ผลงานวิจัยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ชื่อเรื่องวิจัย (ไทย)
ชื่อเรื่องวิจัย (อังกฤษ)
ผู้วิจัย
วารสารที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ.
การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ สารฟิโพรนิลและเมตาโบไลต์ตกค้างในไข่และผลิตภัณฑ์Analysis of Fipronil and Its Metabolite in Eggs and Productsวีรวุฒิ วิทยานันท์
และ ธรณิศวร์ ไชยมงคล
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2565; 64 (1) : 48-662565
A UHPLC-PDA method for the quantitative analysis of total amino acids in infant formula with microwave-assisted acid hydrolysisA UHPLC-PDA method for the quantitative analysis of total amino acids in infant formula with microwave-assisted acid hydrolysisKanate TemtrirathChemical Papers2565 (2022)
การตรวจพยาธิในปลาทะเลและผลิตภัณฑ์จากปลาทะเล ช่วงปี พ.ศ. 2561-2563Detection of Parasites in Marine Fishes and Marine Fish Products ขันทอง เพ็ชรนอก
กนกวรรณ นุชนิยม
ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564; 63 (4) : 809-8212564
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สีอีริโทรซินในอาหารโดยเทคนิค HPLCMethod Validation for Determination of Erythrosine by HPLC Techniqueจันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์
และสุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564; 63 (3) : 704-7202564
การประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคและภาชนะสัมผัสอาหารในร้านอาหารสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Evaluation of the Microbiological Quality of Foods and Food Contact Articlesณัฐกานต์ ติยศิวาพร
กมลวรรณ กันแต่ง
และภัทราภรณ์ ศรีไหม
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564; 63 (3) : 689-7032564
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชตกค้างในธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง โดย GC-MS/MSAnalysis of Pesticide Residues in Cereal Grains and Pulsesธรณิศวร์ ไชยมงคล
และวีรวุฒิ วิทยานันท์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564; 63 (3) : 571-5942564
การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ในนํ้ามะพร้าวโดยเทคนิค LC -MS/MSDetermination of Cannabinoids in Coconut Juice using LC-MS/MSสกุลรัตน์ สมสันติสุข
อัจฉรี อินแก้ว
เสาวณีย์ วาจาสิทธิ์
สุวิมล หมวดหม๊ะ
กัญญารัตน์ เชื้อกูลชาติ
วิทวัส วังแก้วหิรัญ
และทองสุข ปายะนันทน์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564; 63 (3) : 556-5702564
การพัฒนาตัวอย่างทดสอบความชํานาญการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและโลหะหนักในพืชกัญชาDevelopment of Cannabis Proficiency Test Sampleวิชาดา จงมีวาสนา
พนาวัลย์ กลึงกลางดอน
วีรวุฒิ วิทยานันท์
สุพัฒน์ แสงสวย
ธรณิศวร์ ไชยมงคล
และกรรภิรมย์ เลิศบํารุงชัย
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564; 63 (3) : 541-5552564
คุณภาพชาสมุนไพรจากการประเมินด้านสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กน้ำหนักเบาAssessment of Light Filth of Herbal Tea ขันทอง เพ็ชรนอก
ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564; 63 (3) : 732-7422564
Determination of pesticides residue in cannabis,cannabis extract and cannabis oil by gas chromatography tandem mass spectrometry techniqueDetermination of pesticides residue in cannabis,cannabis extract and cannabis oil by gas chromatography tandem mass spectrometry techniqueWeerawut ,
Thoranit Chaimongkol
Pharm Sci Asia 2021; 48(4), 354-3662564 (2021)
สิ่งแปลกปลอมชนิดเบาในผลไม้แห้ง Light Filth in Dried Fruitsขันทอง เพ็ชรนอก
กนกวรรณ ตุ้นสกุล
วารสารอาหารและยา
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2564) พฤษภาคม-สิงหาคม
2564
คุณภาพด้านสิ่งแปลกปลอมชนิดเบา (Light Filth)ในขนมจีนQuality of Light Filth in Thai Rice Noodles “Kanom jeen”ขันทอง เพ็ชรนอก
กนกวรรณ ตุ้นสกุล
วารสารอาหารและยา
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (2564) มกราคม-เมษายน
2564
การประเมินการได้รับสัมผัสไนไตรต์และไนเตรตจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
Nitrite and Nitrate from Meat Productsกิตติมา โสนะมิตร์
เอกสิทธิ์ เดชานุวัติ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564; 63 (1) : 160-1722564
วิธีลดปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้
Minimizing pesticide residues in fruits and vegetablesรัติยากร ศรีโคตร และวิชาดา จงมีวาสนา วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564; 63 (1) : 38-502564
สํารวจการปนเปื้อนพยาธิในผักสดและผลไม้สด
จากตลาดสด 5 ภูมิภาคของประเทศไทย

Parasitic Contamination in Fresh Vegetables and Fruitsขันทอง เพ็ชรนอก และกนกวรรณ ตุ้นสกุล วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2563; 62 (4) : 372-3832563
การสำรวจสิ่งแปลกปลอมในพริกแห้งA Survey of Filth in Dried Chillesขันทอง เพ็ชรนอก, ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2563; 62 (2) : 86-952563
การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีนEvaluation of laboratory performance for iodine analysis in iodized saltกิตติมา โสนะมิตร์, และยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2563; 62 (1) : 26-352563
Transition of the quality management systems of the testing laboratory of Bureau of Quality and Safety of Food in accordance with ISO/IEC 17025:2017
Transition of the quality management systems of the testing laboratory
of Bureau of Quality and Safety of Food in accordance with ISO/IEC 17025:2017
กรรณิการ์ นิ่มเล็ก
วนิดา บ้านศาลเจ้า
อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์
ปราณี นาคประสิทธิ์
วารสารเกษตรนเรศวร
Vol. 17 No. 1 (2020)
มกราคม - มิถุนายน 2563
2563
การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ของประเทศไทย

Laboratory Capacity Building and Networking Development for Strengthening Monitoring Programs in Thailand Focused on Pesticide Residues in Fruits and Vegetablesวิชาดา จงมีวาสนา
ทองสุข ปายะนันทน์
รัติยากร ศรีโคตร
วีรวุฒิ วิทยานันท์
จิตผกา สันทัดรบ
วารสารอาหารและยา
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563
2563
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณซูคราโลสในเครื่องดื่มโดยเทคนิค UPLC-ELSDMethod Validation for Determination of Sucralose in Soft Beverages by UPLC-ELSDกิตติมา โสนะมิตร์
สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์
และญาณิต หาญทวีทรัพย์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2562; 61 (3) : 107-1202562
การวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นAnalysis of Light Filth in Noodle Products ขันทอง เพ็ชรนอก
ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์
และกนกวรรณ ตุ้นสกุล
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2562; 61 (1) : 40-472562
Determination of Organochlorine Pesticide
and Polychlorinated Biphenyl as POPs Residues in Freshwater Animals in Thailand during 2017-2018

Determination of Organochlorine Pesticide and Polychlorinated Biphenyl as POPs
Residues in Freshwater Animals in Thailand during 2017-2018
Weerawut Wittayanan*, Rattiyakorn Srikote and Thoranit ChaimongkolScience & Technology Asia Vol.24 No.3 (July - September 2019) 2562 (2019)
การแพร่กระจายของเมลามีนจากภาชนะบรรจุอาหาร ประเภทเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด

