การให้บริการตรวจตามรายการวิเคราะห์

หมายเหตุ : หากท่านใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือ กรุณาคลิกเพื่อดูเอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf  เนื่องจากการแสดงผลอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง 

ลำดับที่รายละเอียดการให้บริการเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ชนิด/จำนวนตัวอย่างอัตราค่าบำรุง (บาท)
1กรดกลูตามิคEnzyme 100 กรัม x 1 1,300
2กรดกลูตามิคต่อไนโตรเจน Enzyme+Kjeldahl100 กรัม x 2 1,900
3กรดไขมัน (อาหาร)GC250 กรัม x 42,500
4กรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหารGC250 กรัม x 43,500
5กรดซัยยานูริค (Cyanuric acid)LC/MS/MS200 กรัม x 1 4,000
6กรดอะมิโน (Amino acid in food)UPLC200 กรัม x 4 5,000
7กรดน้้าส้ม -เทียม Titration 750 มล. x 2 400
7กรดน้้าส้ม - หมัก, กลั่นTitration 750 มล. x 2600
8กรด 10 ไฮดรอกซี-2-เดซิโนอิก HPLC200 กรัม x 2 2,000
9กรดแร่อิสระQualitative250 มล. x 2100
10กรดไลโนลิอิค GC250 มล. x 4 2,500
11การทดสอบน้้ามันแร่ (mineral oil) Qualitative 250 มล. x 4200
12กาเฟอีน (Cafeine) หรือ
ทีโบรมีน(Theobromine)
- เครื่องดื่มน้้า
HPLC250 มล. x 2 1,200
12กาเฟอีน (Cafeine)
หรือ ทีโอโบรมีน(Theobromine)
- เครื่องดื่มผง
HPLC250 มล. x 2 1,200
13ไขมันgravimetry250 กรัม x 2 800
14ไขมันทั้งหมด gravimetry250 กรัม x 2 800
15ไขมันค้านวณโดยไม่รวมน้้า
- เนยแข็ง
combined technique
(ไขมัน ความชื้น)
250 กรัม x 21,100
16ไขมันอิ่มตัว (Saturated fat)GC 250 มล. x 4 2,500
17ความชื้นและการเสียน้้าหนักเมื่อแห้ง Drying or Gravimetry100 กรัม x 3 300
18ความชื้นGravimetry 100 กรัม x 3 300
19ความกระด้างทั้งหมด(Total hardness)Titration 500 มล. x 2 300
20ความขุ่น (Turbidity)Turbidimetry 500 มล. x 2 200
21ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- อาหาร/วัตถุเจือปนอาหาร
pH meter100 กรัม x 2 200
21ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- น้้า
pH meter 500 มล. x 2200
22ความเป็นกรด (acidityTitration500 มล. x 2700
23ความเสื่อมสภาพของอาหารทะเลโดยประสาทสัมผัส(Organoleptic test)US FDA GUIDELINE2 กิโลกรัม x 6500
23
ความเสื่อมสภาพของอาหารทะเล โดยวิธีทางเคมี
- อินโดล (Indole)
HPLC500 กรัม x 12000
24ความเสื่อมสภาพของอาหารทะเล โดยวิธีทางเคมี
- โททอล โวลาไทล์ เบส (TVB)
Distillation500 กรัม x 1800
24ความเสื่อมสภาพของอาหารทะเล โดยวิธีทางเคมี
- ไตรเมทิลามีน (TMA)
Distillation500 กรัม x 1500
24ความเสื่อมสภาพของอาหารทะเล โดยวิธีทางเคมี
- ฮีสตามีน (Histamine)
Spectroflurometer500 กรัม x 1700
25คลอรีนตกค้าง (residual chlorine)Photometer500 กรัม x 1250
25คลอรีนตกค้าง (residual chlorine) Pocket colorimeter500 มล. x 2250
26คลอไรด์/โซเดียมคลอไรด์/เกลือโซเดียมคลอไรด์/เกลือแกง/ในอาหาร , ในเนยเทียมTitration100 กรัม x 2700
27คลอไรด์ (Chloride)IC500 มล. x 2500
28ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)Conductivity meter500 มล. x 2200
29คาร์โบไฮเดรตทั้งหมดหรือพลังงาน Combined technique
=ความชื้น+เถ้า+โปรตีน+ไขมัน+ค่าคำนวณ)
200 กรัม x 42,200
30คาร์โบไฮเดรตทั้งหมดหรือพลังงาน (รวมใยอาหาร)Combined technique
=ความชื้น+เถ้า+โปรตีน+ไขมัน+ใยอาหาร+ค่าคำนวณ)
200 กรัม x 44200
31ค่าของกรด(acid value) - อาหาร/วัตถุเจือปน
Titration100 กรัม x 2700
31ค่าของกรด(acid value)
- น้ำมัน
Titration250 มล. x 4700
32ค่าไดแอสเตสแอกติวิตี้Spectrophotometry100 กรัม x 2500
33ค่าปริมาณน้ำอิสระ (Aw)AOAC500 กรัม x 2700
