/ไขมันบริโภค500 มล. x 2 1,000
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
สารกันหืนในน้้ามัน
- BHT (ตรวจปริมาณ)
HPLC น้ำมัน/ไขมันบริโภค500 มล. x 2 1,000
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
สารกันหืนในน้้ามัน
- TBHQ (ตรวจปริมาณ)
HPLC น้ำมัน/ไขมันบริโภค500 มล. x 2 1,000
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
- สิ่งอื่นทไี่ม่ละลายในน้้ามันและไขมัน
Gravimetric methodน้ำมัน/ไขมันบริโภค500 มล. x 2 500
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
สบู่ในน้้ามันและไขมัน
Titration น้ำมัน/ไขมันบริโภค500 มล. x 2 500
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
- ค่าสปอนิฟิเคชั่น
(Saponification value)
Tritration น้ำมัน/ไขมันบริโภค500 มล. x 2 500
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
-สารที่สปอนิฟายไม่ได้ (Unsaponifiable matter )
Extraction น้ำมัน/ไขมันบริโภค500 มล. x 2 1,100
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
- ค่าไอโอดีน (Iodine value)
GC, Calculation น้ำมัน/ไขมันบริโภค250 มล. x 42,000
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
- โคเลสเตอรอล (Cholesterol)
GCอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม250 มล. x 42,600
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
- สารโพลาร์ (Polar Compounds)
Column Chromatographyน้ำมัน/ไขมันบริโภค500 มล. x 4 1,200
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
-กรดไขมันอิสระ(free fatty acids)
Tritration, Calculation น้ำมัน/ไขมันบริโภค250 มล. x 4 700
34คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค (Oils and Fats)
- กรดไขมันชนิดทรานส์(trans-fatty acids)
** รายงานในหน่่วย ร้อยละของกรดไขมันทั้งหมด
GCน้ำมัน/ไขมันบริโภค250 มล. x 4 2,000
35จุดหลอมเหลว melting pointapparation วัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม x 1 400
36ซัลเฟต (Sulphate) IC น้ำ500 มล. x 2 600
37ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
Titration อาหาร200 กรัม x 2
800
37ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
Titrationเครื่องดื่ม250 มล. x 2
800
37ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
Titrationตะเกียบไม้10 คู่800
37ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม x 2
250 มล. x 2
800
38สารกลุ่มไดออกซิน (PCDDs and PCDFs) จำนวน 17 ชนิดและสารกลุ่มพีซีบีคล้ายไดออกซิน (Dioxin-Like PCBs)
จำนวน 12 ชนิด และผลรวมสมมูลความเป็นพิษ รวมทั้งสิ้น 35 รายการ
***ตรวจเพิ่มสาร
กลุ่มพีซีบีตัวชี้วัด
(Non Dioxin-Like PCBs) จำนวน 6 ชนิดและผลรวมความเข้มข้น รวมทั้งสิ้น
9 รายการ เพิ่มค่าบริการ 5,000 บาทต่อตัวอย่าง
ตามเอกสารแนบ 1HRGC/HRMS1.เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
2. สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
3. นมและผลิตภัณฑ์
4. น้ำมันและไขมัน
5. เครื่องดื่ม
6. อาหารสัตว์และวัตถุดิบ
7. ผัก ผลไม้และธัญพืช
1) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง

2) อาหารทะเลที่มีเปลือก
2 กิโลกรัม/ตัวอย่าง

3) อาหารแห้ง 500 กรัม/ตัวอย่าง

4) อาหารสัตว์แ ละวัตถุดิบ 500 กรัม/ตัวอย่าง

5) น้ำมันและไขมัน 500 กรัมหรือมิลลิลิตร/ตัวอย่าง

6) ผัก ผลไม้และธัญพืช 500 กรัม/ตัวอย่าง

7) เครื่องดื่ม 5 ลิตร/ตัวอย่าง

8) อาหารกระป๋อง
1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
31,000
39เถ้า
Ashingอาหาร/ชา/กาแฟ100 กรัม x 1500
40เถ้าที่ละลายน้ำได้
Ashingอาหาร/ชา/กาแฟ500 มล. X 2600
41ธาตุน้้านมไม่รวมไขมัน
Combined technique
(เถ้า โปรตีน น้้าตาล)
ไอศกรีมนม/ช็อกโกแลต 200 กรัม x 4 2,700
42เนื้อนมไม่รวมไขมัน
Combined technique
(ไขมัน ของแข็งทั้งหมด)
นมโค200 กรัม x 4 1,200
42เนื้อนมไม่รวมไขมัน
-นมปรุงแต่ง, นมอัดเม็ด, ผลิตภัณฑ์นม
Combined technique
(เถ้า โปรตีน น้้าตาล)
นมปรุงแต่ง/นมอัดเม็ด/ผลิตภัณฑ์นม 200 กรัม x 4 2,700
43น้ำตาล (รีดิวซิ่งและอินเวิร์ด)
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม x 2
200 กรัม x 1
700
44น้ำตาล (ชนิดและปริมาณ) HPLCอาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม200 กรัม x 21,500
45น้ำหนักสุทธิและน้้าหนักเนื้ออาหารAOACอาหาร200 กรัม x 4200
46ไนโตรเจน
ไนโตรเจนทั้งหมด
Kjeldahl techniqueวัตถุเจือปนอาหารผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่ม
100 กรัม x 2700
47ไนเตรต โดยค้านวณเป็นไนโตรเจน
Nitrate (as nitrogen)
ไนเตรต โดยค้านวณเป็นไนเตรต
Nitrate (as nitrate)
ICน้ำ500 มล. X 2600
48บอร์แรกซ์(Borax)Spectrophotometryอาหาร200 กรัม x 11,000
49ไบคาร์บอเนต
Titration/Weightingเครื่องดื่มน้ำและเครื่องดื่มผง200 กรัม x 1
250 มล. X 3
500
50โบรเมต (Bromate)
ICน้ำบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท/น้้าแร่ธรรมชาติ
1. น้้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท
500 มล. x 2
2. น้้าแร่ธรรมชาติ
500 มล. x 2
2,000
51โปรตีนKjeldahl techniqueนมโค
นมปรุงแต่ง
ผลิตภัณฑ์นม
อาหาร
ผลิตภัณฑ์อาหาร
วัตถุเจือปนอาหาร
100 กรัม x 2700
52โปรตีนค้านวณโดยไม่รวมน้้า
Combined technique
(โปรตีน ความชื้น)
รังนก/เครื่องดื่มรังนก100 กรัม x 2
100 มล. x 2
1,000
53แกมมาโอไรซานอล
(gamma oryzanol)
Spectrophotometryน้ำมัน/ไขมันบริโภค 250 มล. x 41,000
54ปริมาณน้ำ (Karl Fischer)Karl Fischer techniqueวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม x 11,200
55ของแข็งทั้งหมด
(total solids)
Gravimetryนมโค ผลิตภัณฑ์นม/อาหาร/น้ำ/เครื่องดื่ม100 กรัม x 2
500 มล. x 2
300
56ฟอร์มัลดีไฮด์ HPLCเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์500 กรัม x 12,000
57ฟอสฟอรัส/ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์/ฟอสเฟต Spectrophotometryอาหาร100 กรัม x 11,000
58ฟลูออไรด์(fluoride)IC/Potentiometryน้ำ/นมโค500 มล. x 2600
59 ภาชนะบรรจุอาหาร
-ไทรคริซิลฟอสเฟต
HPLCภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

