การเผยแพร่ผลงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อเรื่องวิจัย (ไทย)
ชื่อเรื่องวิจัย (อังกฤษ)
ผู้วิจัย
ประเภทการนำเสนอผลงาน
ปี พ.ศ.
การตรวจสารพันธุกรรมไวรัส SARS-CoV-2 ที่ปนเปื้อนบนอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยวิธีสวอปDetection of SARS-CoV-2 on food and food packaging by using swab methodกรกช พรหมจันทร์วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ผู้บริโภคได้รับจากการดื่มชาสมุนไพรThe pesticide residues from herbal tea obtained by consumers ณิชนันท์ บุญนิ่ม*
นฤมล อิฐรัตน์
ธรณิศวร์ ไชยมงคล
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การสำรวจเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในเนื้อสัตว์หมักพร้อมปรุงสำหรับอาหารปิ้งย่างและชาบูSurvey of antimicrobial resistance bacteria isolated from marinated meat for BBQ and shabuนพรัตน์ ศรีมาก*
ภัทราภรณ์ ศรีไหม
พรชนก เมืองพรหม
กฤตานน จำปาแพง ปัทมา แดงชาต
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การประเมินการได้รับสัมผัสของสไตรีนในนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกExposure assessment of styrene in drinking yoghurt from plastic bottleชลาธาร แสงเรืองฤทธิ์* ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์
สุวัฒน์ แก้วบุตรดี
พิมพิศา ชาวบน
และอุมา บริบูรณ์
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ในอาหารพร้อมบริโภคและเครื่องดื่มโดยเทคนิค LC-MS/MSThe Development and Validation of Analysis Method for Cannabinoids in Ready-to-eat Foods
and Beverages by LC-MS/MS
สกุลรัตน์ สมสันติสุข* อัจฉรี อินแก้ว
วิทวัส วังแก้วหิรัญ
และคณะ
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์และการสำรวจเบื้องต้นของ 3-เอ็มซีพีดีเอสเทอร์ 2-เอ็มซีพีดีเอสเทอร์และไกลซิดิลเอสเทอร์ในน้ำมันบริโภคMethod validation and preliminary survey of 3-MCPD esters, 2-MCPD esters and
Glycidyl esters in edible oil
ปิยะวัฒน์ แปงพั๊วะ*
ศิริชัย สัญญะ
วรพงศ์ พรหมณา
เอกปุณณดา เย็นอุทก และปุษยา แสงวิรุฬห์
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การพัฒนาการเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ไนเตรตและไนไตรต์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์Development of sample preparation method for proficiency testing of nitrate and nitrite in meat
products
เอกสิทธิ์ เดชานุวัติ*
ญาณิต หาญทวีทรัพย์
เฉลิมพร ควรหา
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ไนไตรต์และไนเตรตในน้ำด้วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟีValidation of the analytical method for nitrite and nitrate in water by Ion Chromatographyพิชยา ดีศรี*
ยุรนันท์ พินิจมนตรี สาคร สิงศาลาแสง
ณิชาภา คุ้มครอง
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์พาราควอตในเนื้อสัตว์ นม และไข่ โดยเทคนิค LC-MS/MSMethod development of paraquat in meat, milk, and eggs by LC-MS/MS รัติยากร ศรีโคตร*
วิชาดา จงมีวาสนา
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในข้าวด้วยเทคนิค ICP-MSMethod verification of heavy metals in rice by ICP-MSสายสมร พลพรม*
กรรภิรมย์ เลิศบำรุงชัย สุพัฒน์ แสงสวย
ณัฐพร มีเฟือง
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์กรดไขมัน EPA และ DHA ในน้ำมันปลาโดยเทคนิค GC-FIDMethod development and validation for determination of EPA and DHA in fish oil by GC-FID อภิรดี เทิดพุทธคุณ* คเณศ เต็มไตรรัตน์
ชกีเราะห์ ละใบแด มารศรี คันยุไล
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การทวนสอบวิธีวิเคราะห์และหาปริมาณกรดไซอะลิคในรังนกและผลิตภัณฑ์โดย HPLC-DADMethod verification and determination of sialic acid in an edible bird’s nest and products
by HPLC-DAD
ศศิธร ไข่แก้ว*
ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์ เพียรผจง สัสดี
ภัสสะริน สายสุวรรณ อุมา บริบูรณ์ และคณะ
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มไบโอจีนิกเอมีนในปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาด้วยเครื่อง UHPLC-UVDevelopment and validation of the analytical method of biogenic amines
in fish and fishery products using UHPLC-UV
เอกปุณณดา เย็นอุทก*
ศิริชัย สัญญะ
ปิยะวัฒน์ แปงพั๊วะ
วรพงศ์ พรหมณา
ปุษยา แสงวิรุฬห์
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในพืชสมุนไพรสดDetermination of pesticide residues in fresh herbsภรพรรณ ส่งศรี*
ธรณิศวร์ ไชยมงคล
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ ของไก่ หมู และวัวในอาหารด้วยวิธี Real-time PCRDevelopment and validation method for identification of chicken, pork and beef DNA
in foodstuffs by Real-time PCR
สุพัฒตา ท้าวมา*
ชุตินันท์ พุมดวง
ศุรีมาศ สีสัจจา
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การสำรวจการปลอมปนปลาปักเป้าโดยการตรวจเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะในอาหารแปรรูปที่ผลิตจากปลาSurveillance of adulterated puffer fish in fish products by identification of
specific molecular marker gene
ชุตินันท์ พุมดวง*