34ค่าไฮดรอกซีเมทธิลเฟอร์ฟิวรัล Spectrophotometry100 กรัม x 2500
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
- ส่วนประกอบของกรดไขมัน (Fatty acid composition in oils and fats)
GC250 มล. x 42000
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
- ค่าของกรด (Acid value in oils and fats)
Titration250 มล. x 4700
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
- ค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide value in oils and fats)
Titration250 มล. x 4800
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
- น้้าและสิ่งที่ระเหยได้
Drying or Gravimetry250 มล. x 2300
35สารกันหืนในน้้ามัน
- Propyl gallate (ตรวจทางคุณภาพ)
Colorimetric method500 มล. x 2500
35สารกันหืนในน้้ามัน
BHA (ตรวจทางคุณภาพ)
Colorimetric method 500 มล. x 2500
35สารกันหืนในน้้ามัน
BHT (ตรวจทางคุณภาพ)
Colorimetric method 500 มล. x 2500
35สารกันหืนในน้้ามัน
- Propyl gallate (ตรวจปริมาณ)
HPLC 500 มล. x 2 1,000
35สารกันหืนในน้้ามัน
- BHA (ตรวจปริมาณ)
HPLC 500 มล. x 2 1,000
35สารกันหืนในน้้ามัน
- BHT (ตรวจปริมาณ)
HPLC 500 มล. x 2 1,000
35สารกันหืนในน้้ามัน
- TBHQ (ตรวจปริมาณ)
HPLC 500 มล. x 2 1,000
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
- สิ่งอื่นทไี่ม่ละลายในน้้ามันและไขมัน
Gravimetric method500 มล. x 2 500
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
สบู่ในน้้ามันและไขมัน
Titration 500 มล. x 2 500
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
- ค่าสปอนิฟิเคชั่นของน้้ามัน
(Saponification value in oils and fats)และไขมัน (Saponification value in oils and fats)
Tritration 500 มล. x 2 500
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
-สารที่สปอนิฟายไม่ได้ของน้้ามันและไขมัน (Unsaponifiable matter in oils and fat)
Extraction 500 มล. x 2 500
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
- ค่าไอโอดีนของน้้ามันและไขมัน (Iodine value in oils and fats)
GC, Calculation 250 มล. x 42,000
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
- โคเลสเตอรอล (Cholesterol)
GC250 มล. x 42,500
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
- สารโพลาร์ (Polar Compounds)
Column Chromatography500 มล. x 4 1,000
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
-กรดไขมันอิสระในน้้ามันและไขมัน
Tritration, Calculation 250 มล. x 4 700
35คุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค
- กรดไขมันชนิดทรานส์(trans-fatty acids)
(trans-fatty acids in oils and fats)
GC250 มล. x 4 2,000
36จุดหลอมเหลว (วัตถุเจือปนอาหาร)melting pointapparation 100 กรัม x 1 400
37ซัลเฟต (Sulphate) IC 500 มล. x 2 500
38ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
- อาหาร
Titration 200 กรัม x 2
800
38ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
-เครื่องดื่ม
Titration250 มล. x 2
800
38ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
- ตะเกียบไม้
Titration10 คู่800
38ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
-วัตถุเจือปนอาหาร
Titration100 กรัม x 2
250 มล. x 2
800
39ตรวจวิเคราะห์สารประกอบกลุ่มไดออกซิน (PCDDs and PCDFs) และสารประกอบกลุ่มพีซีบีที่มีคุณสมบัติคล้ายไดออกซิน (Dioxin-Like PCBs)
ในอาหารและอาหารสัตว์
***ตรวจเพิ่มสารประกอบกลุ่มอินดิเคเตอร์พีซีบี (Non Dioxin-Like PCBs) เพิ่มค่าบริการ 5,000 บาทต่อตัวอย่าง
HRGC/HRMS1) เนื้อสัตว์แ ละผลิตภณัฑ์ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง

2) อาหารทะเลที่มีเปลือก
2 กิโลกรัม/ตัวอย่าง

3) อาหารแห้ง 500 กรัม/ตัวอย่าง

4) อาหารสัตว์แ ละวัตถุดิบ 500 กรัม/ตัวอย่าง

5) น้ำมันและไขมัน 500 กรัมหรือมิลลิลิตร/ตัวอย่าง

6) ผัก ผลไม้และธัญพืช 500 กรัม/ตัวอย่าง

7) เครื่องดื่ม 5 ลิตร/ตัวอย่าง

8) อาหารกระป๋อง
1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
30,000
40เถ้า
- อาหาร
Ashing100 กรัม x 1500
40เถ้า
- ชา, กาแฟ
Ashing500 มล. X 2500
41เถ้าที่ละลายน้้าได้
- อาหาร
Ashing 100 กรัม x 1
600
41เถ้าที่ละลายน้้าได้
- ชา, กาแฟ
Ashing 500 มล. X 2600
42ธาตุน้้านมไม่รวมไขมัน
-ไอศกรีมนมและช็อกโกแลต
Combined technique
(เถา้ โปรตีน น้้าตาล)
200 กรัม x 4 2,500
43เนื้อนมไม่รวมไขมัน
- นมโค
Combined technique
(ของแข็งทั้งหมด ไขมัน)
(เถ้า โปรตีน น้้าตาล)
200 กรัม x 4 1,100
43เนื้อนมไม่รวมไขมัน
-นมปรุงแต่ง, นมอัดเม็ด, ผลิตภัณฑ์นม
Combined technique
(ของแข็งทั้งหมด ไขมัน)
(เถ้า โปรตีน น้้าตาล)
200 กรัม x 4 2,500
44น้้าตาล (รีดิวซิ่งและอินเวิร์ด)
- อาหาร
Titration100 กรัม x 2700
44น้้าตาล (รีดิวซิ่งและอินเวิร์ด)
- เครื่องดื่ม
Titration200 กรัม x 1700
45น้้าตาล (ชนิดและปริมาณ) HPLC200 กรัม x 21,500
46น้้าหนักสุทธิและน้้าหนักเนื้ออาหารAOAC200 กรัม x 4200
47ไนโตรเจนทั้งหมดKjeldahl technique100 กรัม x 2500
48ไนเตรต โดยค้านวณเป็นไนโตรเจน
Nitrate (as nitrogen)
IC500 มล. X 2500
48ไนเตรต โดยค้านวณเป็นไนเตรต
Nitrate (as nitrate)
IC500 มล. X 2500
49บอร์แรกซ์(BoraxSpectrophotometry200 กรัม x 1600
50ไบคาร์บอเนต
-เครื่องดื่มผง
Titration/Weighting200 กรัม x 1500
50ไบคาร์บอเนต
-เครื่องดื่มน้ำ
Titration/Weighting250 มล. X 3500
51โบรเมต (Bromate)
ในน้ำบริโภค
IC1. น้้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท
500 มล. x 2
2,000
51โบรเมต (Bromate)
ในน้ำแร่ธรรมชาติ
IC2. น้้าแร่ธรรมชาติ
500 มล. x 2
2,000
52โปรตีนKjeldahl technique100 กรัม x 2500
53โปรตีนค้านวณโดยไม่รวมน้้า
- รังนก เครื่องดื่มรังนก
Combined technique
(โปรตีน ความชื้น)
100 กรัม x 2
100 มล. x 2
800
54ปริมาณแกมมาโอไรซานอลในน้ำมัน Spectrophotometry250 มล. x 41,000
55ปริมาณน้้า (Karl Fischer)Karl Fischer technique100 กรัม x 11,200
56ปริมาณสาร หรือของแข็งทั้งหมด
(total solids) - อาหาร
Gravimetry100 กรัม x 2
500 มล. x 2
300
56ปริมาณสารทั้งหมด (Total solids) -เครื่องดื่มGravimetry500 มล. x 2300
57ฟอร์มัลดีไฮด์(ในอาหาร) HPLC500 กรัม x 11,000
58ฟอสฟอรัส/ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์/ฟอสเฟต Spectrophotometry100 กรัม x 1800
59ฟลูออไรด์(fluoride)IC500 มล. x 2500
60ไนโตรซามีน
-ภาชนะบรรจุอาหาร
GC-TEAเอกสารแนบ 12,000
60 ไทรคริซิลฟอสเฟต
-ภาชนะบรรจุอาหาร
HPLCเอกสารแนบ 11,000
60ตรวจเอกลัษณ์ของพลาสติก
-ภาชนะบรรจุอาหาร
FT-IRเอกสารแนบ 1500
60คุณสมบัติทางฟิสิกส์
(ทนอุณหภูมิทนน้้าเดือด ทนกรด)
-ภาชนะบรรจุอาหาร
เอกสารแนบ 1รายการละ 300
60 โลหะหนัก (ค้านวณเป็นตะกั่ว)
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Visual estimationเอกสารแนบ 1700
60โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Titrationเอกสารแนบ 1500
60สารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ในน้้า
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Gravimetryเอกสารแนบ 1300
60 สารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ใน 4 %
ของกรดอะซีติก
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Gravimetryเอกสารแนบ 1300
60สารตกค้างจากสารที่
ระเหยได้ใน 20%
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Gravimetryเอกสารแนบ 1300
60 สารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ในนอร์มัลเฮปเทน
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Gravimetryเอกสารแนบ 1800
60 ฟีนอล
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Spectrophotometryเอกสารแนบ 1500
60 ฟอร์มัลดีไฮด์
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Spectrophotometryเอกสารแนบ 1500
60 สังกะสี
-ภาชนะบรรจุอาหาร
AASเอกสารแนบ 1700
60 แคดเมียม
-ภาชนะบรรจุอาหาร
AASพลาสติก/เซรามิก700
60 ตะกั่ว
-ภาชนะบรรจุอาหาร
AASพลาสติก/เซรามิก700
60 บีสฟีนอลเอ (รวมฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล)
ที่สกัดด้วยน้้า (กรณีอาหารที่มีความเป็น
กรด-ด่างเกิน 5)
-ภาชนะบรรจุอาหาร
HPLCพอลิคาร์บอเนต (PC)1,000
60- บีสฟีนอลเอ (รวมฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล) ที่สกัดด้วยกรดอะซีติกความเข้มข้นร้อยละ 4 (กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่างไม่เกิน 5)
-ภาชนะบรรจุอาหาร
HPLCเอกสารแนบ 11000
60บีสฟีนอลเอ (รวมฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล)
ที่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 20
(กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล์)
-ภาชนะบรรจุอาหาร
HPLCเอกสารแนบ 11000
60บีสฟีนอลเอ (รวมฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล)
'ที่สกัดด้วยนอร์มัลเฮปเทน
(กรณีไขมัน น้ำมัน และอาหารที่มีไขมัน)
-ภาชนะบรรจุอาหาร
HPLCเอกสารแนบ 11000
60พลวง
-ภาชนะบรรจุอาหาร
AAS เอกสารแนบ 1700
60เจอร์มาเนียม
-ภาชนะบรรจุอาหาร
AAS เอกสารแนบ 1700
60สารหนู
-ภาชนะบรรจุอาหาร
AAS เอกสารแนบ 1700
60สารระเหยได้
- โทลูอีน
ในภาชนะบรรจุอาหาร
GCเอกสารแนบ 11000
60สารระเหยได้
- เอทิลเบนซิล
ในภาชนะบรรจุอาหาร
GCเอกสารแนบ 11000
60สารระเหยได้
- ไอโซโปรปิลเบนซิน
ในภาชนะบรรจุอาหาร
GCเอกสารแนบ 11000
60สารระเหยได้
- นอร์มัลโปรปิลเบนซิน
ในภาชนะบรรจุอาหาร
GCเอกสารแนบ 11000
60สารระเหยได้
- สไตรีน
ในภาชนะบรรจุอาหาร
GCเอกสารแนบ 11000
60สารประกอบไดบิวทิลทิน
-ภาชนะบรรจุอาหาร
TLCเอกสารแนบ 1500
60ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์
-ภาชนะบรรจุอาหาร
GC/MSเอกสารแนบ 12000
60แคโพรแลกแทม
-ภาชนะบรรจุอาหาร
GCไนลอน (PA)1000
60เมทิลเมทาคริเลต
-ภาชนะบรรจุอาหาร
GCพอลิเมทิลเมทาคริเลต1000
60สารที่สกัดด้วยนอร์มัลเฮกเซน
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Gravimetry800
60สารที่ละลายได้ในไซลีน
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Gravimetry800
60สีที่ละลายออกมาในสารละลาย 4 ชนิด
(น้ำ, 4 % กรดอะซิติก, 20 % แอลกอฮอล์, นอร์มัลเฮปเทน)
* กรณีวิเคราะห์ร่วมในสารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ในสารละลาย 4 ชนิดอยู่แล้วจะไม่คิดราคาเพิ่ม
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Visual estimation ชนิดละ 300*
61ขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด*
1.1 การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (คุณภาพการแพร่กระจาย)
โลหะหนัก
- ตะกั่ว (Lead; Pb)
- แบเรียม (Barium; Ba)
- โคบอลต์ (Cobalt; Co)
- ทองแดง (Copper; Cu)
- เหล็ก (Iron; Fe)
- ลิเทียม (Lithium; Li)
- แมงกานีส (Manganese; Mn)
- สังกะสี (Zinc; Zn)
ภาชนะบรรจุอาหาร
ICP6 ขวด/10 ชิ้น**5,600700
700
700
700
700
700
700
700
61สารตกค้างที่เหลือจากการระเหยตัวทำละลายที่เป็นเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Gravimetry6 ขวด/10 ชิ้น**600
61สารตกค้างที่เหลือจากการระเหยตัวทำละลายที่เป็นกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
-ภาชนะบรรจุอาหาร
Gravimetry6 ขวด/10 ชิ้น**600
612,2-บิส(4-ไฮดรอกซิเฟนิล)โพรเพนหรือบิสฟีนอลเอ
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
ภาชนะบรรจุอาหาร
HPLC12 ขวด/20ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
2,000
1,000
1,000
614,4'-ไดคลอโรไดเฟนิลซัลโฟน หรือดีซีพีเอส
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
ภาชนะบรรจุอาหาร
HPLC12 ขวด/20ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
2,000
1,000
1,000
614,4'-ไดไฮดรอกซิไดเฟนิลซัลโฟนหรือดีเอชพีเอส หรือบิสฟีนอลเอส
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
ภาชนะบรรจุอาหาร
HPLC12 ขวด/20ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
2,000
1,000
1,000
614,4'-ไดไฮดรอกซิไบเฟนิล หรือดีเอชบีพี
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
ภาชนะบรรจุอาหาร
HPLC12 ขวด/20ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
2,000
1,000
1,000
หมายเหตุ :ขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด** ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุ, สีและขนาด
1. วัสดุชนิดเดียวกันและสีเหมือนกันส่งตัวอย่างรวมกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด
2. วัสดุชนิดเดียวกันแต่สีไม่เหมือนกันส่งตัวอย่างแยก จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น
** กรณีต้องการตรวจวิเคราะห์มากกว่า 1 รายการ จำนวนตัวอย่างที่ต้องส่ง 40 ขวด/ชิ้น
62หัวนมยาง
การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (คุณภาพการแพร่กระจาย)
1. เอ็น-ไนโทรซามีนส์ ซับสแตนส์
2. เอ็น-ไนโทรแซเทเบิล ซับสแตนส์
3. ปริมาณสารระเหยได้
4. 2-เมอร์แคปโทเบนโซไทอะโซล รีลีส หรือเอ็มบีที รีลีส
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
5. แอนติออกซิแดนต์ รีลีส
- 2,6-บีส (1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิลฟีนอล หรือ บีเอชที
+ สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
+ สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
6. 2,2'-เมทิลีนบิส(6-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิล-ฟีนอล หรือแอนติออกซิแดนต์2246
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
หมายเหตุ
* กรณีต้องการตรวจวิเคราะห์มากกว่า 1 รายการ จำนวนตัวอย่างที่ต้องส่ง 40 ชิ้น
GC-TEA
GC-TEA
Gravimetry
HPLC


