แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

  แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ 0601.08/ว 231 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

 แบบฟอร์มการขอยืมทรัพย์สินของราชการ

 กฏหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง