ช่องทางร้องเรียน/เสนอแนะบริการ

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและประโยชน์สุขของประชาชน
ทั้งนี้หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ/ มีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำการบริการ
กรุณาแจ้งตามช่องทางติดต่อของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ช่องทางร้องเรียน/เสนอแนะบริการ
เพิ่มเพื่อน  
หรือ แจ้งที่นี่
โดยทางสำนักฯ ขอขอบคุณความคิดเห็นของผู้รับบริการทุกท่าน
และจะนำข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ของท่านเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป

ขั้นตอนการร้องเรียน

 

อาคาร 8

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข

88/7 หมู่ 4 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2589-9850-7 ต่อ 99500-3, 99561-2

โทรสาร 0-2951-1021 และ 0-2951-1023

สอบถามเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

โทรศัพท์ 0-2589-9850-7 ต่อ 99561-62 

Email : bqsf.service@dmsc.mail.go.th