3,000
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-ตรวจเอกลัษณ์ของพลาสติก
FT-IRภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

1,000
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-คุณสมบัติทางฟิสิกส์
(ทนอุณหภูมิทนน้้าเดือด ทนกรด)
ภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

รายการละ 300
59ภาชนะบรรจุอาหาร
- โลหะหนัก (ค้านวณเป็นตะกั่ว)
Visual estimationภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

700
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา
Titrationภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

700
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-สารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ในน้้า
Gravimetryภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

500
59ภาชนะบรรจุอาหาร
- สารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ใน 4 %
ของกรดอะซีติก
Gravimetryภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

500
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-สารตกค้างจากสารที่
ระเหยได้ใน 20%
แอลกอฮอล์
Gravimetryภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

ุ600
59ภาชนะบรรจุอาหาร
- สารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ในนอร์มัลเฮปเทน
Gravimetryภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

900
59ภาชนะบรรจุอาหาร
- ฟีนอล
Spectrophotometryภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

800
59ภาชนะบรรจุอาหาร
- ฟอร์มัลดีไฮด์
Spectrophotometryภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

800
59ภาชนะบรรจุอาหาร
- สังกะสี
AASหัวนมยางหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

1,000
59ภาชนะบรรจุอาหาร
- แคดเมียม
AASพลาสติก/เซรามิกหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

800
59ภาชนะบรรจุอาหาร
- ตะกั่ว
AASพลาสติก/เซรามิกหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

800
59ภาชนะบรรจุอาหาร
- บีสฟีนอลเอ (รวมฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล)
ที่สกัดด้วยน้้า (กรณีอาหารที่มีความเป็น
กรด-ด่างเกิน 5)

HPLCพอลิคาร์บอเนต (PC)หลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

3,000
59ภาชนะบรรจุอาหาร
- บีสฟีนอลเอ (รวมฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล) ที่สกัดด้วยกรดอะซีติกความเข้มข้นร้อยละ 4 (กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่างไม่เกิน 5)

HPLCภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

3,000
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-บีสฟีนอลเอ (รวมฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล)
ที่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 20
(กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล์)

HPLCภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

3,000
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-บีสฟีนอลเอ (รวมฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล)
'ที่สกัดด้วยนอร์มัลเฮปเทน
(กรณีไขมัน น้ำมัน และอาหารที่มีไขมัน)

HPLCภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

3,000
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-พลวง

GF-AAS ภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

1.500
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-เจอร์มาเนียม
ICPภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

900
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-สารหนู
ICPภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

900
59ภาชนะบรรจุอาหาร
สารระเหยได้
- โทลูอีน
- เอทิลเบนซิล
- ไอโซโปรปิลเบนซิน
- นอร์มัลโปรปิลเบนซิน
- สไตรีน
GCภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

3,900
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-สารประกอบไดบิวทิลทิน
TLCภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

500
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์
GC/MSภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

3,900
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-แคโพรแลกแทม
GCไนลอน (PA)หลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

3,900
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-เมทิลเมทาคริเลต
GCพอลิเมทิลเมทาคริเลตหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

3,900
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-สารที่สกัดด้วยนอร์มัลเฮกเซน
Gravimetryภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

1,600
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-สารที่ละลายได้ในไซลีน
Gravimetryภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

1,600
59ภาชนะบรรจุอาหาร
-สีที่ละลายออกมาในสารละลาย 4 ชนิด
(น้ำ, 4 % กรดอะซิติก, 20 % แอลกอฮอล์, นอร์มัลเฮปเทน)
* กรณีวิเคราะห์ร่วมในสารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ในสารละลาย 4 ชนิดอยู่แล้วจะไม่คิดราคาเพิ่ม
Visual estimation ภาชนะบรรจุอาหารหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุอาหาร

ชนิดละ 500
60การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (คุณภาพการแพร่กระจาย)
โลหะหนัก
- ตะกั่ว (Lead; Pb)
- แบเรียม (Barium; Ba)
- โคบอลต์ (Cobalt; Co)
- ทองแดง (Copper; Cu)
- เหล็ก (Iron; Fe)
- ลิเทียม (Lithium; Li)
- แมงกานีส (Manganese; Mn)
- สังกะสี (Zinc; Zn)
ICPขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด6 ขวด/10 ชิ้น**7,200
(ชนิดละ 900)

900
900
900
900
900
900
900
900
60สารตกค้างที่เหลือจากการระเหยตัวทำละลายที่เป็นเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50

Gravimetryขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด6 ขวด/10 ชิ้น**600
60สารตกค้างที่เหลือจากการระเหยตัวทำละลายที่เป็นกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
Gravimetryขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด6 ขวด/10 ชิ้น**600
602,2-บิส(4-ไฮดรอกซิเฟนิล)โพรเพนหรือบิสฟีนอลเอ
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด12 ขวด/20ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
6,000

3,000

3,000
604,4'-ไดคลอโรไดเฟนิลซัลโฟน หรือดีซีพีเอส
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด12 ขวด/20ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
6,000

