กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

   

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

ค้นหา ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement)