Page 11 - FoSa62
P. 11

สมัยใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 86.7 และยี่ห้อทั่วไปหรือยี่ห้อท้องถิ่น (local brand) พบการปนเปื้อนน้อยสุด

       ร้อยละ 56.5 และอัตราเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพพบสูงสุดในเนื้อไก่ ร้อยละ 78.9 รองลงมาคือ เนื้อหมู และเนื้อวัว
       ร้อยละ 65.6 และ 51.8 ตามล าดับ ส าหรับชนิดของยาต้านจุลชีพที่พบการดื้อยาแตกต่างกันไปตามกลุ่มของเชื้อ
       แบคทีเรียดังนี้ เชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ได้แก่ E. coli และ Salmonella spp. ดื้อยา Ampicillin

       และ Tetracycline มากที่สุด ขณะที่เชื้อ Enterococcus spp. ดื้อยา Erythromycin มากที่สุด ส่วนเชื้อ S. aureus
       ดื้อยา Penicillin G มากที่สุด และเชื้อ Campylobacter spp. ดื้อยา Ciprofloxacin และ Nalidixic acid มากที่สุด
       นอกจากนี้ยังพบการดื้อยา colistin ใน E. coli จากเนื้อหมูและเนื้อวัว อย่างละ 1 ตัวอย่าง
           5. โครงการการศึกษาปริมาณโลหะหนัก สารปนเปื้อน สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และยาสัตว์
       ที่คนไทยได้รับจากอาหาร ปีงบประมาณ 2562 คัดเลือกอาหารที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภค (per capita) สูง

       ได้ 130 ชนิดอาหาร และน้ าดื่ม รวมทั้งสิ้น 131 ชนิด น ามาจัดรวมเป็นกลุ่มอาหารได้ 34 กลุ่ม โดยศึกษาข้อมูล
       การบริโภคอาหารจากผลการส ารวจของสถาบันวิจัยโภชนาการ ร่วมกับส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรและ
       อาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหารดิบชนิดเดียวกันช่วงเวลาเดียวกัน จากจังหวัดที่เป็น

       ตัวแทนของภาค 4 ภาคๆ ละ 2 จังหวัด รวม 8 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่างต่อจังหวัด หลังจากนั้นน าตัวอย่าง
       อาหารแต่ละชนิดจากทุกจังหวัดมารวมกัน และน ามาปรุงประกอบอาหารตามเอกสารคู่มือการเตรียมตัวอย่าง
       Total diet study-composite approach โดยร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อใช้เป็น
       ตัวอย่างวิเคราะห์ (Laboratory sample) สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้าง จ านวน 250 ชนิด ยาสัตว์ตกค้าง

       จ านวน 55 ชนิด สารปนเปื้อนกลุ่ม Polycyclic aromatic hydrocarbons ชนิด Benzo(a)pyrene และโลหะหนัก
       4 ชนิด ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมี่ยม สารหนู ปรอท ข้อมูลปริมาณสารพิษที่คนไทยได้รับจากการบริโภคอาหารต่อวัน
       น ามาประเมินความปลอดภัยโดยการเปรียบเทียบกับค่าปลอดภัยหรือค่าอ้างอิงที่องค์การอนามัยโลกก าหนด
       ผลการด าเนินงาน พบว่าคนไทยไม่ได้รับยาสัตว์ตกค้าง 55 ชนิด และมีโอกาสได้รับสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช

       20 ชนิด เรียงตามล าดับปริมาณที่ได้รับ คือ carbendazim, cypermethrin, chlorfenapyr, chlorpyrifos,
       buprofezin, pyrimethanil, metalaxyl, omethoate, tebufenpyrad, chlorothalonil, methomyl,
       fipronil, chlorpropham, prothiofos, dichlorvos, carbofuran, triazophos, cyfluthrin, profenofos และ
       bifenthrin เมื่อเปรียบเทียบกับ ADI พบว่าปริมาณที่ได้รับต่ ากว่าค่า ADI มาก ยกเว้น fiproonil ปริมาณที่ได้รับ

       เท่ากับร้อยละ 5.73 ของ ADI ส่วนโลหะหนัก แคดเมี่ยม และปรอท องค์การอนามัยโลกโดย JECFA มีการ
       ก าหนดค่า provision tolerance พบว่าคนไทยได้รับโลหะหนัก 2 ชนิดนี้ต่ ากว่าค่า provision tolerance มาก
       ในขณะที่ตะกั่วและสารหนู JECFA ยกเลิกค่า provision tolerance แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณที่คนไทยได้รับ

       กับปริมาณที่มีรายงานว่าจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว พบว่าต่ ากว่าทั้งหมด ส าหรับสารปนเปื้อน B(a)P
       คนไทยได้รับปริมาณต่ ามากเช่นกัน จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า คนไทยมีความปลอดภัยจากการได้รับ
       สารพิษและสารตกค้างจากอาหารที่บริโภค
       ผลการด าเนินงานการตรวจเฝ้าระวังเชิงรับ (Passive Surveillance)
           1. คุณภาพและความปลอดภัยของนมโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 พบว่านมโรงเรียนจ านวน 923

       ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานร้อยละ 94.7 และไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 5.3 และเมื่อน าข้อมูลมาแยกเป็นรายปี
       เพื่อเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2555-2561 นมโรงเรียนไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 23.8, 28.1, 25.9, 22.6, 10.6, 5.0 และ
       5.3 ตามล าดับ คุณภาพนมโรงเรียนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2561 ผลคุณภาพของนมโรงเรียน

       ใกล้เคียงกับข้อมูลในปีงบประมาณ 2560 ส าหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากด้านโภชนาการมากกว่า
       ด้านจุลินทรีย์

                                กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16