3,000

3,000
604,4'-ไดไฮดรอกซิไดเฟนิลซัลโฟนหรือดีเอชพีเอส หรือบิสฟีนอลเอส
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด12 ขวด/20ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
6,000

3,000

3,000
604,4'-ไดไฮดรอกซิไบเฟนิล หรือดีเอชบีพี

- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด12 ขวด/20ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
6,000

3,000

3,000
หมายเหตุ :ขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด** ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุ, สีและขนาด
1. วัสดุชนิดเดียวกันและสีเหมือนกันส่งตัวอย่างรวมกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด
2. วัสดุชนิดเดียวกันแต่สีไม่เหมือนกันส่งตัวอย่างแยก จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น
** กรณีต้องการตรวจวิเคราะห์มากกว่า 1 รายการ จำนวนตัวอย่างที่ต้องส่ง 40 ขวด/ชิ้น
61การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (คุณภาพการแพร่กระจาย)
เอ็น-ไนโทรซามีนส์ ซับสแตนส์
GC-TEA
หัวนมยาง20 ชิ้น7,500
61การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (คุณภาพการแพร่กระจาย)
เอ็น-ไนโทรแซเทเบิล ซับสแตนส์
GC-TEAหัวนมยาง20 ชิ้น7,500
61การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (คุณภาพการแพร่กระจาย)
ปริมาณสารระเหยได้
Gravimetryหัวนมยาง20 ชิ้น500
61การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (คุณภาพการแพร่กระจาย)
2-เมอร์แคปโทเบนโซไทอะโซล รีลีส หรือเอ็มบีที รีลีส
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCหัวนมยาง20 ชิ้น6,000

3,000

3,000
61การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (คุณภาพการแพร่กระจาย)
แอนติออกซิแดนต์ รีลีส
2,6-บีส (1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิลฟีนอล หรือ บีเอชที
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCหัวนมยาง20 ชิ้น6,000

3,000

3,000
61การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (คุณภาพการแพร่กระจาย)
2,2'-เมทิลีนบิส(6-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิล-ฟีนอล หรือแอนติออกซิแดนต์2246
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCหัวนมยาง20 ชิ้น6,000

3,000

3,000
62ไนโตรซามีน (ในเนื้อยาง)GC-TEAยาง6.300
63มันเนยCombined Technique (ไขมัน, มันเนย)เนย/เนยเทียม/เนยผสม/เนยแข็ง/เนยใสหรือกีแท้250 กรัม x 22,900
64
เมลามีน (Melamine) LC/MS/MSอาหาร200 กรัม x 14,500
65เมลามีนและกรดซัยยานูริค LC/MS/MSอาหาร250 กรัม x 14,500
66ยาสัตว์ตกค้าง
- สารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (Beta Agonists)
ELISAเนื้อสัตว์500 กรัม x 12,500
66ยาสัตว์ตกค้าง
- สารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์
ชนิดที่ 1 Clenbuterol
ชนิดที่ 2 Salbutamol
ชนิดที่ 3 Brombuterol
ชนิดที่ 4 Ractopamine
LC/MS/MSเนื้อสัตว์500 กรัม x 14,500 (ชนิดละ)
ชนิดต่อไป เพิ่มชนิดละ 500 บาท
66ยาสัตว์ตกค้าง
- คลอแรมเฟนิคอล Chloramphenicol
ELISA ไข่/นม/เนื้อสัตว์/น้ำผึ้ง500 กรัม x 11,000
66ยาสัตว์ตกค้าง
- สารไนโตรฟูรานส์ เมตาโบไลต์
LC/MS/MSแป้ง/ไข่/นม/เนื้อสัตว์/เครื่องใน500 กรัม x 14,000
66ยาสัตว์ตกค้าง
-มาลาไคต์กรีน/ลิวโคมาลาไคต์กรีน
LC/MS/MSเนื้อสัตว์น้ำ500 กรัม x 14,000
67ใยอาหารEnzyme +Gravimetryอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม250 กรัม x 24,000
68โลหะในอาหาร, น้ำ, เครื่องดื่ม ชนิดละ
1. แคดเมียม (Cadmium)
2. แคลเซียม (Calcium)
3. โครเมียม (Chromium)
4. โซเดียม (Sodium)
5. ดีบุก : อาหาร, เครื่องดื่ม
6. ตะกั่ว (Lead)
7. ทองแดง (Copper)
8. แบเรียม (Barium)
9. ปรอท (Mercury)
10. โพแทสเซียม (Potassium)
11. แมงกานีส (Manganese)
12. แมกนีเซียม (Maganese)
13. สังกะสี (Zinc)
14. สารหนู (Arsenic)
15. เหล็ก (Iron)
16. นิเกิล (Nickel)
17. เงิน (Silver)
18. อลูมิเนียม (Alluminium) : น้ำ
19. ซีลีเนียม (Selenium) : น้ำ
20. พลวง (Antimony) : น้ำ
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
ICP
ICP
ICP
อาหาร/น้ำ/เครื่องดื่ม200 กรัม x 1 หรือ
500 มล. X 2

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
69วัตถุเจือปนในอาหาร
-กรดซิตริก หรือเกลือซิเตรต
HPLCอาหาร/เครื่องดื่มอาหาร 100 กรัม x 2
เครื่องดื่ม 250 มล.x 2
1,200
69วัตถุเจือปนในอาหาร
-กรดซาลิซิลิค หรือ เกลือซาลิซิเลต
-ทดสอบ พบ/ไม่พบ
Qualitativeอาหาร/เครื่องดื่มอาหาร 100 กรัม x 2
เครื่องดื่ม 250 มล.x 2
500
69วัตถุเจือปนในอาหาร
-กรดซอร์บิค หรือเกลือซอร์เบต
และหรือกรดเบนโซอิคหรือเกลือเบนโซเอต
HPLCอาหาร/เครื่องดื่มอาหาร 100 กรัม x 2
เครื่องดื่ม 250 มล.x 2
1,200
69วัตถุเจือปนในอาหาร
-กรดโพรพิโอนิค หรือเกลือโพรพิโอเนต
HPLCอาหาร/เครื่องดื่มอาหาร 100 กรัม x 2
เครื่องดื่ม 250 มล.x 2
1,200
69วัตถุเจือปนในอาหาร
-โพลีซอร์เบท (Polysorbate)
Spectrophotometryอาหาร/เครื่องดื่มอาหาร 100 กรัม x 2
เครื่องดื่ม 250 มล.x 2
1,000
69วัตถุเจือปนในอาหาร
-EDTA
HPLCอาหาร/เครื่องดื่มอาหาร 100 กรัม x 2
เครื่องดื่ม 250 มล.x 2
1,500
70วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
- ซัคคาริน
HPLCอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร
100 กรัม x 1