HPLC

20 ชิ้น*
20 ชิ้น*
20 ชิ้น*
20 ชิ้น*


20 ชิ้น*
5,000
5,000
300
2,000
1,000
1,000
6,000
3,000
1,500
1,500
3,000

1,500
1,500

63มันเนยGC250 กรัม x 22,000
64
เมลามีน (Melamine) LC/MS/MS200 กรัม x 14,000
65เมลามีนและกรดซัยยานูริค LC/MS/MS250 กรัม x 14,500
66ยาสัตว์ตกค้าง
- สารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (Beta Agonists)
- แรคโตพามีน (Ractopamine)
- สารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์
ชนิดที่ 1 Clenbuterol ชนิดที่ 2 Salbutamol
ชนิดที่ 3 Brombuterol ชนิดที่ 4 Ractopamine
หมายเหตุ: ตรวจวิเคราะห์ยา 1 ชนิด ราคา
2,500 บาท ตรวจเพิ่มชนิดยาละ 500 บาท
- คลอแรมเฟนิคอล Chloramphenicol
- คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)
- สารไนโตรฟูรานส์ เมตาโบไลต์
- มาลาไคต์กรีน/ลิวโคมาลาไคต์กรีน
- กลุ่มเตตตร้าไซคลิน
- กลุ่มซัลโฟนาไมด์
- กลุ่มควิโนโลน (Quinolone Group)
ELISA
ELISA
LC/MS/MS
ELISA
LC/MS/MS
LC/MS/MS
LC/MS/MS
HPLC
HPLC
HPLC
500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
2,000
1,500
2,500
700
3,000
4,000
4,000
2,500
2,500
2,500
67ใยอาหารEnzyme +Gravimetry250 กรัม x 22,000
68โลหะในอาหาร, น้ำ, เครื่องดื่ม ชนิดละ
1. แคดเมียม (Cadmium)
2. แคลเซียม (Calcium)
3. โครเมียม (Chromium)
4. โซเดียม (Sodium)
5. ดีบุก : อาหาร, เครื่องดื่ม
6. ตะกั่ว (Lead)
7. ทองแดง (Copper)
8. แบเรียม (Barium)
9. ปรอท (Mercury)
10. โพแทสเซียม (Potassium)
11. แมงกานีส (Manganese)
12. แมกนีเซียม (Maganese)
13. สังกะสี (Zinc)
14. สารหนู (Arsenic)
15. เหล็ก (Iron)
16. นิเกิล (Nickel)
17. เงิน (Silver)
18. อลูมิเนียม (Alluminium) : น้ำ
19. ซีลีเนียม (Selenium) : น้ำ
20. พลวง (Antimony) : น้ำ
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
ICP
ICP
ICP
200 กรัม x 1 หรือ
500 มล. X 2

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
69วัตถุเจือปนในอาหาร
กรดซิตริก หรือเกลือซิเตรต

กรดซาลิซิลิค หรือ เกลือซาลิซิเลต
-ทดสอบ พบ/ไม่พบ
-หาปริมาณ
กรดซอร์บิค หรือเกลือซอร์เบต
และหรือกรดเบนโซอิคหรือเกลือเบนโซเอต
กรดโพรพิโอนิค หรือเกลือโพรพิโอเนต
โพลีซอร์เบท (Polysorbate)
EDTA
HPLCQualitative
HPLC
HPLC

HPLC
Spectrophotometry
HPLC
อาหาร 100 กรัม x 2
เครื่องดื่ม 250 มล.x 2


200 กรัม x 2

อาหาร 100 กรัม x 2
เครื่องดื่ม 250 มล.x 2
100 กรัม x 2
500 กรัม x 1
5 กระป๋อง
1,200500
1,200
1,200

1,200
1,000
1,500
70วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล- ซัคคาริน
- อะซีซัลเฟม-เค
- แอสพาแตม
- ซัยคลาเมต
- ซูคลาโลส
- สตีวิโอไซด์ (stevioside)
- รีบาวดิโอไซด์ เอ (rebaudioside A)
- กลุ่มสตีวิออลไกลโคไซด์
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
อาหาร 100 กรัมx2
เครื่องดื่ม 250 มล.x2
วัตถุเจือปนอาหาร
100 กรัม x 1

1,200
1,200
1,200
1,200
1,500
1,500
1,500
3,000
71วิตามิน
- เอ หรือ คาโรทีน
- เบต้าคาโรทีน
- บี 1 ( Vitamin B 1)
- บี 2
- ซี
- ไนอะซิน/นิโคตินาไมด์
HPLC
HPLC
Spectroflorometry
Spectroflorometry
HPLC
Microbiological assay
100 กรัม x 2
100 กรัม x 2
100 กรัม x 2
100 กรัม x 2
100 กรัม x 2
100 กรัม x 2
1,500
1,500
750
750
1,200
750
72สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- กลุ่มออร์กาโนคลอรีน
(Organochlorine compounds)
- กลุ่มออกาโนฟอสฟอรัส
(Organophosphorus compounds)
- กลุ่มสารคาร์บาเมต
(Carbamates)
- กลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์
(Synthetic pyrethroid)
- คาร์เบนดาซิม (Carbendazim)
และไทอาเบนดาโซล (Thiabendazole)
- Hydrogen phosphide
- Bromide ion
GC