Migration of Melamine from Melamine-formaldehyde Food Containers Available on the Market อุมา บริบูรณ์
ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์
และภัสสะริน สายสุวรรณ
วารสารพิษวิทยาไทย
; 2561 33(2) : 29-46
2561
การวิเคราะห์การปนเปื้อน Clostridium botulinum และสารพิษโบทูลินัม ในน้ำปลาไทยDetermination of Clostridium botulinum and Botulinum Toxin Contamination in Thai Fish Sauceดวงดาว วงศ์สมมาตร์, สมภพ วัฒนมณี, ปัทมา แดงชาติ, กนกพรรณ สมยูรทรัพย์, ศศิธร ฐิติเพชรกุล, และสุดารัตน์ ศรีน้อยเมืองวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2561; 60 (4) : 196-2042561
การวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ชาที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลAnalysis of Light Filth in Tea Products Commercially Available in Bangkok Metropolitan Regionกนกวรรณ ตุ้นสกุล, ขันทอง เพ็ชรนอก, และก่อเกียรติ ศาสตรินทร์วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2561; 60 (4) : 181-1952561
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบสารกลุ่มไดออกซินและพีซีบีในน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกในสภาวะจำเพาะMethod Validation and Determination of Dioxins and PCBs in Plastic Bottles Water at A Specific Condition ศิริชัย สัญญะ,
และสุพัฒน์ แสงสวย
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2561; 60 (3) : 123-1402561
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเครื่องดื่มที่ทำจากผักผลไม้Method Development of Pesticides in Juiceรัติยากร ศรีโคตร,
และวีรวุฒิ วิทยานันท์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2561; 60 (3) : 108-1222561
การสำรวจติดตามสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักที่ผลิตในประเทศไทยในปี 2559Monitoring of pesticide residues in domestic vegetables in Thailand during 2015Jitpaka Suntudrob
,Wischada Jongmevasna
,Thongsuk Payanan
,Rattiyakorn Srikote
,Weerawut Wittayanan
Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST) Vol 23 No 4 (2018): October-December2018 (2561)
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเครื่องดื่มที่ทำจากผักผลไม้Development of Sample Preparation for Pesticide Residues Analysis in
Difficult Food Matrices
ธรณิศวร์ ไชยมงคล*
และ วีรวุฒิ วิทยานันท์
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปี ที่ 23 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 25612561
การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างกลุ่มฮอร์โมนในเนื้อสัตว์ โดย LC-MS/MSMethod Development and Validation of Hormone Residues Determination in Meat by LC-MS/MSเฉลิมพร ควรหา, ทองสุข ปายะนันทน์, และลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2561; 60 (2) : 54-682561
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสและกลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ตกค้างพร้อมกันในอาหารบางชนิดโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
Method Development of Simultaneous Determination of Organophosphorus and Synthetic Pyrethroid Pesticide Residues in Some Food by Gas Chromatographic Techniqueวีรวุฒิ วิทยานันท์, และธรณิศวร์ ไชยมงคลวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2561; 60 (1) : 20-442561
Multiresidue method for determination of 20 organochlorine pesticide residues in fruits and vegetables using modified QuEChERS and
GC-ECD/GC-MSD
Multiresidue method for determination of 20 organochlorine pesticide
residues in fruits and vegetables using modified QuEChERS and
GC-ECD/GC-MSD
Wittayanan, W., Chaimongkol, T. and Jongmevasna, W.International Food Research Journal 24(6): 2340-2346 (December 2017)
2017 (2560)
ผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาในกระบวนให้ความร้อนต่อการเกิดและความคงตัวของอะคริลาไมด์ในพริกป่นAcrylamide in Chili Powderพนาวัลย์ กลึงกลางดอน และมยุรี อุรารุ่งโรจน์วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2560; 59 (4) : 216-2252560
การทวนสอบอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง Plate Count Agar (PCA) และ Reasoner’s 2A (R2A) Agar สำหรับการตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำและน้ำแข็งVerification of PCA and R2A for Enumeration of Bacteriaปิยมาศ แจ่มศรี และขวัญมิตร รู้จักวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2560; 59 (4) : 242-2512560
การใช้ Accuracy profile ตรวจสอบความถูกต้องของแผ่นทดสอบ Petrifilm Rapid Yeast and Mold Count Plate สำหรับตรวจหาปริมาณยีสต์และราในเครื่องดื่มValidation of 3M Petrifilm Rapid Yeast and Mold Count Plate for the Enumeration of Yeast and Mold in Beverages using Accuracy Profile Procedureกรุณา ตีรสมิทธ์, ลดาพรรณ แสงคล้าย, และนลินี อยู่เพชรวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2560; 59 (3) : 152-1702560
การประเมินความเสี่ยงแคดเมี่ยมจากการบริโภคประจำวันของคนไทยRisk Assessment of Dietary Exposure to Cadmiun in the Thai populationพนาวัลย์ กลึงกลางดอน, ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์, กรรณิกา จิตติยศรา, นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี, ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์, และเขมิกา เหมโลหะวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2560; 59 (3) : 181-1982560
ฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารFormaldehyde in foodsวนิดา ยุรญาติ
วันวิสา สนิทเชื้อ
วารสารพิษวิทยาไทย 2560 ; 32(1) : 53-662560
Method development and validation of hydrogen phosphide and inorganic bromide determined as fumigant residues in commercialized rice grains in ThailandMethod development and validation of hydrogen phosphide and inorganic
bromide determined as fumigant residues in commercialized rice
grains in Thailand
Wittayanan, W., Jongmevasna, W., Kaewklapanyacharoen, L. and Atisook, KInternational Food Research Journal 24(3): 1204-1211 (June 2017)2560
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์ตกค้างกลุ่ม Sulfonamides ในเนื้อสัตว์และตับ โดยเทคนิค HPLCDevelopment of Analytical Method for Sulfonamides residue in animal tissues and liver by HPLC Techniqueเฉลิมพร ควรหา
จิตผกา สันทัดรบ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2560; 59 (2) : 77-932560
การประเมินความเสี่ยงของกรดเบนโซอิคและกรดซอร์บิคในอาหารต่อคนไทยRisk Assessment of Benzoic Acid and Sorbic Acid in Foods for Thaisสุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
พนาวัลย์ กลึงกลางดอน
เสกสรร ทองโพธิ์
พัชริดา พิชัย
กนกวรรณ เทพเลื่อน
นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี
วารสารวิชาการสาธารณสุข
ปีที่ 25
ฉบับที่ 1
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
2559
การตรวจหาไวรัสโนโรในเนื้อหอยนางรมดิบDetection of Norovirus in Raw Oyster Meat by Using Teal Yime Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (Real Time RT-PCR
จำเรียง ปุญญะประสิทธิ์
ณัฐกานต์ ติยศิวาพร
และอัชฌา สัจจปาละ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2559; 58 (1) : 39-482559
การเฝ้าระวัง Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ในเนื้อปูต้มแกะSurveillance of Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus and Salmonella spp. in Boiled Crab Meatศศิธร ฐิติเพชรกุล
กนกพรรณ สมยูรทรัพย์และศรีวรรณา หัทยานานนท์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2559; 58 (2) : 80-922559