1,200
70วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
- อะซีซัลเฟม-เค
HPLCอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร
100 กรัม x 1
1,200
70วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
- แอสพาแตม
HPLCอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร
100 กรัม x 1
1,200
70วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
- ซัยคลาเมต
HPLCอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร
100 กรัม x 1
1,200
70วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
- ซูคลาโลส
HPLCอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร
100 กรัม x 1
1,500
70วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
- สตีวิโอไซด์ (stevioside)
HPLCอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร
100 กรัม x 1
1,500
70วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
- รีบาวดิโอไซด์ เอ (rebaudioside A)
HPLCอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร
100 กรัม x 1
1,500
70วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
- กลุ่มสตีวิออลไกลโคไซด์
HPLCอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร
100 กรัม x 1
3,000
71วิตามิน
- เอ
- เบต้าคาโรทีน
- บี 1 ( Vitamin B 1)
- บี 2
- ซี
- ไนอะซิน/นิโคตินาไมด์
HPLC
HPLC
Spectroflorometry
Spectroflorometry
HPLC
Microbiological assay
อาหาร
ผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องดื่ม
100 กรัม x 2
100 กรัม x 2
100 กรัม x 2
100 กรัม x 2
100 กรัม x 2
100 กรัม x 2
1,700
1,700
1,200
750
1,200
2,000
72สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- กลุ่มออร์กาโนคลอรีน(Organochlorine compounds)
GCผัก/ผลไม้/นม/เนื้อสัตว์/เครื่องดื่ม/น้ำ/ไขมันพืช/ไข่ผักผลไม้ 1 ก.ก./
น้ำ 4 ลิตร
/เครื่องดื่ม 1 ลิตร/
เนื้อสัตว์ 500 กรัม/
ไขมันพืช 500/ มิลลิลิตร/ไข่ 12 ฟอง
3,000
72สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- กลุ่มออกาโนฟอสฟอรัส (Organophosphorus compounds)
GCผัก/ผลไม้1 ก.ก. x 1
หรือ 1 ลิตร x 1
3,000
72สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- กลุ่มสารคาร์บาเมต (Carbamates)

HPLCผัก/ผลไม้1 ก.ก. x 1
หรือ 1 ลิตร x 1
4,000
72สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- กลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ (Synthetic pyrethroid)
GCผัก/ผลไม้1 ก.ก. x 1
หรือ 1 ลิตร x 1
3,000
72สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- คาร์เบนดาซิม (Carbendazim)
และไทอาเบนดาโซล (Thiabendazole)
HPLCผัก/ผลไม้1 ก.ก. x 1
หรือ 1 ลิตร x 1
3,000
72สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- Hydrogen phosphide
HS-GC-MSข้าวและธัญพืช1 ก.ก. x 1
หรือ 1 ลิตร x 1
3,000
72สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- Bromide ion
GC-µECDข้าวและธัญพืช1 ก.ก. x 1
หรือ 1 ลิตร x 1
3,500
73สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 132 ชนิด
ตามเอกสารแนบ 2

GC-MS/MS, LCผัก/ผลไม้1 ก.ก. x 115,000
74สารที่สกัดได้ด้วยอีเทอร์ Extractionวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม x 1900
75สารที่สกัดได้ด้วยน้ำร้อนExtractionชา (ใบ)500 มล. x 2300
76สิ่งอื่นที่ไม่ละลาย (น้ำมันและไขมัน)Suctionน้ำม้น/ไขมันบริโภค500 มล. x 2600
77สารที่ละลายได้ในอาหารRefractometerแยม, เยลลี่300 กรัม x 4500
78สารพิษจากเชื้อรา
- อฟลาทอกซิน (Aflatoxin)
HPLCอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืช500 กรัม x 12,000
78สารพิษจากเชื้อรา
- อฟลาทอกซิน M1 (Aflatoxin M1)
HPLCนม500 กรัม x 12,000
78สารพิษจากเชื้อรา
- ออคราทอกซิน A (Ochratoxin A)
HPLCกาแฟ พริกแห้ง และธัญพืช500 กรัม x 12,000
78สารพิษจากเชื้อรา
- พาทูลิน (Patulin)
HPLCน้ำผลไม้500 กรัม /1 ตัวอย่าง2,000
78สารพิษจากเชื้อรา
- Deoxynivalenol (DON)
HPLCธัญพืชและผลิตภัณฑ์500 กรัม/1 ตัวอย่าง 2,000
79สารพิษจากปลาปักเป้า (Tetrodotoxin)LC-MS/MSสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์300 กรัม x 15,000
80สาร 3-MCPD GC-MSซอสปรุงรส100 กรัม x 3
หรือ 250 มล. x 6
4,000
81สิ่งแปลกปลอมMacroscopic Method/Microscopic Method/AOAC


อาหาร/เครื่องดื่ม

250 กรัม x 2


250 มล. x 2
1,500
82สิ่งแปลกปลอมในอาหาร : ตรวจวิเคราะห์
6 ตัวอย่าง 6 sub samples)
AOACอาหาร500 กรัม x 63,000
83สารกัมมันตรังสีGamma spectrometryอาหาร1,500 กรัม x 1
หรือ 1,200 มล. x 1
1,500
84สาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
(PAHS) ชนิด Benzo (a) pyrene
HPLC-FLDเนื้อสัตว์
น้ำมันบริโภค
อย่างน้อย 500 กรัม2,500
85สาร Acrylamide ในอาหาร LC-MS/MSอาหารอย่างน้อย 500 กรัม4,500
86สารหนูอนินทรีย์
* กรณีเร่งด่วน
ส่งตัวอย่างภายในประเทศ ราคา 12,000 บาท
ส่งตัวอย่างจากต่างประเทศ ราคา 24,000 บาท
LC-ICP-MSอาหาร/สัตว์น้ำ500 กรัม/1 ตัวอย่าง
ยกเว้นสัตว์น้ำเปลือกแข็ง เช่น (หอย, ปู) 1,000 กรัม/1 ตัวอย่าง
6,000
87สีอินทรีย์สังเคราะห์
- ตรวจปริมาณ
HPLCอาหาร/เครื่องดื่ม/วัตถุเจือปนอาหาร1. อาหาร:
;100 กรัม x 4
2. เครื่องดื่ม
:250 มล. X 4
3. วัตถุเจือปนอาหาร
:100 กรัม x 1