GC

HPLC

GC

HPLC-FLD

HS-GC-MS
GC-µECD
1 ก.ก. x 1
หรือ 1 ลิตร x 1
1 ก.ก. x 1
หรือ 1 ลิตร x 1
1 ก.ก. x 1
หรือ 1 ลิตร x 1
1 ก.ก. x 1
หรือ 1 ลิตร x 1
1 ก.ก. x 1
หรือ 1 ลิตร x 1
500 กรัม/1 ตัวอย่าง
500 กรัม/1 ตัวอย่าง

2,000

2,000

4,000

2,000

2,000

2,000
2,000
73สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 132 ชนิด
เอกสารแนบ 3
GC-MS/MS, LC1 ก.ก. x 115,000
74สารที่สกัดได้ด้วยอีเทอร์ Extraction100 กรัม x 1900
75สารที่สกัดได้ด้วยน้ำร้อนExtraction500 มล. x 2300
76สิ่งอื่นที่ไม่ละลาย (น้ำมันและไขมัน)Suction500 มล. x 2600
77สารที่ละลายได้ในอาหารRefractometer300 กรัม x 4500
78สารพิษจากเชื้อรา ชนิดละ
- อฟลาทอกซิน (Aflatoxin)
- อฟลาทอกซิน (Aflatoxin)
- อฟลาทอกซิน M1 (Aflatoxin M1)
- ออคราทอกซิน A (Ochratoxin A)
- พาทูลิน (Patulin)
- Deoxynivalenol (DON)
HPLC /densitometry
ELISA
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
300 กรัม x 1
500 กรัม/1 ตัวอย่าง
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
79สารพิษจากปลาปักเป้า (Tetrodotoxin)LC-MS/MS300 กรัม x 14,000
80สาร 3-MCPD GC-MS100 กรัม x 3
หรือ 250 มล. x 6
4,000
81สิ่งปนปลอมในอาหาร (Light Filth determination)
Light FiltFilth in Sugars
Filth in Sugars
AOAC250 กรัม x 1500
82สิ่งปนปลอมในอาหาร : ตรวจวิเคราะห์
6 ตัวอย่าง 6 sub samples)
AOAC500 กรัม x 63,000
83สารกัมมันตรังสีGamma spectrometry1,500 กรัม x 1
หรือ 1,200 มล. x 1
1,500
84สาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
(PAHS) ชนิด Benzo (a) pyrene
HPLC-FLDอย่างน้อย 500 กรัม2,500
85สาร Acrylamide ในอาหาร LC-MS/MSอย่างน้อย 500 กรัม4,000
86สารหนูอนินทรีย์
* กรณีเร่งด่วน
ส่งตัวอย่างภายส่งตัวอย่างจากต่างประเทศ ราคา 12,000 บาท
ส่งตัวอย่างจากต่างประเทศ ราคา 24,000 บาท
LC-ICP-MS500 กรัม/1 ตัวอย่าง
ยกเว้นสัตว์น้ำเปลือกแข็ง เช่น (หอย, ปู) 1,000 กรัม/1 ตัวอย่าง
6,000
87สีอินทรีย์สังเคราะห์- ตรวจทางคุณภาพ

- ตรวจปริมาณ
สี Sudan I
สี Sudan IV
Paper Chromatography

HPLC
HPLC
HPLC
1. อาหาร:
;100 กรัม x 4
2. เครื่องดื่ม
:250 มล. X 4
3. วัตถุเจือปนอาหาร
:100 กรัม x 1

500 กรัม x 1
500 กรัม x 1
500

1,200
1,700
1,700
88โสม (Ginsenoside) : ตรวจเอกลักษณ์
: ตรวจปริมาณ
TLC
HPLC
100 กรัม x 1
200 มล. x 2
1,000
2,000
89อโลอิน (บาร์บาโลอิน) ในอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้
HPLC200 กรัม x 1
หรือ 250 มล. x 3
2,000
90เอกลักษณ์ยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง เครื่องดื่มสมุนไพร
- ยาลดความอ้วน: Sibutramine
- กลุ่มสเตียรอยด์ : Dexamethasone, Prednisolone
- กลุ่มรักษาโรควิตกกังวล : Alprazolam และ Diazepam
- กลุ่มรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ :
: Sildenafil, Taladafil, Vardenafil
- กลุ่มยาลดความอ้วน : Phentermine, Fenfluramine
และ Phenolpthalein
- Ephedrine
-ยาลดความอ้วน: Orlistat
หมายเหตุ : ปริมาณตัวอย่างที่ต้องการ
1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดเม็ด น้ำหนักผงยาอย่างน้อย 20-30 กรัม
2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดน้ำ อย่างน้อย 250 มิลลิลิตร
3.กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง อย่างน้อย 6 หน่วยบรรจุ น้ำหนักรวมอย่างน้อย 100 กรัม
4.เครื่องดื่มสมุนไพร อย่างน้อย 250 มิลลิลิตร
HPLC/GC-MS
LC-MS/MS