สุพัฒตา ท้าวมา
ศุรีมาศ สีสัจจา
ปวีณา พานิชกุล
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การประเมินการได้รับสัมผัสโอคราทอกซิน เอ ในอาหาร ปีงบประมาณ 2559-2564Assessment of dietary exposure to ochratoxin A in food during fiscal years 2016-2021สิริพร สะสีสม*
ศุภิรา ใจหา
พนาวัลย์ กลึงกลางดอน
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การสำรวจคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทางเลือกSurvey on nutritional value of alternative bakery productsมารศรี คันยุไล*
วิชิกรณ์ แสงสว่าง คเณศ เต็มไตรรัตน์
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การศึกษาการปลอมปนยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564The study of the adulteration of modern drugs in dietary supplement products during 2016 -2021วรรณพร พะเยาว์*, กัญญารัตน์เชื้อกูลชาติ, วิทวัส วังแก้วหิรัญ
และคณะ
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การเฝ้าระวังคุณภาพทางจุลชีววิทยาของนมโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562-2564Microbiological surveillance of school milk in health district 4 during the fiscal year 2019-2021นันธิดาดาว พัสกุล* นพพร แจ่มใส
ศศิธร ฐิติเพชรกุล
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การศึกษาการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในภาชนะสัมผัสอาหาร ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564The study of microbial contamination in food contact articles during A.C. 2019-2021ประภัทร พูลกสิวิทย์*, สุดารัตน์ ศรีน้อยเมือง ปัทมา แดงชาติ
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การสำรวจคุณภาพเบื้องต้นของวัสดุสัมผัสอาหารชนิดซิลิโคนที่วางจำหน่ายในท้องตลาดPreliminary qualitative survey of silicone – based food contact materials in the marketศศิธร หอมดำรงค์วงศ์
สุวัฒน์ แก้วบุตรดี
ภัสสะริน สายสุวรรณ อุมา บริบูรณ์และคณะ
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปรอททั้งหมดในพืชกัญชาและน้ำมันกัญชาด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทโดยตรงMethod verification of total mercury analysis in cannabis and cannabis oil by direct mercury
analyzer
อัจฉรีย์ รัฐวัฒนานนท์* สุพัฒน์ แสงสวย
และบุญนำ มหาบุตร
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 302565
การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารพิโฟรนิลและเมตาโบไลด์ตกค้างในไข่และผลิตภัณฑ์
Method development and validation for the determination of fipronil and its metabolite residues
in eggs and products
วีรวุฒิ วิทยานันท์
ธรณิศวร์ ไชยมงคล
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
การตรวจวิเคราะห์เอ็น-ไนโทรซามีนส์ และเอ็น-ไนโทรแซเทเบิล ซับสแทนส์ ในหัวนมยางโดยเทคนิค GC-TEA และ GC-MS/MS
Determination of N-Nitrosamines and N-Nitrosatable substances in rubber teats
by GC-TEA and GC-MS/MS
สุวัฒน์ แก้วบุตรดี
ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์
ศศิธร ไข่แก้ว
อุมา บริบูรณ์
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
"เพาเวอร์บอล" วิถีชีวิตใหม่“Power ball” the new normalณัฎฐนันท์ คูลิน
วิชิกรณ์ แสงสว่าง
อภิรดี เทิดพุทธคุณ
ภัสสรา นุ่มเอี่ยม
สุกิจ วุฒิสีลานนท์
และคณะ
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งโดย GC-MS/MS
Determination of pesticide residues in cereal grain and pulses by GC-MS/MSธรณิศวร์ ไชยมงคล
วีรวุฒิ วิทยานันท์
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการได้รับสัมผัสตะกั่วในไข่เยี่ยวม้าในช่วงปี พ.ศ. 2554-2562
Health risk of lead exposures in century eggs from 2011-2019
กรรภิรมย์ เลิศบำรุงชัย
สายสมร พลพรม
ทัศนีย์ เต็มดี
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
การประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์เชิงกึ่งปริมาณและตรวจหาตัวอ่อนพยาธิของซาซิมิในร้านอาหารญี่ปุ่นและซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Semi-quantitative microbial risk assessment and parasitic larvae detection of sashimi
in Japanese restaurant and supermarket in Bangkok and peripheries
นพพร แจ่มใส
นันธิดาดาว พัสกุล
พงศธร ลิ้มสวัสดิ์
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
การจำแนกเชื้อ Listeria spp. ที่แยกได้จากอาหารด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซืพีซีอาร์
Identification of Listeria spp. isolated from food by using multiplex PCR
กรกช พรหมจันทร์
นพรัตน์ ศรีมาก
ภัทราภรณ์ ศรีไหม
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
การพัฒนาเทคนิค Real-time PCR เพื่อตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอรังนกและสิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑ์
Development of Real-time PCR techniques for edible bird's nest DNA and adulterant in productsศุรีมาศ สีสัจจา
สุพัฒตา ท้าวมา
ชุตินันท์ พุมดวง
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
การทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยวิธีทำให้เกิดสีด้วยโมลิบดินัมบลู

Method validation of phosphorus in animal products by molybdenum blue colorimetric methodศุภรัตนา อินตาจัด
เฉลิมพร ควรหา
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
การสำรวจฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในหมึกสด หมึกแช่ด่าง และสไบนาง

Survey of free formaldehyde in fresh squid, pickled squid and sabai-nangนิตยา สุวรรณโพธิ์
วนิดา ยุรญาติ
วรพงศ์ พรหมณา
วันวิสา สนิทเชื้อ
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
การประเมินการได้รับโปรตีน ไขมัน แคลเซียม และคาร์โบไฮเดรตจากการบริโภคนม และผลิตภัณฑ์ของคนไทย อายุ 6 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2561-2563

Dietary intake of protein, fat, calcium and carbohydrate from milk and products
for Thais aged over 6 year 2018-2020
วิชิกรณ์ แสงสว่าง
พัชรา ขาวหมดจด
อภิชญา ประสพรัตนชัย
นิตยา สอาด
กิตติวรรณ คางคำ
และคณะ
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
การสำรวจปริมาณวัตถุกันเสียและสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทางเลือก

The survey of preservatives and allergen in alternative bakery productsนิรภา แดงขำ
วีระพร แจ่มศรี
สวนันท์ ทองหยู
นาบีละ หะยีอาแว
ญาณิต หาญทวีทรัพย์
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
การประเมินความเสี่ยงเชิงสุขภาพจากการได้รับอลูมิเนียมในน้ำดื่ม

Health risk assessment of aluminium-containing in drinking waterยุรนันท์ พินิจมนตรี
กรรณิกา จิตติยศรา
สาคร สิงศาลาแสง
ณิชาภา คุ้มครอง
พิชยา ดีศรี
และคณะ
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
การสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้รถเข็น