การประเมินความสามารถการทดสอบ Salmonella spp. ของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารโดยใช้ผลการทดสอบความชำนาญLaboratory Performance Assessment of Salmonella spp. in a Food Microbiology Proficiency Testing Schemeลดาวัลย์ จึงสมานุกูล
อัจฉรา อยู่คง
กมลวรรณ กันแต่ง
และกนกชน สุภาพรหม
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2559; 58 (3) : 189-1962559
การสำรวจการปนเปื้อน Listeria monocytogenes, Salmonellae และ E. coli O157: H7 ในเนื้อสัตว์ดิบที่จำหน่ายในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลSurvey of Listeria monocytogenes, Salmonellae and E. coli O157:H7 Contamination in Raw Meats from Fresh Markets in Bangkok and Circumferencesรัชฎาพร สุวรรณรัตน์
และดวงดาว วงศ์สมมาตร์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2559; 58 (3) : 197-2072559
การพัฒนาและการทดสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มไดออกซิน สารกลุ่มพีซีบีคล้ายไดออกซินและสารกลุ่มพีซีบีไม่คล้ายไดออกซิน ในนมผงโดย HRGC/HRMSMethod Development and Validation for Analysis of Dioxins, Dioxin-like PCBs and Non Dioxin-like PCBs in Milk Powder by HRGC/HRMSสุพัฒน์ แสงสวย
ศิริชัย สัญญะ
และสิรินทร์นิชา สีมาชัยสิน
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2559; 58 (4) : 229-2452559
การวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสตกค้างหลายชนิดพร้อมกัน
ในอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟชนิดเอฟพีดี
Multiresidue Method for Determination of Organophosphorous Pesticide Residues
in Animal Origin Foods by Gas Chromatograph - Flame Photometric Detector (GC-FPD)
วีรวุฒิ วิทยานันท์
และรัติยากร ศรีโคตร
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 21 (ฉบับที่2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 25592559
การประเมินความเสี่ยงของน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ ในเขตภาคกลางและการสนับสนุนการกำหนด มาตรฐานควบคุมคุณภาพRisk Assessment of Drinking Water From Vending Machines in the Central Area and Support of Establishment of the Quality Standardลดาพรรณ แสงคล้าย
กัญญา พุกสุ่น
ปิยมาศ แจ่มศรี
กรุณา ตีรสมิทธ์
และกรรณิกา จิตติยศรา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (1) : 22-362558
การวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม และอะลูมิเนียม ที่ละลายออกมาจากภาชนะหุงต้มDetermination of Lead, Cadmium and Aluminium Leached from Cooking Utensilsศศิธร หอมดำรงวงศ์
จตุรงค์ สินแก้ว
อุมา บริบูรณ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (1) : 37-472558
การสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของไอศกรีมSurvey of the Microbiological Quality in
Ice Cream
อัจฉรา อยู่คง
กมลวรรณ กันแต่ง
รัชฎาพร สุวรรณรัตน์
และลดาวัลย์ จึงสมานุกูล
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (1) : 48-572558
การประเมินการได้รับสัมผัสของซัลเฟอร์ ไดออกไซด์จากการบริโภคผักและผลไม้แห้ง นำเข้าจากต่างประเทศของคนไทย พ.ศ. 2548-2557The Exposure Assessment of
Sulfur Dioxide Intake from Imported
Dried Vegetable and Fruit in
Thai Populations 2005 – 2014
จินตนากิจ เจริญวงศ์
และยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (1) : 58-682558
การพัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อาหารและน้ำพ.ศ. 2554-2556Development of Proficiency Testing
Quality System on Food and Water Analysis
(2011-2013)
กนกพร อธิสุข
จิตผกาสันทัดรบ
และวิชาดา จงมีวาสนา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (2) : 79-902558
การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ไนโตรฟูแรนส์เมตาโบไลท์ในอาหาร โดย LC-MS/MSMethod development and validation for
determination of nitrofuran metabolites
in food by LC-MS/MS
ทองสุข ปายะนันทน์และ
ลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (2) : 91-1082558
การพัฒนาการเป็นผู้ดำเนินการแผนทดสอบ ความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยาDevelopment of Proficiency Testing
Providing for Food Microbiological
Testing Laboratory
ลดาวัลย์ จึงสมานุกูล
กมลวรรณ กันแต่ง
และอัจฉรา อยู่คง
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (2) : 127-1412558
การศึกษาปริมาณ บีสฟีนอล เอ ฟีนอล และ พี-ที-บิวทิลฟีนอล ที่แพร่ออกมาจากขวดนม และ ภาชนะบรรจุอาหารสำ หรับเด็กชนิดพอลิคาร์บอเนต ที่สภาวะต่างๆA Study of the Migration of Bisphenol A,
Phenol and P-tert-Butylphenol
from Polycarbonate Child Utensils under
Various Conditions
อุมา บริบูรณ์
ศศิธรหอม ดำรงค์วงศ์
และภัสสะริน สายสุวรรณ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (3) : 205-2182558
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์และการลดปริมาณ สารรมเมทิลโบรไมด์ในรูปของโบรไมด์อนินทรีย์ทั้งหมดในข้าวสารโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีMethod Development and Removal of
Methyl Bromide Residue Determined as
Total Inorganic Bromide in Rice by Gas
Chromatographic Technique
วีรวุฒิ วิทยานันท์และ
วิชาดา จงมีวาสนา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (3) : 219-2322558
ความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานครMicrobiological Safety of Ready to Eat Foods Sold at Bus Terminals and RailwayStation in Bangkokกมลวรรณ กันแต่ง
อัจฉรา อยู่คง
และรัชฎาพร สุวรรณรัตน์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (3) : 269-2782558
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และ ผลการสำรวจปริมาณสารไนโตรฟูแรนเมตาบอไลท์ ในเนื้อสัตว์โดย LC-MS/MSMethod validation and a Survey for Total
Nitrofuran Metabolites in Animal Tissues
by LC-MS/MS
มาลี เจริญวิทย์วรกุลวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (3) : 279-2922558
การพัฒนาเทคนิคปฏิบัติในการวิเคราะห์หา Light Filth ในอาหารPractical Technique Development for Light Filth Determination in Foodsทนงพันธ์ สัจจปาละวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (3) : 313-3202558
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบหา light filthGuidelines for Increasing the Efficiency of Light Filth Determinationทนงพันธ์ สัจจปาละวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (3) : 321-3262558
ผลกระทบของการล้างผักซึ่งบริโภคดิบเพื่อลดสารตกค้างที่มีต่อปริมาณพยาธิปนเปื้อนImpact of washing procedures for
reduction of pesticide residues in
vegetables consumed raw on numbers of contaminated parasitic worms
ทนงพันธ์ สัจจปาละ
กนกวรรณ ตุ้นสกุล
ขันทอง เพ็ชรนอก
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558
ฉบับพิเศษ 1: 72 -87
2558
การประเมินความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โปรตีน ในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน ของถั่วเหลืองโดยการเปรียบเทียบผล ระหว่างห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญCollaborative Study for Determination of
Protein in Seasoning Soy Sauce
นิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา
จินตนา กิจเจริญวงศ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558
ฉบับพิเศษ 1: 54 -71
2558
การปนเปื้อนเชื้อราและอะฟลาทอกซินในผลิตภัณฑ์ถั่วพร้อมบริโภคFungus & Aflatoxin Contamination in
Ready to Eat Nuts Products
ศศิธร ฐิติเพชรกุล
กนกพรรณ สมยูรทรัพย์
ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์
ประภาศรี บุณยประภาพันธ์
นันทวรรณ เมฆา (สวส.)