1,500
87สี Sudan IHPLCเครื่องเทศ/
ซอสพริก
500 กรัม x 11,700
87สี Sudan IV HPLCเครื่องเทศ/
ซอสพริก
500 กรัม x 11,700
88โสม (Ginsenoside) : ตรวจเอกลักษณ์ (Rb1, Re, Rc และ Rg1)

TLC
เครื่องดื่ม200 มล. x 22,000

88โสม (Ginsenoside): ตรวจเอกลัษณ์และปริมาณ (Rb1 ,Re , Rc และ Rg1)
HPLCเครื่องดื่ม200 มล. x 24,500
89อโลอิน (บาร์บาโลอิน) ในอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้
HPLCอาหาร/เครื่องดื่ม200 กรัม x 1
หรือ 250 มล. x 3
2,000
90ยาแผนปัจจุบัน 17 ชนิด Alprazolam, Bisacodyl Diazepam, Dexamethasone, Desoxy-D2PM, Ephedrine, Fenfluramine, Fluoxetine Orlistat, Phenolphthalein Phentermine, Prednisolone Pseudoephedrine, Sibutramine, Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil
LC-MS/MS
อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดเม็ด น้ำหนักผงยาอย่างน้อย 20-30 กรัม
2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดน้ำ อย่างน้อย 250 มิลลิลิตร
3.กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง อย่างน้อย 6 หน่วยบรรจุ น้ำหนักรวมอย่างน้อย 100 กรัม
4.เครื่องดื่มสมุนไพร อย่างน้อย 250 มิลลิลิตร
5,000
91เอกลักษณ์รังนกFT-IRเครื่องดื่มรังนก100 กรัม x 11,500
92แอลกอฮอล์ในน้ำผลไม้ (เอทธิลแอลกอฮอล์)Titrationน้ำผลไม้250 มล x 2800
93ไอโอดีน
- เกลือบริโภค
- อาหาร/ซอสปรุงรส/น้ำเกลือ/น้ำปลา
Titration
ICP/MS
เกลือบริโภค
อาหาร ซอสปรุงรส
น้ำเกลือ/น้ำปลา
100 กรัม x 2
100 กรัม x 2
600
4,700
94DEHP (Bis (2-ethylhexyl) phthalateGC/MSเครื่องดื่ม500 กรัม x 1
หรือ 500 มล. x 1
4,000
95Sodium Nitrate and Sodium NitriteHPLCเนื้อสัตว์100 กรัม x 21,500
96การตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนในเนื้อสัตว์ (กลุ่มละ)
- 17-alpha-estradiol
- 17-beta-estradiol
- diethylstilbestrol
- zeranol
LC-MS-MS เนื้อสัตว์500 กรัม x 15,000
97สารต้านจุลชีพ 6 กลุ่ม 49 ชนิดยา
ตามเอกสารแนบ 3- กลุ่ม amphenicol
- กลุ่ม beta-lactam
- กลุ่ม macrolide
- กลุ่ม quinolone
- กลุ่ม sulfonamide
- กลุ่ม tetracycline
LC-MS/MS
Multiclass-residues analysis
เนื้อสัตว์500 กรัมตรวจ 1 กลุ่ม
ราคา 8,000 บาท
กลุ่มต่อไปเพิ่มกลุ่มละ 3,000 บาท
การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
98โคลิฟอร์ม (Coliforms)BAM Online/APHAอาหาร/น้ำ300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
400
99จำนวนจุลินทรีย์ (Total Plate count)APHA Compendium
/BAM Online/APHA
อาหาร/น้ำ300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
400
100จำนวนแบคทีเรีย (Total bacteria count)APHA Compendium
/BAM Online/APHA
อาหาร/น้ำ300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
400
101จำนวนแลคติกแอซิดแบคทีเรีย (กลุ่ม Lactobacillus, Streptococcus หรือ Lactococcus และ ฺBifidobacterium) ISOอาหาร300 กรัม x 11,600/กลุ่ม (กรณีมีเชื้อ Lactobacillus ปนกันมากกว่า 1 ชนิด อาจเพิ่มอีก 1,600 ขึ้นกับชนิดเชื้อ)
102เชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก กลุ่ม Lactobacillus หรือ Bifidobacterium

การตรวจยืนยัน species ของเชื้อจุลินทรีย์
โพรไบโอติก กลุ่ม Lactobacillus หรือ
Bifidobacterium (กรณีผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบ
เชื้อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว)
ISO/อื่น ๆ


PCR
อาหาร/เครื่องดื่ม300 กรัม x 11,600/กลุ่ม (กรณีมีเชื้อ Lactobacillus ปนกันมากกว่า 1 ชนิด อาจเพิ่มอีก 1,600 ขึ้นกับชนิดเชื้อ)


