ขั้นตอนการส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์/ระบบขนส่ง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เปิดให้บริการส่งตัวอย่างผ่านช่องทางไปรษณีย์/ระบบขนส่ง 

*****รับเฉพาะตัวอย่างที่ไม่เน่าเสียง่าย

1. ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
โทรศัพท์ 02-9510000 ต่อ 99561-62 หรือ 09-5565-7780

เพื่อขอทราบปริมาณตัวอย่างที่ต้องส่งตรวจวิเคราะห์ รายการวิเคราะห์ ค่าบริการ
รายละเอียดการชำระเงิน และการกรอกแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง เป็นต้น
สามารถเลือกได้ 2 วิธี ทั้งกรอกเอกสารแบบฟอร์ม หรือลงรายละเอียดในระบบ ilab Plus
1.1 กรอกแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง : ผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำ ส่งมาพร้อมกับตัวอย่าง
1.2 บันทึกรายละเอียดในระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (ilab Plus)
และส่งตัวอย่างผ่าน e-submission โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง

โดยส่งตัวอย่างมาที่
คุณวิภา ปานอุทัย (งานรับตัวอย่างและส่งรายงานผลการทดสอบ)
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร อาคาร 8 ชั้น 2
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถ. ติวานนท์  ต. ตลาดขวัญ  อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

2. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของตัวอย่างและเอกสารแบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง
(กรณีกรอกแบบฟอร์มส่งตัวอย่างมาพร้อมกับตัวอย่าง)

3. แจ้งให้ผู้รับบริการชำระค่าตรวจวิเคราะห์ ตามช่องทางการชำระเงินต่างๆ  และก่ารส่งหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน 

1. Scan QR Code ได้รับใบเสร็จ จัดส่งให้ภายใน 1-3 วัน (ออกใบเสร็จที่ ศูนย์รวมบริการ )
2. โอนเงินเข้าบัญชี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับใบเสร็จรับเงิน
จัดส่งภายใน 2 สัปดาห์
3. ตั๋วแลกเงินธนาคาร ได้รับใบเสร็จ จัดส่งให้ภายใน 1-3 วัน (ออกใบเสร็จที่ ศูนย์รวมบริการ )

 

 

 

 

4. ดำเนินการรับตัวอย่างเข้าสู่ระบบ ilab Plus และแจ้งกำหนดวันที่รับรายงานกับผู้รับบริการ (กรณีรับด้วยตนเอง/ไปรษณีย์)
หากแจ้งความประสงค์รับเป็น e-report  สามารถ download รายงานได้จากระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus)

5. สำนักฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้กับผู้รับบริการภายหลัง  ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานรับตัวอย่าง  สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
โทรศัพท์ 0-2951-0000 หรือ 0-2589-9850 ถึง 8 ต่อ 99561-62 หรือ 095-565-7780
ติดต่อทาง E-mail เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์