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558
ฉบับพิเศษ 2: 244 -253
2558
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ตะกั่ว และแคดเมียมในน้ำในประเทศไทย ระหว่าง ปีพ.ศ. 2551 - 2557Potential of analytical laboratories of
lead and cadmium in water in Thailand during 2008 - 2014
กรรณิกา จิตติยศรา
พิชยา ดีศรี
และสาคร สิงศาลาแสง
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558
ฉบับพิเศษ 3: 275 -286
2558
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ Benzo (a) pyrene ในน้ำมันบริโภคDevelopment of Analytical Method for Benzo (a) pyrene in edible oilจิตผกา สันทัดรบ
และกนกพร อธิสุข
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558
ฉบับพิเศษ 3 : 263-274
2558
การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ยาตกค้างกลุ่มควิโนโลนในเนื้อสัตว์ โดยเทคนิค HPLC-FLDDevelopment and validation of analysis
method  for  determination  of  quinolone
drug residues in Meat
by HPLC-FLD
จิราภา อุณหเลขกะ และ
ลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (4):
341-351
2558
Development and validation of analysis method  for  determination  of  quinolone drug residues in Meat by HPLC-FLDStudy of Pesticide Residues in Orangesทองสุข ปายะนันทน์
จิตผกา สันทัดรบ
วิชาดา จงมีวาสนา
รัติยากร ศรีโคตร
และวีรวุฒิ วิทยนันท์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (4) : 391-4002558
การช่วยเหลือผู้ประกอบการน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแข็ง ในพื้นที่ประสบมหาอุทกภัย ปี 2554 - 2555Relief of producers of bottled drinking
water and ice in huge flood areas in
2011-2012
ปิยมาศ แจ่มศรี
ลดาพรรณ แสงคล้าย
และกรรณิกา
จิตติยศรา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558; 57 (4) : 381-3902558
การสำรวจติดตามปริมาณสารมลพิษตกค้างยาวนานบางชนิดและสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประมงในประเทศไทย
Monitoring Survey of Some Persistent Organic Pollutants (POPs)
and Organochlorine Pesticide Residues in Meat and Fishery in Thailand
วีรวุฒิ วิทยานันท์
และรัติยากร ศรีโคตร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาStudy on Food consumption behavior
for Microbiological Risk assessment
ปราณี นาคประสิทธิ์
สันตกิจ นิลอุดมศักดิ์
และอุบลวรรณ รอดประดิษฐ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2557; 56 (2) : 91-992557
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแปลกปลอม ในเส้นก๋วยเตี๋ยวRisk Assessment of Light Filth in
Rice Noodle
ทนงพันธ์ สัจจปาละ
ขันทอง เพ็ชรนอก
ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์
และกนกวรรณ ตุ้นสกุล
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2557; 56 (3) : 135-1432557
คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำแร่ธรรมชาติ ที่ผลิตในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศQuality and Safety of Local and
Imported Natural Mineral Water
กรรณิกา จิตติยศรา
และกัญญา พุกสุ่น
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2557; 56 (4) : 193-2042557
การปนเปื้อนของพยาธิและการลดพยาธิ ในผักสดโดยการล้างcontamination and reducing of parasite in fresh vegetables by washingทนงพันธ์ สัจจปาละ
กนกวรรณ ตุ้นสกุล
และขันทอง เพ็ชรนอก
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2557; 56 (4) : 205-2122557
การศึกษาปริมาณไดออกซินในอาหารและอาหารสัตว์ โดยวิธีตรวจเบื้องต้น (พ.ศ. 2552-2553)Study of Dioxin Content in Food and Feed by Screening Method (2009 - 2010)ขันทอง เพ็ชรนอก
และวรพงศ์ พรหมณา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2556; 55 (1) : 39-472556
การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารQuality System Improvement of Laboratory with Requirement of ISO/IEC 17025:2005, the Bureau of Quality and Safety of Foodสันตกิจ นิลอุดมศักดิ์
ปราณี นาคประสิทธิ์
และมงคล เจนจิตติกุล
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2556; 55 (2) : 63-772556
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณตกค้างของออกซีเตตราซัยคลินในน้ำผึ้งMethod Validation of Determination of Oxytetracycline in Honeyปุษยา แสงวิรุฬห์
และสุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2556; 55 (2) : 94-1062556
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากโบรเมตในน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแร่ธรรมชาติHealth Risk Assessment for Bromate in Bottled Drinking Water and Natural Mineral Waterทิพวรรณ นิ่งน้อย
กัญญา พุกสุ่น
และกรรณิกา จิตติยศรา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2556; 55 (3) : 161-1752556
การประเมินความเสี่ยงของสารไซยาไนด์จากการบริโภคหน่อไม้ของคนไทยRisk Assessment of Cyanide in Bamboo Shoots of Thai Consumersสุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล เสกสรร ทองโพธิ์
วีระพร แจ่มศรี
ฤศชัย พรหมประสิทธิ์
จิราภา อุณหเลขกะ
และปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2554; 53 (2) : 67-792554
การประเมินความเสี่ยง Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนอาหารพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครStaphylococcus aureus Risk Assessment for Ready to eat Food in Bangkokเพ็ญศรี รอดมา
อุรารัตน์ วุฒิกรภัณฑ์
อัชฌา สัจจปาละ
อารุณี ศรพรหม
และทนงพันธ์ สัจจปาละ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2554; 53 (2) : 80-962554
การประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในไขมันLaboratory Performance Assessment of Organochlorine Pesticides Analysis in Fatวิชาดา จงมีวาสนา
รัติยากร ศรีโครต
และกนกพร อธิสุข
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2554; 53 (2) : 113-1302554
การประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารอาหารในนมพร้อมดื่มThe Competency Assessment of Laboratory Testing for Nutrients in Milkอรุณี ดนุดล
และนิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2554; 53 (3-4) : 181-1912554
การประเมินความเสี่ยงของสาร 3-MCPD ในอาหารต่อคนไทยRisk Assessment of 3-MCPD in Food to Thaisลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
พักตร์พริ้ง แสงดี
พรรณทิพย์ ตียพันธ์
รุ่งเรือง กิจผาติ
และเนตรนภิส ธนนิเวศน์กุล
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2553; 52 (1-2) : 1-142553
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน18 ชนิดในเนื้อเยื่อสัตว์โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีMethod Development of 18 Organochlorine Pesticides in Animal Tissue by Gas Chromatographic Techniqueรัติยากร ศรีโคตร
และวิชาดา จงมีวาสนา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2553; 52 (1-2) : 15-292553
การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผักสดMicrobial Contamination in Raw Vegetablesปรีชา จึงสมานุกูล
นวรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และกมลวรรณ กันแต่ง
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2553; 52 (1-2) : 30-392553
สิ่งแปลกปลอม ในพาสต้าที่นำเข้าจากต่างประเทศFilth in Imported Pastaขันทอง เพ็ชรนอก