3,000 ต่อเชื้อ 1 ชนิด
(species)
103จุลินทรีย์เจริญที่ 35 องศาเซลเซียสBAM Onlineอาหารกระป๋องอาหารกระป๋อง
: 300 มล. x 1
800
103จุลินทรีย์เจริญที่ 55 องศาเซลเซียสBAM Onlineอาหารกระป๋องอาหารกระป๋อง
: 300 มล. x 1
800
104เชื้อราทนร้อนAPHA Compendium
อาหาร300 กรัม x 1800
105เชื้ออื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้*
* ตามการพิจารณาของสำนัก
BAM Online /
APHA Compendium/ISO
อาหาร/น้ำ300 กรัม x 1
106แบคทีเรียทนร้อนAPHA Compendiumอาหาร300 กรัม x 1400
107แบคทีเรียชอบร้อนAPHA Compendiumอาหาร300 กรัม x 1400
108แบคทีเรียชอบหรือทนกรดที่
30 องศาเซลเซียส และ 55 องศาเซลเซียส
BAM Onlineอาหารกระป๋องอาหารกระป๋อง
:น้อยกว่า 500 กรัมx8
:500-1,000 กรัมx6
:มากกว่า 1,000 กรัมx3
:มากกกว่า 3,000 กรัมx2
800
109ปาราสิต (Parasite) ในอาหาร Digestion/Sedimentationอาหาร500 กรัม x 1500
110ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliforms)BAM Online/APHAอาหาร/น้ำ300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
400
111ยีสต์และรา (Yeasts & molds count)BAM Online/AOACอาหาร/น้ำ300 กรัม x 1600
111ยีสต์และรา (Yeasts & molds count) พบ/ไม่พบBAM Onlineอาหาร300 กรัม x 1300
112สารต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหาร
(Antimicrobial/Antibiotic residues)
- กลุ่ม Penicillin
- กลุ่ม Tetracycline
- กลุ่ม Aminoglycoside
- กลุ่ม Macrolide
Microbiological assay
/DMSc antibiotic test kit
อาหาร300 กรัม x 1
300 กรัม x 1
300 กรัม x 1
300 กรัม x 1
กลุ่มละ 500
113หาสาเหตุของกระป๋องบวมเนื่องจากแบคทีเรีย BAM Onlineอาหารกระป๋องกระป๋องบวม x 32,000
114อีโคไล (Escherichia coli)BAM Online/ISO/APHAอาหาร/น้ำ 300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
700
115Aciduric spoilage bacteria APHA Compendium อาหาร300 กรัม x 1600
116Antibacterial Activity
(หรือ Antibiotic Activity หรือ Antimicrobial Activity)
จุลชีววิทยา (Disk Diffusion)วัตถุเจือปนอาหาร (enzyme)300 กรัม x 12,000
117Bacillus cereusBAM Onlineอาหาร300 กรัม x 1800
118Campylobacter jejuni/coliISOอาหาร300 กรัม x 11,500
119Clostridium perfringensBAM Online/EAอาหาร/น้ำ300 กรัม x 1
: 300 มล. x 1
800
120Clostridium botulinumBAM Onlineอาหาร300 กรัม x 1
: อาหารกระป๋อง
มากกว่า 500 กรัมx8
500 - 1,000 กรัมx6
มากกว่า 1,000 กรัมx3
มากกว่า 3,000 กรัมx2
1,000
121Clostridium spp.USPอาหาร300 กรัม x 1700
122Cronobacter spp.
Cronobacter sakazakii
BAM Onlineอาหาร1,000 กรัม x 11,300
(ซ้ำละ)
123Escherichia coli O157 : H7IMS/ISO อาหาร300 กรัม x 12,500
124Enterobacteriaceae APHA Compendiumอาหาร300 กรัม x 1500
125Enterococci APHA Compendium
/APHA
อาหาร/น้ำ300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
700
126Flat sour bacteriaAPHA Compendium อาหาร300 กรัม x 1600
127Listeria monocytogenesISOอาหาร300 กรัม x 11,200
128Pseudomonas aeruginosaAPHA, AWWA, WEF 2017 อาหาร300 กรัม x 1
700
128Pseudomonas aeruginosaISO 16266:2006น้ำ/น้ำแข็งอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 มล. 800
129Salmonella spp.ISO/APHAอาหาร/น้ำ300 กรัม x 1
:300 มล. x 1
800
130Shigella spp.ISOอาหาร300 กรัม x 1800
131Staphylococcus aureusBAM Online/APHAอาหาร/น้ำ300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
800
132Streptococci


Fecal Streptococci
APHA Compendium /APHAอาหาร


น้ำ
300 กรัม x 1
: 300 มล. x 1
700


700
133Staphylococcal enterotoxinsELISA หรือ RPLAอาหาร/เชื้อบริสุทธิ์300 กรัม x 63,000
134Vibrio choleraeISO/APHAอาหาร/น้ำ300 กรัม x 1800
135Vibrio parahaemolyticusISO/APHAอาหาร/น้ำ300 กรัม x 1
: 300 มล. x 1
800
136ไวรัสโนโร (Norovirus) Real-time RT-PCRเนื้อหอยนางรมและน้ำดื่ม1. เนื้อหอยนางรมดิบ จำนวน 500 กรัม x 1
2. น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร x 10
- 500 – 999 มิลลิลิตร x 6
- 1 - 2 ลิตร x 3
- 3 - 6 ลิตร x 1
- มากกว่า 6 - 20 ลิตร x 1
หรือปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
3. น้ำดื่ม
ตัวอย่างน้ำดื่มปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ
5,000
137ไวรัสตับอักเสบเอReal-time RT-PCRเนื้อหอยนางรมและน้ำดื่ม1. เนื้อหอยนางรมดิบ จำนวน 500 กรัม x 1
2. น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร x 10
- 500 – 999 มิลลิลิตร x 6
- 1 - 2 ลิตร x 3
- 3 - 6 ลิตร x 1
- มากกว่า 6 - 20 ลิตร x 1
หรือปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
3. น้ำดื่ม
ตัวอย่างน้ำดื่มปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ
4,500
การตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล
138ตรวจอาหารตัดแต่งพันธุกรรม
1. Screening (พบ/ไม่พบ)
1.1 ถั่วเหลือง
- CaMV 35S promoter
- NOS terminator
- CTP2-CP4EPSPS
1.2 ข้าว/ ข้าวโพด/ ข้าวสาลี
- CaMV 35S promoter
- NOS terminator
1.3 มะละกอ มันฝรั่ง มะเขือเทศและพืชอื่นๆ
- CaMV 35S promoter
- NOS terminator
- npt II
1.4 ตรวจเพิ่มยีนอื่นๆ เพิ่มจาก 3 รายการยีนละ
- CTP2-CP4EPSPS
- Bar gene
- PAT gene
- npt II
2. ตรวจชนิดของ transgene เพิ่มยีนละ
(รายงานผลเป็นแบบ: พบ/ไม่พบ) และต้องตรวจ screening ก่อน
2.1 ถั่วเหลือง
- Roundup ready soybean
- Event A2704-12
- Event DP-305423-1
- Event DP-356043-5
- MON89788
- A5547-127 soybean
- MON87701
- MON87708
- MON87769 maize
2.2 ข้าวโพด
- Bt11
- E176
- T25
- GA21
- Starlink (Cry9C)
- MON863
- NK603
- TC1507
- MIR162
- MIR604
- DAS-59122-7
- Event 3272
- MON810
- MON88017
- MON89034
2.3 มันฝรั่ง
- EH92-527-1
2.4 มะละกอ
- Event 55-1
2.5 ข้าว
- Bt63
- LLrice62
3. ตรวจปริมาณเพิ่มยีนละ (แต่ต้องตรวจแบบพบ/ไม่พบก่อน)
PCRReal Time PCR
วัตถุดิบ/แป้ง/อื่นๆ 1. วัตถุดิบ, แป้ง 3 หน่วย
หน่วยละ 500 กรัม
2. อื่นๆ 3 หน่วย รวมกัน
แล้วเท่ากับ 1 กิโลกรัม
ปริมาณตัวอย่างที่ใช้

