Page 1 - food eb
P. 1

คานิยมกระทรวงสาธารณสุข


 คานิยมกรมวิทยาศาสตรการแพทย
 M Mastery

 เปนนายตนเอง
 Change

 ยอมรับฟงความเห็นของผูอื่น O Originality
 Moral อยางสรางสรรค ทํางานเปนทีม เรงสรางสิ่งใหม

 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต P People center approach รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
 มีความโปรงใสตรวจสอบได
 ใสใจประชาชน
 M c H Humility โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety)

 ถอมตนออนนอม
 D S              ประจําปงบประมาณ 2561
                 ประจําปงบประมาณ 2561


 Discovery Sciences/Standards

 นําความรูมาประยุกตใชในการ ทํางานอยางมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ
 ทํางานไดอยางเหมาะสม
 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจําปงบประมาณ 2561

 88/7 ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 โทรศัพท 0-2951-0000 ตอ 99566

 โทรสาร 0-2951-1021 www.dmsc.moph.go.th       กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
 Cover 2019 digital.indd  1                                       10-Apr-19  6:49:08 PM
   1   2   3   4   5   6