ขอเชิญชวนส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Catalog) ใบเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนำเสนอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์