ทนงพันธ์ สัจจปาละ
ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์
และกนกวรรณ ตุ้นสกุล
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2553; 52 (1-2) : 40-502553
การประเมินความใช้ได้ของตู้อบเพาะเชื้อที่ใช้ในงานทดสอบทางจุลชีววิทยาEvaluation of incubator performance for microbiological testingปรีชา จึงสมานุกูล
สมภพ วัฒนมณี
และลดาวัลย์ จึงสมานุกูล
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2553; 52 (1-2) : 51-622553
การพัฒนาชุดทดสอบสารพิษเตโตรโดท็อกซินDevelopment of Rapid Test for Detection of Tetrodotoxinอารี ทัตติยพงศ์
ดารินี พูลโสภา
นันทวรรณ เมฆา
จิราภา อุณหเลขกะ
ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
พนาวัลย์ กลึงกลางดอน
และปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2553; 52 (3-4) : 67-772553
การวิเคราะห์ปริมาณพลวงที่ละลายออกมาจากภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตDetermination of Antimony Dissolved from Polyethylene Terephthalateศศิธร หอมดำรงค์วงศ์
และอุมา บริบูรณ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2552; 51 (1)
:56-63
2552
การประเมินปริมาณการได้รับสัมผัสเชื้อ Bacillus cereus ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารกExposure Assessment of Bacillus cereus in Infant Formulaเพ็ญศรี รอดมา
อารุณี ศรพรหม
และนิตยา สุนทรชื่น
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2552; 51 (1) :64-752552
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอทในเห็ดและการสำรวจปริมาณปรอทในเห็ด ระหว่าง พ.ศ.2549-2550Method Validation for Determination of Mercury in Mushroom and Surveyed of Mercury in Mushroom During BE. 2549 – 2550สุพัฒน์ แสงสวย
พิพัฒน์ นพคุณ
และกาญจนา พันธุเวช
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2552; 51 (2) :104-1122552
การประเมินปริมาณการได้รับสัมผัสเชื้อ Vibrio parahaemolyticus จากการบริโภคกุ้งในเขตกรุงเทพมหานครExposure Assessment of Vibrio parahaemolyticus for Shrimp Consumptionเพ็ญศรี รอดมา
พูนทรัพย์ วิรุฬหกุล
(กรมประมง)
วราภา มหากาญจนกุล
(ม.เกษตร)
นิรชา วงษ์จินดา
(กรมประมง)
อรษา สุดเธียรกุล(ม.มหิดล)
และกนกพรรณ ศรีมโนภาษ (กรมประมง)
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2552; 51 (2) :127-1432552
การประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำทางเคมี ปี พ.ศ. 2550Evaluation of the Performance of Laboratories for Chemical Analysisกัญญา พุกสุ่น
กรรณิกา จิตติยศรา
และทิพวรรณ นิ่งน้อย
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2552; 51 (2) :154-1692552
ปริมาณโซเดียมเบนโซเอต และสีอินทรีย์สังเคราะห์ในอาหารSodium Benzoate and Synthetic Organic Colors in Foodกิตติมา โสนะมิตร์
และวันทนีย์ ขำเลิศ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2552; 51 (2) :170-1752552
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ Benzo(a)pyreneในเนื้อสัตว์ปิ้งย่างMethod Development of Benzo(a)Pyrene in Charcoal–Grilled Animal Tissueจิตผกา สันทัดรบ
ทองสุข ปายะนันทน์
และกนกพร อธิสุข
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2552; 51 (3-4) :177-1862552
ปริมาณการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อสาร 3-MCPD ของคนไทยThais’ Consumption of 3-MCPD Risk Foodลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
พักตร์พริ้ง แสงดี
พรรณทิพย์ ตียพันธ์
รุ่งรือง กิจผาติ
และเนตรนภิส ธนนิเวศน์กุล
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2552; 51 (3-4) :213-2232552
ทดสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์สารบริมบิวเทอรอล เคลนบิวเทอรอล แรคโตพามีนและ ซาลบิวทามอลตกค้างในเนื้อสัตว์โดย LC-MS/MSMethod Validation of Brombuterol, Clenbuterol, Ractopamine and Salbutamol Residues in Animal Tissue Using LC-MSMSลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2551; 50 (1)
:1-13
2551
ฟูโรซีน:ดัชนีชี้บ่งคุณลักษณะของนมพาสเจอร์ไรส์Furosine Index for Characterizing of Pasteurized Milkวันทนีย์ ขำเลิศ
กิตติมา โสนะมิตร์
และนิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2551; 50 (2) :124-132
2551
การสำรวจปริมาณสารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ตกค้างในเนื้อหมูโดยวิธี Enzyme Linked ImmunosorbentAssey, พ.ศ.2548-2549
Survey of Beta-agonists Residue in Pork by Enzyme Linked Immunosorbent Assay, 2005 – 2006
เฉลิมพร ควรหา
ลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ
และกนกพร อธิสุข
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2551; 50 (2)
:133-140
2551
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่คนไทยได้รับจากการบริโภคอาหาร พ.ศ.2542-2546(Total Diet Study on Pesticide Residues in Thai Diet, 1999-2003)กนกพร อธิสุข
ยุวดี เลิศเรืองเดช
จิตผกา สันทัดรบ
วิชาดา จงมีวาสนา
ทองสุข ปายะนันทน์
เฉลิมพร ควรหา
และรัติยากร ศรีโคตร
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2551;50 (3)
:151-162
2551
การพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์เนื้อสัตว์ใน หมู ไก่ วัว ควาย และสุนัข โดยการตรวจสารพันธุกรรมด้วยวิธี PCR (The Development of Meat DNA Authentication in Pork Chicken, Cattle and Dog by Polymerase)นิตยา พันธุ์บัว
ปวีณา พานิชกุล
และจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2551; 50 (3)
:163-173
2551
ตะกั่วในผลิตภัณฑ์อาหาร (พ.ศ.2548-2550)Lead in Food Products (2005-2007)พิพัฒน์ นพคุณ
กาญจนา พันธุเวช
และสุพัฒน์ แสงสวย
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2551; 50 (3)
:218-226
2551
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ p, p′-DDE ในน้ำมันปลาโดยวิธี Isotope Dilution Mass Spectrometry-Exact Signal MatchingDevelopment of Isotope Dilution Mass Spectrometry-Exact Signal Matching Method for Quantitation of p, p′-DDE in Fish Oilกนกพร อธิสุข
และวิชาดา จงมีวาสนา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2551; 50 (4)
:227-240
2551
การทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์แคดเมียมและตะกั่วในอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียนProficiency Testing for Cadmium and Lead Analysis in Food among ASEAN Member Countriesมยุรี อุรารุ่งโรจน์
และลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2551; 50 (4)
:257-266
2551
การศึกษาความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อ Enterobacter sakazakiiในนมผงดัดแปลงสำหรับทารกStudy on Probability of Infection from Enterobacter sakazakii in Infant Formulaเพ็ญศรี รอดมา
อุรารัตน์ วุฒิกรภัณฑ์
อัชฌา สัจจปาละ
จำเรียง ปุญญะประสิทธิ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2551; 50 (4)
:267-280
2551
สถานการณ์ของสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ในภาคกลางของประเทศไทยSituation of Antimicrobial Residues in Meat in Central part of Thailandดวงดาว วงศ์สมมาตร์
และสมภพ วัฒนมณี
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2550; 49 (2)
:144-156
2550
