Page 13 - FoSa62
P. 13

ไม่ผ่านมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ส าหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารประเภท

       ที่ไม่ก าหนดให้ใช้ คือ กรดเบนโซอิก และโซเดียมไนเตรต ในปริมาณที่สูง รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารประเภท
       ที่ก าหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ คือ กรดซอร์บิก และโซเดียมไนไตรต์ ก็พบในปริมาณที่สูงกว่ากฎหมาย
       ก าหนด และพบสีสังเคราะห์ที่ห้ามใช้

           8. คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ปีงบประมาณ 2557-2561 พบว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
       จ านวน 3,021 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานร้อยละ 91.4 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 8.6 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จ าแนกออกเป็น
       2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ขนมอบที่ไม่มีไส้หรือเติมไส้ หรือส่วนผสมอื่นก่อนอบด้วยความร้อน เช่น พัฟ ขนมไข่
       ขนมปัง ครัวซองท์ พาย คุกกี้ บิสกิต แครกเกอร์ วาฟเฟิล เป็นต้น ประเภทที่ 2 ขนมอบที่เติมไส้หรือส่วนผสมอื่น

       หลังอบ เช่น แซนด์วิช โดนัท เบอร์เกอร์ เอแคลร์ เค้กมีหน้าครีม เป็นต้น สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านเคมีร้อยละ
       3.8 ด้านจุลินทรีย์ร้อยละ 4.6 และทั้งด้านเคมีและจุลินทรีย์ร้อยละ 0.2 เมื่อจ าแนกตามประเภท พบว่าผลิตภัณฑ์
       เบเกอรี่ประเภทที่ 2 มีการใช้วัตถุกันเสียเกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
       ผลการตรวจด้านจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทที่ 2 มีปัญหาด้านเชื้อจุลินทรีย์มากกว่าประเภทที่ 1

       ผลการด าเนินงานการตรวจเฝ้าระวังสนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
           1. โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัย
       ในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 เพื่อทราบสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผัก
       ผลไม้ และทวนสอบเกณฑ์ก าหนดในการคัดเลือกวัตถุดิบผักและผลไม้สดของโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผลการ

       ด าเนินงาน ผักและผลไม้สดจ านวน 5 ตัวอย่าง เก็บจากโรงพยาบาลเป้าหมาย 24 แห่ง จาก 12 เขตสุขภาพ
       ตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 8 กลุ่ม 132 ชนิดสาร จ านวน 2 ครั้ง รวมทั้งหมดจ านวน 240 ตัวอย่าง พบว่า
       ผักและผลไม้สดตรวจพบสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 17.1 จ าแนกเป็นผักสด

       ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 17.0 และผลไม้สดไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 17.2 และเมื่อน าผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 1
       ที่ตรวจพบสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 19.2 และครั้งที่ 2 ที่ตรวจพบสารเคมี
       ป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 15.0 มาเปรียบเทียบกัน พบว่าสถานการณ์การตกค้าง
       มีแนวโน้มดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีการตรวจพบวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยพบสาร methamidophos ในกะเพรา
       1 ตัวอย่าง และ endosulfan ในหัวไชเท้า 1 ตัวอย่าง ส าหรับผักและผลไม้กลุ่มเสี่ยงที่มีการตรวจพบบ่อย ได้แก่

       ผักคะน้า ผักชี ผักกวางตุ้ง มะระจีน ขึ้นฉ่าย ชมพู่ และส้ม ชนิดสารตกค้างที่ตรวจพบบ่อยทั้งในผักและผลไม้ ได้แก่
       chlorpyrifos, carbofuran และ cypermethrin ส าหรับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พบว่าวัตถุดิบที่มาจากตลาด
       มีความเสี่ยงสูงกว่าผักที่มาจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนั้นการอบรมชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีก าจัดแมลง

       4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช (GPO-TM kit) เพื่อให้โรงพยาบาลน าไปใช้ตรวจคัดกรองวัตถุดิบอาหาร
       ในโรงพยาบาล อุปสรรคปัญหาส าคัญที่ท าให้โรงพยาบาลไม่สามารถน าไปด าเนินการได้ ขาดงบประมาณสนับสนุน
       ขาดบุคลากรโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน และสถานที่ของโรงพยาบาลมีโครงสร้างที่ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
       เพราะชุดทดสอบมีกลิ่นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จากผลการด าเนินงาน แหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นสิ่ง

       ส าคัญ โรงพยาบาลควรให้ความส าคัญกับแหล่งวัตถุดิบ โดยมีกระบวนการสอบกลับและสร้างเกณฑ์ประเมินผลผู้ค้า
       อย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นการออกมาตรการในการด าเนินงานต้องให้เหมาะสมกับขนาดและบริบทของแต่ละ
       โรงพยาบาล ไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันแต่สามารถบอกได้ว่าอาหารที่ปรุงประกอบมีความปลอดภัย
       ต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ป่วย

           2. โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าทั่วไทยปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้บริโภค ปีงบประมาณ
       2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ปลูก ผู้รวบรวมผักและผลไม้สด ได้แก่ ผู้ประกอบการตลาดสด ตลาดค้าส่ง

                                กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18