2,000
2,000
2,000
2,000

2,000

2,000
2,000
91เอกลักษณ์รังนกFT-IR100 กรัม x 1700
92แอลกอฮอล์ในน้ำผลไม้ (เอทธิลแอลกอฮอล์)Titration250 มล x 2700
93ไอโอดีน
- เกลือบริโภค
- อาหาร/ซอสปรุงรส/น้ำเกลือ/น้ำปลา
Titration
ICP/MS
100 กรัม x 2
100 กรัม x 2
500
4,000
94DEHP (Bis (2-ethylhexyl) phthalateGC/MS500 กรัม x 1
หรือ 500 มล. x 1
4,000
95Sodium Nitrate and Sodium NitriteHPLC100 กรัม x 21,200
96การตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนในเนื้อสัตว์ (กลุ่มละ)
- 17-alpha-estradiol
- 17-beta-estradiol
- diethylstilbestrol
- zeranol
LC-MS-MS 500 กรัม x 14,000
97สารต้านจุลชีพ 6 กลุ่ม ในเนื้อสัตว์
- กลุ่ม amphenicol 3 ชนิดยา
- กลุ่ม beta-lactam 8 ชนิดยา
- กลุ่ม macrolide 6 ชนิดยา
- กลุ่ม quinolone 12 ชนิดยา
- กลุ่ม sulfonamide 16 ชนิดยา
- กลุ่ม tetracycline 4 ชนิดยา
รวม 49 ชนิดยา
LC-MS/MS
Multiclass-residues analysis
500 กรัม15,000
การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
98โคลิฟอร์ม (Coliforms)BAM Online/APHA300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
400
99จำนวนจุลินทรีย์ (Total Plate count)APHA Compendium
/BAM Online/APHA
300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
400
100จำนวนแบคทีเรีย (Total bacteria count)APHA Compendium
/BAM Online/APHA
300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
400
101จำนวนแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ISO300 กรัม x 11,600
102การตรวจยืนยัน species ของเชื้อจุลินทรีย์
โพรไบโอติก กลุ่ม Lactobacillus หรือ
Bifidobacterium (กรณีผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบ
เชื้อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว)
PCR300 กรัม x 13,000 ต่อเชื้อ 1 ชนิด
(species)
103จุลินทรีย์เจริญที่ 35 องศาเซลเซียส และ 55 องศาเซลเซียสBAM Onlineอาหารกระป๋อง
: 300 มล. x 1
800
104เชื้อราทนร้อนAPHA Compendium
300 กรัม x 1800
105เชื้ออื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้*
* ตามการพิจารณาของสำนัก
BAM Online /
APHA Compendium/ISO
300 กรัม x 1
106แบคทีเรียทนร้อนAPHA Compendium300 กรัม x 1400
107แบคทีเรียชอบร้อนAPHA Compendium300 กรัม x 1400
108แบคทีเรียชอบหรือทนกรดที่
30 องศาเซลเซียส และ 55 องศาเซลเซียส
BAM Onlineอาหารกระป๋อง
:น้อยกว่า 500 กรัมx8
:500-1,000 กรัมx6
:มากกว่า 1,000 กรัมx3
:มากกกว่า 3,000 กรัมx2
800
109ปาราสิต (Parasite) ในอาหาร Digestion/Sedimentation500 กรัม x 1500
110ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliforms)BAM Online/APHA300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
400
111ยีสต์และรา (Yeasts & molds count)BAM Online300 กรัม x 1400
112สารต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหาร
(Antimicrobial/Antibiotic residues)
- กลุ่ม Penicillin
- กลุ่ม Tetracycline
- กลุ่ม Aminoglycoside
- กลุ่ม Macrolide
Microbiological assay
/DMSc antibiotic test kit
300 กรัม x 1
300 กรัม x 1
300 กรัม x 1
300 กรัม x 1
500
500
500
500
113หาสาเหตุของกระป๋องบวมเนื่องจากแบคทีเรีย BAM Onlineกระป๋องบวม x 32,000
114อีโคไล (Escherichia coli)BAM Online/ISO/APHA300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
600
115Aciduric spoilage bacteria APHA Compendium 300 กรัม x 1400
116Antibacterial Activityจุลชีววิทยา (Disk Diffusion)300 กรัม x 12,000
117Bacillus cereusBAM Online300 กรัม x 1600
118Campylobacter jejuni/coliISO300 กรัม x 11,000
119Clostridium perfringensBAM Online/EA300 กรัม x 1
: 300 มล. x 1
600
120Clostridium botulinumBAM Online300 กรัม x 1
: อาหารกระป๋อง
มากกว่า 500 กรัมx8
500 - 1,000 กรัมx6
มากกว่า 1,000 กรัมx3
มากกว่า 3,000 กรัมx2
600
121Clostridium spp.USP300 กรัม x 1600
122Cronobacter sakazakii (ซ้ำละ) BAM Online1,000 กรัม x 11,000
123Escherichia coli O157 : H7IMS/ISO 300 กรัม x 12,000
124Enterobacteriaceae APHA Compendium300 กรัม x 1400
125Enterococci APHA Compendium
/APHA
300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
500
126Flat sourAPHA Compendium 300 กรัม x 1400
127Listeria monocytogenesISO300 กรัม x 11,200
128Pseudomonas aeruginosaAPHA/Biorad300 กรัม x 1
: 300 มล. x 1
500
129Salmonella spp.ISO/APHA300 กรัม x 1
:300 มล. x 1
600
130Shigella spp.ISO300 กรัม x 1600
131Staphylococcus aureusBAM Online/APHA300 กรัม x 1
หรือ 300 มล. x 1
600
132StreptococciAPHA Compendium /APHA300 กรัม x 1
: 300 มล. x 1
500
133Staphylococcal enterotoxinsELISA หรือ RPLA300 กรัม x 63,000
134Vibrio choleraeISO/APHA300 กรัม x 1600
135Vibrio parahaemolyticusISO/APHA300 กรัม x 1
: 300 มล. x 1
600
136ไวรัสโนโร (Norovirus) ในเนื้อหอยนางรมและน้ำดื่มReal-time RT-PCR1. เนื้อหอยนางรมดิบ จำนวน 500 กรัม x 1
2. น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร x 10
- 500 – 999 มิลลิลิตร x 6
- 1 - 2 ลิตร x 3
- 3 - 6 ลิตร x 1
- มากกว่า 6 - 20 ลิตร x 1
หรือปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
3. น้ำดื่ม
ตัวอย่างน้ำดื่มปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ
5,000
137ไวรัสตับอักเสบเอในเนื้อหอยนางรมและน้ำดื่มReal-time RT-PCR1. เนื้อหอยนางรมดิบ จำนวน 500 กรัม x 1
2. น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร x 10
- 500 – 999 มิลลิลิตร x 6
- 1 - 2 ลิตร x 3
- 3 - 6 ลิตร x 1
- มากกว่า 6 - 20 ลิตร x 1
หรือปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
3. น้ำดื่ม
ตัวอย่างน้ำดื่มปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ
4,500
การตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล
138ตรวจอาหารตัดแต่งพันธุกรรม
1. Screening (พบ/ไม่พบ)
1.1 ถั่วเหลือง
- CaMV 35S promoter
- NOS terminator
- CTP2-CP4EPSPS
1.2 ข้าว/ ข้าวโพด/ ข้าวสาลี
- CaMV 35S promoter
- NOS terminator
1.3 มะละกอ มันฝรั่ง มะเขือเทศและพืชอื่นๆ
- CaMV 35S promoter
- NOS terminator
- npt II
1.4 ตรวจเพิ่มยีนอื่นๆ เพิ่มจาก 3 รายการยีนละ
- CTP2-CP4EPSPS
- Bar gene
- PAT gene
- npt II
2. ตรวจชนิดของ transgene เพิ่มยีนละ
(รายงานผลเป็นแบบ: พบ/ไม่พบ) และต้องตรวจ screening ก่อน
2.1 ถั่วเหลือง
- Roundup ready soybean
- Event A2704-12
- Event DP-305423-1
- Event DP-356043-5
- MON89788
- A5547-127 soybean
2.2 ข้าวโพด
- Bt11
- E176
- T25
- GA21
- Starlink (Cry9C)
- MON863
- NK603
- TC1507
- MIR162
- MIR604
- DAS-59122-7
- Event 3272
- MON810
- MON88017
- MON89034
2.3 มันฝรั่ง
- EH92-527-1
2.4 มะละกอ
- Event 55-1
2.5 ข้าว
- Bt63
- LLrice62
3. ตรวจปริมาณเพิ่มยีนละ (แต่ต้องตรวจแบบพบ/ไม่พบก่อน)
PCR