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทภายหลังการบังคับใช้ข้อกำหนด GMPMicrobiological Quality of Drinking Water in Sealed Container after Enforcement of GMP Regulationปิยมาศ แจ่มศรี
อโณทัย ศรีตนไชย
และลดาพรรณ แสงคล้าย
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2550;49 (2)
:157-167
2550
การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายออกมาจากภาชนะเซรามิกโดยวิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
Determination of Lead and Cadmium Dissolved from Ceramicwares by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์
และอุมา บริบูรณ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2550; 49 (3)
:179-189
2550
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์คลอแรมเฟนิคอลตกค้างในนมผงและน้ำผึ้งโดยวิธี LC-MS/MSMethod Development of Chloramphenicol Residue in Milk Powder and Honey Analysis by
LC-MS/MS
ลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ
เฉลิมพร ควรหา
และกนกพร อธิสุข
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2550; 49 (3)
:190-200
2550
แคดเมียมในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (พ.ศ.2538-2548)Cadmium in Seafood Products (1995 - 2005)พิพัฒน์ นพคุณ
กาญจนา พันธุเวช
และสุพัฒน์ แสงสวย
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2550; 49 (3)
:210-216
2550
การพัฒนาพลาสมิดดีเอ็นเอ (Plasmid DNA Cry9C) โดยวิธีโคลนนิ่งในการตรวจวิเคราะห์ข้าวโพดDeveloping of Plasmid DNA Cry9C for Starlink Maize Detection by Cloning Teachniqueปวีณา พานิชกุล
และจันทร์ฉาย แจ้งสว่าง
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2550; 49 (3)
:232-238
2550
การปนเปื้อนของเชื้อ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์นมผง อาหารทางการแพทย์และอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กThe Contamination of Bacillus cereusin Imported Milk Powder Products,Medical Foods and Supplementary foods for Infants and Childrenอารุณี ศรพรหม
และนิตยา สุนทรชื่น
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2550; 49 (4)
:294-301
2550
ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผักและผลไม้ ระหว่าง พ.ศ. 2542-2546Sulfur Dioxide in Fruits and Vegetables,
1999-2003
ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์
กิตติมา โสนะมิตร์
และวันทนีย์ ขำเลิศ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2549; 48 (1)
:46-58
2549
รายงานผลความสำเร็จโครงการการพัฒนาโรงงานผลิตอาหารเพื่อการส่งออกตามระบบ HACCPApplication of HACCP System in Food for ExportedApplication of HACCP System in Food for Exportedวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2549; 48 (1)
:59-71
2549
การสำรวจปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก พ.ศ. 2543-2546Survey of Pesticide Residues in Vegetables,
A.D. 2000-2003
กนกพร อธิสุข
ยุวดี เลิศเรืองเดช
จิตผกา สันทัดรบ
วิชาดา จงมีวาสนา
ทองสุข ปายะนันทน์
อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2549; 48 (2)
:108-120
2549
สถานการณ์การปนเปื้อนสาร 3-MCPD ในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ผลิตในประเทศไทยOverview of 3-MCPD Contamination in Seasoning Products in Thailandประกาย บริบูรณ์
ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
มยุรี อุรารุ่งโรจน์
และพนาวัลย์ กลึงกลางดอน
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2549;48 (2)
:121-129
2549
การศึกษาสิ่งแปลกปลอมประเภท light filth ในข้าวThe Study of Light Filth in Riceขันทอง เพ็ชรนอก
และประดิษฐ์ โพธิ์นักขา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2549; 48 (3)
:156-164
2549
การศึกษาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำแร่ธรรมชาติFluoride Content in Natural Mineralกรรณิกา จิตติยศรา
และทิพวรรณ นิ่งน้อย
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2549; 48 (3)
:177-185
2549
การสร้างความเข้มแข็งด้านสุขาภิบาลอาหารของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (พ.ศ. 2543-2547)Strengthening of Food Sanitation of Thailand and Neighbouring Countries
(A.D. 2000 - 2004)
ปิยนาถ ลีวิวัฒน์
ถนอมจิตร สุวรรณศรี
และจันทร์ฉาย แจ้งสว่าง
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2549;48 (3)
:215-224
2549
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่ม Fungicides ในผักและผลไม้Method Validation for Determination of Fungicides
in Vegetables and Fruits
จิตผกา สันทัดรบ
และกนกพร อธิสุข
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2548;47 (1) :26-36

2548
การจัดทำวิธีวิเคราะห์มาตรฐานอาหารของ ประเทศไทยProceeding of Thailand Method for Food Analysisจุไรรัตน์ รุ่งโรจนารักษ์วารสารกรมวิทยาศาสตร์กาแพทย์ 2548;47(1)
:59-62
2548
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ BADGE และ BPA ในปลากระป๋องโดยวิธีเอชพีแอลซีMethod Development for Determination of BADGE and BPA inCanned Fish by HPLCสุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์
และจันทร์ฉาย แจ้งสว่าง
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2548;47 (2)
:69-76
2548
การตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลินตกค้างในกุ้งแช่เยือกแข็งส่งออกThe Analysis of Tetracycline Residues in Frozen Exported Shrimpปุษยา แสงวิรุฬห์
และสุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2548;47 (2)
:95-105
2548
การปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดแมลงเอนโดซัลแฟนในน้ำประปาTap Water by Endosulfan Insecticideวิชาดา จงมีวาสนา
และรัติยากร ไชยพลงาม
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2548;47 (3) :202-2122548
การเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมตในข้าว Interlaboratory Comparisons : Analysis of Carbamate Pesticides Residue in Riceกนกพร อธิสุข
และจิตผกา สันทัดรบ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2548;47 (4)
:223-233
2548
การศึกษาปริมาณโลหะเป็นพิษในอาหารที่คนไทยบริโภคต่อวัน ระหว่าง พ.ศ. 2542-2544Dietary Intakes of Toxic Elements in Food by Thai People Between 1999 – 2001มยุรี อุรารุ่งโรจน์
ประกาย บริบูรณ์
และพนาวัลย์ กลึงกลางดอน
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2548;47 (4)
:234-247
2548
การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ Listeria spp. ในไก่และผลิตภัณฑ์ไก่Study of Listeria spp. in Chicken and Chicken Productsปวีณา พานิชกุล
จำเรียง ปุญญะประสิทธิ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2548;47 (4)
:270-275
2548
การตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงกลุ่ม คาร์บาเมตในองุ่นและเครื่องดื่มน้ำองุ่นCarbamates Insecticide Residues in Grapes and Grape Juiceทองสุข ปายะนันทน์
และจิตผกา สันทัดรบ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2548;47 (4)
:285-291
2548
การพัมนาวิธีวิเคราะห์กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในน้ำผลไม้เข้มข้นDevelopment of Method for Determination of Benzoic Acid andSorbic Acid in Concentrated Fruit Juiceขวัญตา กังวาลวชิรธาดา
และวีระพร แจ่มศรี
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2547;46 (3)
:117-127
2547