3,300

1,100
1,100

1,600
139ตรวจเอกลักษณ์เนื้อสัตว์
1. ตรวจรวม 4 รายการ : (หมู ไก่ วัว และปลา)
2. ตรวจ 1 รายการ
ตรวจเพิ่มรายการละ
- หมู
- ไก่
- วัว
-ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง (ไม่ระบุชนิด)
-สุนัข
- ม้า
- เป็ด
- หนู
3. ตรวจนมแพะและการปะปนของนมวัว
4. ตรวจปลาปักเป้า
- L. lunaris
- L. spadiceus
PCR-RFLP

PCR-RFLPเนื้อสัตว์จำนวน 500 กรัม
หรือ 500 มิลลิลิตร
ปริมาณตัวอย่างที่ใช้

5,500

3,600
700
4,300
4,300
140ดีเอ็นเอจำเพาะของสิ่งมีชีวิต
รายการแรก
รายการต่อไปรายการละ
- สิ่งมีชีวิตชนิด eukaryote (ไม่ระบุชนิด)
- ยีนจำเพาะของพืช (ไม่ระบุชนิด)
- ข้าว
- ข้าวโพด
- ข้าวสาลี
- ถั่วเหลือง
PCRอาหารจำนวน 500 กรัม
หรือ 500 มิลลิลิตร
ปริมาณตัวอย่างที่ใช้

2,700
700
141การตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอจำเพาะของปลาฉลาม PCR-sequencingอาหารจำนวน 500 กรัม
หรือ 500 มิลลิลิตร
ปริมาณตัวอย่างที่ใช้

6,600
142การตรวจปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอาหารชนิด
- Gliadin (mg/kg)
- Gluten (mg/kg)
ELISA1.วัตถุดิบ เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด
2. แป้งทำอาหารจากข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วอื่นๆ
3. ขนมอบกรอบและธัญพืช
1. วัตถุดิบ เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด จำนวน 3 หน่วย หน่วยละ 500 กรัม
2. แป้งทำอาหารจากข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วอื่นๆ
3. ขนมอบกรอบ
และธัญพืช จำนวน 3 หน่วย รวม 500 กรัม
3,500
143การวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชพาราควอต (paraquat)LC-MS/MSผัก/ผลไม้1 ก.ก. x 1
3,500
144การวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต (glyphosate)LC-MS/MSธัญพืช/น้ำอุปโภคและบริโภค1 ก.ก. x 1
หรือ 1 ลิตร x 1
3,500
145การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง (pesticide residues) 106 ชนิดสาร เอกสารแนบ 4

GC-MS/MS-ผัก/ผลไม้
-ตัวอย่างกัญชา ได้แก่
พืชกัญชา สารสกัดน้ำมันกัญชา
และตำรับยาแผนไทย
-ผัก/ผลไม้
(1 ก.ก. x 1)
-ตัวอย่างกัญชา ได้แก่ พืชกัญชา (50 กรัม)
สารสกัดน้ำมันกัญชา (10 กรัม)
และตำรับยาแผนไทย (50 กรัม)
9,000
146การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง (pesticide residues) 144 ชนิดสาร เอกสารแนบ 5
*ยกเว้นพาราควอท(paraquat)และไกลโฟเซต (glyphosate)
LC-MS/MSผัก/ผลไม้ผัก/ผลไม้
1 ก.ก. x 1
22,000
147สาร S-allylcysteine (SAC)UHPLCกระเทียมดำรูปแบบ กลีบ/หัว100 กรัม x 4 4,300
148สารออกฤทธิ์ Adenosine และ CodycepinUHPLCผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าลักษณะผงแห้งและผงอัดเม็ด (ยกเว้นนม กาแฟ และอาหารเสริมน้ำมัน)
100 กรัม x 1
6,000
149รีบาวดิโอไซด์ เอ็ม (Rebaudioside M)HPLCวัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร2,400
150Test for sodiumflame test วัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร300
151การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)Real-time
RT-PCR
1. ภาชนะบรรจุ/บรรจุภัณฑ์อาหาร
2. อาหารสดและแช่แข็ง (ผัก/ผลไม้/เนื้อสัตว์)
3. น้ำและน้ำแข็ง
ปริมาณตัวอย่าง2,000