Real Time PCR
1. วัตถุดิบ, แป้ง 3 หน่วย
หน่วยละ 500 กรัม
2. อื่นๆ 3 หน่วย รวมกัน
แล้วเท่ากับ 1 กิโลกรัม
เอกสารแนบ 2
3.000
1,000
1,0001,500
139ตรวจเอกลักษณ์เนื้อสัตว์
1. ตรวจรวม 4 รายการ : (หมู ไก่ วัว และปลา)
2. ตรวจ 1 รายการ
ตรวจเพิ่มรายการละ
- หมู
- ไก่
- วัว
-ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง (ไม่ระบุชนิด)
-สุนัข
- ม้า
- เป็ด
- หนู
3. ตรวจนมแพะและการปะปนของนมวัว
4. ตรวจปลาปักเป้า
- L. lunaris
- L. spadiceus
PCR-RFLP
PCR-RFLPPCR-RFLP
PCR-RFLP

จำนวน 500 กรัม
หรือ 500 มิลลิลิตร
เอกสารแนบ 2
5,000
3,300
600


3,900
3,900
140ดีเอ็นเอจำเพาะของสิ่งมีชีวิต
รายการแรก
รายการต่อไปรายการละ
- สิ่งมีชีวิตชนิด eukaryote (ไม่ระบุชนิด)
- ยีนจำเพาะของพืช (ไม่ระบุชนิด)
- ข้าว
- ข้าวโพด
- ข้าวสาลี
- ถั่วเหลือง
PCRจำนวน 500 กรัม
หรือ 500 มิลลิลิตร
เอกสารแนบ 2
2,500
600
141การตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอจำเพาะของปลาฉลาม PCR-sequencingจำนวน 500 กรัม
หรือ 500 มิลลิลิตร
เอกสารแนบ 2
6,000
142การตรวจปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอาหารชนิด
- Gliadin (mg/kg)
- Gluten (mg/kg)
ELISA1. วัตถุดิบ เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด จำนวน 3 หน่วย หน่วยละ 500 กรัม
2. แป้งทำอาหารจากข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วอื่นๆ
3. ขนมอบกรอบ
และธัญพืช จำนวน 3 หน่วย รวม 500 กรัม
3,500