Page 12 - FoSa62
P. 12

2. คุณภาพและความปลอดภัยของน าปลาไทย ปีงบประมาณ 2561 พบว่าน้ าปลาจ านวน 281 ตัวอย่าง
       ผ่านมาตรฐานร้อยละ 58.4 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 41.6 จ าแนกเป็นน้ าปลาแท้ ผ่านมาตรฐานร้อยละ 54.2
       ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 45.8 และน้ าปลาผสม ผ่านมาตรฐานร้อยละ 63.3 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 36.7 เมื่อน า
       ข้อมูลมาแยกเป็นรายปี ตั้งแต่ปี 2555-2561 น้ าปลาไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 31.6, 44.2, 29.6, 27.3, 62.1, 46.4

       และ 41.6 ตามล าดับ แนวโน้มคุณภาพน้ าปลาในปี 2561 ผ่านมาตรฐานมากขึ้น ส าหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
       ส่วนใหญ่เนื่องจากปริมาณกรดกลูตามิคต่อไนโตรเจนทั้งหมด
           3. คุณภาพและความปลอดภัยของน าพริกพร้อมบริโภค ปีงบประมาณ 2561 พบว่าน้ าพริกพร้อม
       บริโภคจ านวน 190 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานร้อยละ 74.2 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 25.8 จ าแนกเป็นน้ าพริก

       แบบแห้งผ่านมาตรฐานร้อยละ 69.4 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 30.6 และน้ าพริกแบบเปียกผ่านมาตรฐานร้อยละ
       78.1 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 21.9 เมื่อน าข้อมูลมาแยกเป็นรายปี ตั้งแต่ปี 2555-2558 และปี 2559 จนถึง
       ปัจจุบัน 2561 น้ าพริกไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 15.3, 33.5, 30.4 และ 25.8 ตามล าดับ แนวโน้มคุณภาพน้ าพริก

       ในปี 2561 ผ่านมาตรฐานมากขึ้น ส าหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากมีการใช้วัตถุกันเสียเกินปริมาณที่
       ก าหนด และพบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ B. cereus ในน้ าพริกพร้อมบริโภคแบบแห้ง และพบ
       C. perfringens, S. aureus ในน้ าพริกพร้อมบริโภคแบบเปียก
           4. คุณภาพและความปลอดภัยของกะปิ ปีงบประมาณ 2561 พบว่ากะปิจ านวน 115 ตัวอย่าง
       ผ่านมาตรฐานร้อยละ 86.1 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 13.9 เมื่อน าข้อมูลมาแยกเป็นรายปี ตั้งแต่ปี 2555-2560

       กะปิไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 32.8, 16.2, 32.5, 61.2, 41.5, 3.9 และ 13.9 ตามล าดับ คุณภาพกะปิในปี 2561
       มีแนวโน้มไม่ผ่านมาตรฐานมากขึ้น ส าหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากมีการใช้วัตถุกันเสียเกินเกณฑ์
       ก าหนด

           5. คุณภาพและความปลอดภัยของน าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิททั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561
       พบว่าน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ตรวจวิเคราะห์ทั้ง 3 ด้าน จ านวน 2,959 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานร้อยละ
       62.6 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 37.4 และตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านจุลินทรีย์ จ านวน 228 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน
       ร้อยละ 84.2 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 15.8 เมื่อน าข้อมูลมาแยกเป็นรายปี ตั้งแต่ปี 2555-2558 และปี 2559

       จนถึงปัจจุบัน 2561 น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 34.9, 31.2, 38.8 และ 35.9
       ตามล าดับ แนวโน้มคุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในปี 2561 มีคุณภาพใกล้เคียงกับทุกปี ส าหรับ
       สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากปัญหาทางกายภาพ ค่าความเป็นกรด-ด่างสูงหรือต่ าเกินกว่าเกณฑ์ก าหนด
       และพบ Coliforms สูงเกินเกณฑ์ก าหนด

           6. คุณภาพและความปลอดภัยของลูกชิ น ปีงบประมาณ 2561 พบว่าลูกชิ้นจ านวน 279 ตัวอย่าง
       ผ่านมาตรฐานร้อยละ 55.6 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 44.4 เมื่อน าข้อมูลมาแยกเป็นรายปี ตั้งแต่ปี 2556-2560
       ลูกชิ้นไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 71.4, 65.6, 67.5, 57.3, 48.2 และ 44.4 ตามล าดับ แนวโน้มคุณภาพลูกชิ้นในปี
       2561 มีคุณภาพผ่านมาตรฐานมากขึ้น ส าหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากมีการใช้วัตถุกันเสียกรดเบนโซอิก

       ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์และปลาและผลิตภัณฑ์ปลา ปรุงสุก และพบจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ
       B. cereus และ Salmonella spp.
            7. คุณภาพและความปลอดภัยของไส้กรอก ไส้อั่ว หม่ า ไส้กรอกอีสาน ปีงบประมาณ 2561 พบว่า
       ไส้กรอก ไส้อั่ว หม่ า ไส้กรอกอีสาน จ านวน 281 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานร้อยละ 28.8 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ

       71.2 เมื่อน าข้อมูลมาแยกเป็นรายปี ตั้งแต่ปี 2556-2559 และปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 2561 ไส้กรอก ไส้อั่ว หม่ า
       ไส้กรอกอีสาน ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 28.8, 55.2 และ 71.2 ตามล าดับ แนวโน้มคุณภาพอาหารในปี 2561





        10   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17