3,0003,000
152การตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ฟิโฟรพิล (Fipronil)
GC-MS/MS-ผัก/ผลไม้
-ชา/พืชแห้ง
-ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
-ชา/พืชแห้ง 0.5 กิโลกรัม
3,000
153สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
คลอร์ไพรีฟอส (chlorpyrifos) และ คลอไพรีฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl)
GC-MS/MS-ผัก/ผลไม้/พืช/ธัญพืช/เนื้อสัตว์/ไข่/นม -ผัก/ผลไม้/พืช/ธัญพืช/เนื้อสัตว์/ไข่ จำนวน 1 กิโลกรัม
- นม จำนวน 1 ลิตร
3,000
154อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง
1.1 วิเคราะห์ปริมาณ THC, CBD และอนุพันธ์ (ต่อตัวอย่าง)
HPLC LC-MS/MS1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดของแข็ง ผง กึ่งแข็ง กึ่งเหลว และน้ำมัน
2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ
3. อาหารและเครื่องดื่ม
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดของแข็ง ผง กึ่งแข็ง กึ่งเหลว และน้ำมัน น้ำหนักเนื้อตัวอย่างทั้งหมดอย่างน้อย 30 กรัม
2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ ปริมาตรรวมทั้งหมดอย่างน้อย 250 มิลลิลิตร และมีจำนวนหน่วยไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
3. อาหารและเครื่องดื่ม 250 กรัม x 4
250 มิลลิลิตร x 4
10,000 บาท ต่อตัวอย่าง
อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง
1.2 วิเคราะห์ปริมาณ THC หรือ CBD (ต่อชนิดสาร)
HPLC LC-MS/MS1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแข็ง ผง กึ่งแข็ง กึ่งเหลว และน้ำมัน
2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ
3. อาหารและเครื่องดื่ม
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแข็ง ผง กึ่งแข็ง กึ่งเหลว และน้ำมัน น้ำหนักเนื้อตัวอย่างทั้งหมดอย่างน้อย 30 กรัม
2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ ปริมาตรรวมทั้งหมดอย่างน้อย 250 มิลลิลิตร และมีจำนวนหน่วยไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
3. อาหารและเครื่องดื่ม 250 กรัม x 4
250 มิลลิลิตร x 4
5,000 บาทต่อชนิดสาร
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Sodium benzoate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Ammonium hydrogen carbonate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ dl-Malic acid
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ L-Glutamic acid
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Sodium Propionate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Phosphoric acid
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Potassium chloride
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Calcium propionate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Glycine
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
-ปริมาณ Disodium succinate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Citric acid
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Acetic acid
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Sodium acetate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Potassium lactate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Sodium lactate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Trisodium citrate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Tripotassium citrate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Sodium carbonate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Sodium hydrogen carbonate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ DL-Alanine
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
155ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
- ปริมาณ Monosodium
L-glutamate
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร900
156การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for acetate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for aluminium
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for ammonium
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for benzoate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for bromate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for calcium salt
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for carbonate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for bicarbonate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for chloride
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for chlorite
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for citrate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for cupric salt
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for copper
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for ferric salt
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for ferrous salt
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for ferrocyanide
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for hypochlorite
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for lactate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for magnesium salt
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for nitrate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for nitrite
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for peroxide
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for phosphate (orthophosphate)
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for potassium salt
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for succinate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for sulfate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for sulfite หรือ Test for sulfite and bisulfite
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for tartrate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for thiocyanate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for zinc salt
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
157การตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests)
ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) ไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
- Test for thiosulfate
Qualitative testวัตถุเจือปนอาหาร400
158ปริมาณ SorbitolHPLCวัตถุเจือปนอาหาร1,200
159ปริมาณ MannitolHPLCวัตถุเจือปนอาหาร1,200
160ปริมาณ XylitolHPLCวัตถุเจือปนอาหาร1,200
161สารที่ไม่ละลายในกรด
(Acid-insoluble matter)
Gravimetryวัตถุเจือปนอาหาร600
162Copper reductionQualitative testวัตถุเจือปนอาหาร500
163ปริมาณ Disodium 5' RibonucleotidesSpectrophotometryวัตถุเจือปนอาหาร2,400
164Starch or dextrinQualitative testวัตถุเจือปนอาหาร200
165Sulfated ash (เถ้าซัลเฟต)Gravimetryวัตถุเจือปนอาหาร600
166Residue on ignition
(กากหลังเผา)
Gravimetryวัตถุเจือปนอาหาร600
167Tannin-bearing gumsQualitative testวัตถุเจือปนอาหาร200
168Test for ferrocyanideQualitative testวัตถุเจือปนอาหาร200
169ตรวจอาหาร
ตัดแต่งพันธุกรรม
- ตรวจเพิ่มชนิด transgene :
LYo38 รายการละ

Real-time
RT-PCR
อาหารที่มีส่วนประกอบของข้าวโพด1,100
170ดีเอ็นเอเนื้อสัตว์
- ดีเอ็นเอรังนกและสิ่งปลอมปน
(หนังหมู ไข่ขาวและเห็ดหูหนูขาว)
Real-time
RT-PCR
รังนกดิบและผลิตภัณฑ์6,000
171mitragynineHPLCเครื่องดื่ม 250 มิลลิลิตร x 45,000
1723-MCPD, 2-MCPD, and Glycidol
- Sum of 2-MCPD and 2-MCPD fatty acid esters, expressed as 2-MCPD
- Sum of 3-MCPD and 3-MCPD fatty acid esters, expressed as 3-MCPD
- Glycidyl fatty acid esters, expressed as glycidol
GC-MSน้ำมันบริโภค (Edible oil)500 -1000 มิลลิลิตร8,500
173Histamine, Cadaverine, Putrescine, TyramineHPLC-UVปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาเนื้อปลา500 กรัม/
น้ำปลา 500 มิลลิลิตร
3,500
174น้ำตาลกาแล็กโทสHPLC-RI Detectorนมและผลิตภัณฑ์นมปราศจากแล็กโทส250 มิลลิลิตร x 41,500
175EPA
(Eicosapentaenoic acid)
DHA
(Docosahexaenoic acid)
GC-FIDน้ำมันปลา4,500
176DithiocarbamatesGC-MSผัก ผลไม้ ธัญพืช1 ก.ก. x 1
3,500
177การตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ฟิโฟรพิล (Fipronil)
GC-MS/MSไข่12 ฟอง3,500
178Paraquat
Diquat
Chlormequat Mepiquat
LC-MS/MSเนื้อสัตว์ นม ไข่ เนื้อสัตว์ 500 กรัม/นม 1 ลิตร/ไข่ 12 ฟอง4,000
179สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง 44 ชนิดสาร
(ตามเอกสารแนบ)
LC-MS/MSผัก/ผลไม้1 ก.ก. x 18,000
180สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง 26 ชนิดสาร
ตามเอกสารแนบ
LC-MS/MSผัก/ผลไม้1 ก.ก. x 16,000
181การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19)
Real-time RT-PCRSwab จากพื้นผิวสัมผัสอาหาร/หลอด1,600