ความปลอดภัยในการบริโภคน้ำนมถั่วเหลืองกับปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างSafety of Soymilk Consumption and Pesticide Residuesพัชรวรรณ จงมีวาสนา
อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์
และกนกพร อธิสุข
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2546;45 (3)
:156-164
2546
การศึกษาสิ่งปนปลอมชนิด Light Filth ในแป้งข้าวเจ้าThe Study of Light Filth in Rice Flourประดิษฐ์ โพธิ์นักขา
กนกวรรณ ตุ้นสกุล
และทนงพันธ์ สัจจปาละ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2545;44 (1)
:70-77
2545
การประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบ สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สีThe Efficiency Evaluation of Test Kit for Detection of SyntheticColor in Color-Forbidden Foodวันทนีย์ ขำเลิศ
ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์
และเกษมศรี ชื่นสุพงษ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2545;44 (3)
:201-208
2545
กรดออกโซลินิกตกค้างในกุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็งส่งออกOxolinic Acid Residue in Frozen Black Tiger Shrimp for Exportประภาศรี บุณยประภาพันธ์
และปุษยา แสงวิรุฬห์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2545;44 (3)
:221-227
2545
การพัฒนาการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปThe Good Manufacturing Practices Improvement in the Rice Products and Instant Noodle Factoriesทนงพันธ์ สัจจปาละ
และสมชาย กิจสุวรรณกุล
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2545;44 (4)
:270-278
2545
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณอะซีซัลเฟม-เค และซัคคารินในเครื่องดื่มบางชนิดโดยวิธีไดอะไลซีสและเอชพีแอลซีMethod Development for Determination of Acesulfame-K and Saccharin in Some Beverage By Dialysis and HPLC Methodยุพา ฉันทปัญญารัตน์
ใจภักดิ์ พราหมณ์พันธุ์
เสกสรร ทองโพธิ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2544;43 (1)
:1-7
2544
ศึกษาการวิเคราะห์ Escherichia coli ในอาหารทะเลแช่แข็งด้วยวิธี MPN techniqueStudy of Escherichia coli Analysis in Frozen Seafood by MPN Techniqueนงลักษณ์ พิสุทธิลาภ
นิตยา แสงเศวตมณีงาม
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2544;43 43 (2)
:95-101
2544
การทำความตกลงกับประเทศคู่ค้าในการรับรองล่วงหน้าก่อนการส่งออกPre-certification Agreement on Food for Exportจันทร์ฉาย แจ้งสว่าง
ปิยนาถ ลีวิวัฒน์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2544;43 (2)
:145-154
2544
การศึกษาการปนเปื้อนของ Enterobacteriaceaeในปลาบดแช่แข็งStudy of Enterobacteriaceae Contamination in Frozen Minced Fish Meatธนัชชา สุวรรณวัฒน์
ณัฐกานต์ ติยศิวาพร
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2544;43 (3)
:211-214
2544
การวิเคราะห์ปริมาณสารซาลบูทามอลตกค้างในเนื้อ ตับ และไตสุกรโดยวิธี HPLCDetermination of Salbutamol Residue in Pork Tissue, Pork Liver and Kidney by HPLCลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2544;43 (3)
:215-221
2544
การเปรียบเทียบวิธี PetrifilmTM และ Conventional Plate Count สำหรับการนับจำนวนเชื้อราและยีสต์Comparison of PetrifilmTM and Conventional Plate Count Method for Enumeration Molds and Yeastsอารุณี ศรพรหม
นิตยา แสงเศวตมณีงาม
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2544;43 (3)
:227-235
2544
สิ่งปนปลอมชนิด Light Filth และการเสื่อมสภาพในปลาหมึกแช่แข็งเพื่อการส่งออกLight Filth and Decomposition in Frozen Squidกนกวรรณ นุชนิยม
ประดิษฐ์ โพธิ์นักขา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2544;43 (4)
:379-386
2544
การประเมินการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากอาหารของคนไทยExposure Assessment of Pesticice Intake from
Thai Diet
กนกพร อธิสุขวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2544;43 (ฉบับพิเศษ 1)
:10-18
2544
การสอบเทียบผลวิเคราะห์อะฟลาทอกซินในตัวอย่างข้าวโพด ถั่วลิสง และนมProficiency Testing of Aflatoxin in corn, Peanuts
and milk
กนกพร อธิสุข
อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2543;42 (1)
:10-19
2543
การวิเคราะห์ปริมาณกรดบอริคในอาหารQuantitative Determination of Boric Acid in Foodsมาลี เจริญวิทย์วรกุลวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2543;42 (1)
:72-81
2543
การวิเคราะห์ปริมาณกรดบอริคในอาหารHarmful Disinfection By-products in Drinking Waterทิพวรรณ นิ่งน้อยวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2543;42 (1)
:82-97
2543
การประกันคุณภาพน้ำประปาในเขตพญาไท แม้นศรี และทุ่งมหาเมฆQuality Assurance of Tap Water in The Areas of Phayathai, Maensri and Tungmahamekชมัยพร อมะลัษเฐียร
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
ปิยมาศ รอดมา
ทิพวรรณ นิ่งน้อย
ทัศนีย์ จุฬามรกต
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2543;42 (2)
:146-154
2543
ออกซีเตตตร้าไซคลินตกค้างในกุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็งส่งออกOxytetracycline Residue in Frozen Exported Black Tiger Shrimpปุษยา แสงวิรุฬห์
สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2543;42 (2)
:155-159
2543
ออกซีเตตตร้าไซคลินตกค้างในกุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็งส่งออกThe Survey of Sulfur dioxide Residues in Sour Bamboo Shootจินตนา กิจเจริญวงศ์
จันทร์ฉาย แจ้งสว่าง
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2543;42 (2)
:173-177
2543
ผลสัมฤทธิ์ของการอบรมการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินที่จัดหลักสูตรจากผลการสอบเทียบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการAchievement of the Aflatoxins Analysis Training Course Designed from the Laboratory Proficiency Testing Resultsอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์
กนกพร อธิสุข
ดวงจันทร์ สุประเสริฐ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2543;42 (3)
:232-239
2543
การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli O157:H7 ในอาหารทะเลแช่แข็งที่ผลิตเพื่อการส่งออก Contaminated Escherichia coli O157:H7
in Frozen Seafood for Export
ปัทมา แดงชาติ
นงลักษณ์ พิสุทธิลาภ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2543;42 (3)
:262-268
2543
การสำรวจคุณภาพความปลอดภัยของเครื่องดื่มชาสมุนไพรStudy on Quality and Safety of Herbal Teasกรรณิกา จิตติยศรา
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
ลดาพรรณ แสงคล้าย
ทัศนีย์ จุฬามรกต
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2543;42 (4)
:345-353
2543
การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชไพรีทรอยด์ในกลุ่มอาหารในโครงการ Total Diet StudyDetermination of Pyrethroid Pesticides in Foods in Total Diet Studyบุญไพ สังวรานนท์วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2542;41 (1)
:33-40
2542
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่คนไทยได้รับจากการบริโภคอาหาร พ.ศ. 2535-พ.ศ.2539 Dietary Intake of Pesticides in Thailand, 1992-1996บุญไพ สังวรานนท์
กอบทอง ธูปหอม
กนกพร อธิสุข
ยุวดี เลิศเรืองเดช
