Page 5 - FoSa62
P. 5

คำานำา

                             ค ำน ำ

           ประเทศไทยมีวัตถุดิบอาหารที่ดีหลากหลายทั้งผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ท าให้อาหารไทยเป็นที่นิยม
       ไปทั่วโลก เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากงานประกาศรางวัล Readers' Choice Awards ครั้งที่ 32

       ประจ าปี 2019 ของนิตยาสารท่องเที่ยว Conde Nast Traveller ประเทศไทยติดอันดับ 2 ของประเทศนักเดินทาง
       ใฝ่ฝันถึงมากที่สุดในโลก จากผลส ารวจทั้งหมด 20 ประเทศ ส่วนหนึ่งของผลโหวต คือ “อาหารไทย” ท าให้คุณภาพ
       และความปลอดภัยของวัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุงประกอบอาหาร เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักให้ความส าคัญอย่างมาก
           กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของประเทศ บทบาทหน้าที่ตรวจวิเคราะห์

       วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีเครือข่ายการท างาน
       ทั้งส่วนกลาง ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และส่วนภูมิภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง
       กระจายทั่วประเทศ โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ด าเนินการใน 2 รูปแบบ คือ การเฝ้า
       ระวังเชิงรุก (Active Surveillance) เป็นการก าหนดอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงใน 2 มิติ ได้แก่ มิติหลัก

       (Agenda base) และมิติพื้นที่ (Area base) และการเฝ้าระวังเชิงรับ (Passive Surveillance) วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้
       ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ (Big data) ส าหรับน าไปใช้วางแผนการตรวจเฝ้าระวัง
       อย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อาหาร ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาหาร สื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ (Health

       Communication) นอกจากนั้น มีการน าชุดทดสอบอาหารอบรมให้กับโรงพยาบาล ชุมชน และกลุ่มเกษตรกร
       ส าหรับการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างต่างๆ ในอาหารได้ด้วยตนเอง
           กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลจากรายงานฉบับนี้จะสามารถน าไปใช้ให้เกิด
       ประโยชน์กับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้อย่าง
       มีประสิทธิภาพอย่างที่ตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อให้อาหารไทยอร่อยถูกปากอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นการสร้าง

       เสริมสุขภาพประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
                                           กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
                                                กันยายน 2562
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10