Page 7 - FoSa62
P. 7

กิตติกรรมประกาศ

           โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านทั้งหลายดังรายนาม
       คณะด าเนินการโครงการจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

           1. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
           2. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ      รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
           3. นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน     รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

           4. นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร      รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
           5. นายอรัญ ทนันขัติ        ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
           6. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

           7. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
           8. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
           9. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
           10. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

           11. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
           12. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
           13. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
           14. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

           15. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
           16. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
           17. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

           18. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
           19. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
           20. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
           21. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
           22. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
                                            คณะผู้ประสานโครงการฯ
                                      ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
                                           กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                                กันยายน 2562
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12