จิตผกา สันทัดรบ
ลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ
พัชรวรรณ จงมีวาสนา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2542;41 (2)
:165-179
2542
การประเมินผลการใช้ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอเดตEvaluation of the Test Kit for Rapid Iodine Determination in Iodated Saltวันทนีย์ ขำเลิศ
เกษมศรี ชื่นสุพงษ์
ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์
ทัศนีย์ จุฬามรกต
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2542;41 (4)
:353-363
2542
การพัฒนาชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหารDevelopment of Test Kit for Salicylic Acid in Foodลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
ประกาย บริบูรณ์
ทิพวรรณ นิ่งน้อย
มยุรี อุรารุ่งโรจน์
สมพร ทัญชีวะ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (1)
:37-48
2541
การศึกษาประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ Escherichia coli O157:H7< (EHEC) ด้วยวิธี Immunochromatographic Techniques และ Modified BAM MethodOperative Validation Study of Escherichia coliO157:H7 (EHEC) by Immunochromatographic Techniques and Modified BAM Methodเพ็ญศรี รอดมา
ปัทมา แดงชาติ
นงลักษณ์ พิสุทธิลาภ
สุมาลี บุญมา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (2)
:133-143
2541
การวิเคราะห์ปริมาณอินออร์แกนิคโบรไมด์ในข้าวสารเจ้าและข้าวสารเหนียวGas Chromatographic Determination of Inorganic Bromide in Rice and Glutinous Riceบุญไพ สังวรานนท์
พัชรวรรณ จงมีวาสนา
กอบทอง ธูปหอม
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (2)
:171-177
2541
ชุดทดสอบยาตกค้างในนมและผลิตภัณฑ์นมRapid Test Kit for Detection of Drug Residues in Milk and Milk Productsจุไรรัตน์ รุ่งโรจนารักษ์วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (2)
:209-220
2541
ปริมาณปรอทในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องเพื่อการส่งออกMercury Content in Canned Seafoods For Exportจินตนา กิจเจริญวงศ์
อัจฉรา ชนะสิทธิ์
พิพัฒน์ นพคุณ
จันทร์ฉาย แจ้งสว่าง
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (2)
:227-232
2541
ประสิทธิภาพของชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหารTest Kit for Rapid screening Residues of pesticide
in Food
กอบทอง ธูปหอม
บุญไพ สังวรานนท์
กอบกุล จิระกอบชัยพงศ์
กนกพร อธิสุข
พัชรวรรณ จงมีวาสนา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (3)
:273-287
2541
ฮีสตามีนในปลาทูนากระป๋องHistamine in Canned Tunaมาลี เจริญวิทย์วรกุลวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (3)
:311-315
2541
การวิเคราะห์ปริมาณแคฟเฟอีนในกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มโดยวิธี HPLCDetermination of caffeine in Ready to Drink Coffee
by HPLC
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
วีระพร แจ่มศรี
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (3)
:317-325
2541
สุขลักษณะความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุงในซุปเปอร์มาร์เก็ตHygienic Quality of Ready-to-Cook Food in Supermarketsศรีสิทธิ์ การุณยะวนิช
ปรีชา จึงสมานุกูล
จุไรรัตน์ รุ่งโรจนารักษ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (3)
:327-339
2541
แคดเมียมในอาหารทะเลCaadmium in Seafoodsพิพัฒน์ นพคุณ
จินตนา กิจเจริญวงศ์
สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (3)
:341-345
2541
การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในอาหารบางชนิดโดยวิธี HPLCDetermination on Vitamin C in Some Kinds of Food by HPLCนิภาภรณ์ ลักษณ์สมยาวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (3)
:347-357
2541
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิค แอสปาเทม และแคพเฟอีน ในเครื่องดื่ม โดยวิธีไดอไลซีสและเอขพีแอลซีMethod Development for Determination of Benzoic acid Aspartame and Caffeine in Beverages by Dialysis Method and HPLCยุพา ฉันทปัญญารัตน์
วีระพร แจ่มศรี
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (4)
:401-410
2541
การวิเคราะห์ปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนใน้ำดื่ม โดยวิธีเฮดสเปซแก๊สโครามาโตกราฟฟี่Determination on Trihalomethanes in Drinking Water by Headspace Gas Chromatographic Methodทิพวรรณ นิ่งน้อย
กรรณิกา จิตติยศรา
ชมัยพร อมะลักษเฐียร
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (4)
:419-425
2541
การตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชคาร์บาเมตในน้ำนมDetermination of Carbamate Insecticide in Milkลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ
บุญไพ สังวรานนท์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2541;40 (4)
:427-433
2541
การวิเคราะห์ปริมาณแอสปาร์เทมในเครื่องดื่มโดยวิธี HPLCDetermination of Aspartame in Beverages by HPLCสุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
ยุพา ฉันทปัญญารัตน์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2540;39 (1)
:1-9
2540
การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดสารประกอบฟอสเฟตในพืชตระกูล AlliumDetermination of Organophosphorus Insecticides
in Allium
กนกพร อธิสุข
กอบทอง ธูปหอม
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2540;39 (1)
:35-44
2540
การวิเคราะห์ไตรคลอร์ฟอนในปลาแห้งปลาเค็มAnalysis of Trichlorfon in Dry Salted Fishยุวดี เลิศเรืองเดช
พัชรวรรณ จงมีวาสนา
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2540;39 (1)
:45-51
2540
คุณภาพของนมสด ยู เอช ทีQuality of UHT Milkศรีสิทธิ์ การุณยวนิช
ดวงจันทร์ สุประเสริฐ
จุไร โชติชนาทวีวงศ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2540;39 (3)
:35-44
2540
สารไอโอดีนIodineอุดมเกียรติ พรรธนประเทศวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2539;38 (1)
:59-68
2539
การทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบปริมาณกรดน้ำส้มในน้ำส้มสายชูเทียมEfficiency Test of the Test Kit for Acetic Acid in Artificial Vinegarเพ็ญ ทองน้อย
นิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา
สมโภช พจนพิมล
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2539;38 (2)
:145-151
2539
การศึกษาการเตรียมตัวอย่างมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์หาอฟลาทอกซิน บี 1Study of In-house Reference Material Preparation for Aflatoxin B1 Analysisดวงจันทร์ สุประเสริฐวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2539;38 (3)
:153-167
2539
การใช้เอชพีแอลซีเพื่อตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในอาหารUse of HPLC for the Analysis of Sugars in Foodอุดมเกียรติ พรรธนประเทศ
ศรีสิทธิ์ การุณยะวนิช
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2539;38 (3)
:231-239
2539
แหล่งข้อมูล
: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
: วารสารวิชาการสาธารณสุข
: วารสารอาหารและยา
: วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
: วารสารพิษวิทยาไทย
: วารสารเกษตรนเรศวร
: International Food Research Journal
Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST)
: Science & Technology Asia
: Pharmaceutical Sciences Asia – ONLINE