The survey of quality and safety for fruit cart
จันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์
ปัทมา แดงชาติ
เอกสิทธิ์ เดชานุวัติ
ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์
สมพร ทัญชีวะและคณะ
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
ประสิทธิภาพของวิธี ELISA ในการตรวจวิเคราะห์สารกำจัดพืชไกลโฟเซตและพาราควอตตกค้างในผักและผลไม้
Performance of ELISA methods for glyphosate and paraquat herbicides analysis in vegetables and fruitsสิริลักษณ์ ชัยรินทร์
วิชาดา จงมีวาสนา
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 292564
การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในกัญชา สารสกัดกัญชาและน้ำมันกัญชาด้วยเทคนิค MRMDetermination of pesticide residues in cannabis, canabis extract and cannabis oil by MRM techniqueวีระวุฒิ วิทยานันท์ธรณิศวร์ ไชยมงคล
รัติยากร ศรีโคตร
วิชาดา จงมีวาสนา
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
การสำรวจปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารSurveillance of Trans Fat Content in Foods and Food Productsคเณศ เต็มไตรรัตน์ อภิรดี เทิดพุทธคุณ นิยม วงศา
มารศรี คันยุไล
ชาญวิทย์ ชูแก้ว
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
การประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารอาหารในนมโคและผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม ประจำปี พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562Evaluating laboratory performance on analysis of nutrients in milk and ready-to-drink milk product
in 2018 and 2019
พัชรา ขาวหมดจด
จินตนา กิจเจริญวงศ์
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
การสำรวจชนิดและปริมาณสารให้ความแทนน้ำตาลในเครื่องดื่มพลังงานต่ำSweeteners in low sugar drinkสุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์*
นางสาวกิตติมา โสนะมิตร์
ประสทธิ์ ธงชัย
เอก สิทธิ์ เดชานวุติ
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
การทดสอบความใช้ได้ของวิธี Real-time PCR เพื่อตรวจถั่วเหลืองและข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม 6 สายพันธุ์Method Validation for Detection of 6 strains of Genetically Modified Soybean and Maize
by Real-time PCR
สวนันท์ ทองหยู สุพัฒตา ท้าวมา ชุตินันท์ พุมดวง ศุรีมาศ สีสัจจาและ นิตยา พันธุ์บัวโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
การพิสูจน์รังนกแท้โดยการตรวจเอกลักษณ์ด้วย FT-IR SpectroscopyEdible Bird’s Nest Authenticity by FT-IR Spectroscopy Identity Test ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์* ศศิธร ไข่แก้วและอุมา บริบูรณ์โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
การสำรวจปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารทะเลSurvey of Free Formaldehyde in Seafoodsวันวิสา สนิทเชื้อวนิดา ยุรญาติ พนาวัลย์ กลึงกลางดอน วรพงศ์ พรหมณาและ นิตยา สุวรรณโพธิ์
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในหมึกที่ชุบฟอร์มาลีน

Quantity of Free Formaldehyde in Squid using Formalinวรพงศ์ พรหมณา นิตยา สุวรรณโพธิ์และ พนาวัลย์ กลึงกลางดอนโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณอะลูมิเนียมในน้ำบริโภคโดยเทคนิค ICP-OESMethod Validation of Aluminium in Drinking Water by ICP-OES techniqueยุรนันท์ พินิจมนตรีพิชยา ดีศรีสาคร สิงศาลาแสง ณิชาภา คุ้มครอง สมชาย กิจสุวรรณกุล และคณะโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
การทดสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์บิสฟีนอล เอ ที่แพร่ออกมาจากผลิตภัณฑ์พลาสติกโดย HPLC-FLMethod Validation of Determination of Bisphenol A migrated from Plastic Products by HPLC-FLภัสสะริน สายสุวรรณ ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์ เพียรผจง สัสดี และ อุมา บริบูรณ์โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
การสำรวจปริมาณไฮดรอกซีเมทธิลเฟอร์ฟิวรัลและไดแอสเตสแอกติวิตีในน้ำผึ้งThe Surveillance of Hydroxymethylfurfural and Diastase Activity in Honeyนิตยา สอาดโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มยาต้านจุลชีพตกค้างในนม โดย LC-MS/MSMethod Development of Antimicrobial Drugs Residues in Milk by LC-MS/MSนฤมล อิฐรัตน์และ ภรพรรณ ส่งศรโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเเนื้อปลาแล่แพนกาเซียสดอร์รี่แช่แข็งMicrobial Contamination in Frozen Pangasius Filletกมลวรรณ กันแต่ง, นันธิดาดาว พัสกุล, ภัทราภรณ์ ศรีไหมโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 282563
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผักไฮโดรโปนิกส์Microbial contamination in hydroponic vegetablesสุนันทา เทพดนตรี ดวงศิริ ดวงแว่วโปสเตอร์ การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2562
การสำรวจการปนเปื้อนสารกลุ่มไดออกซินและพีซีบีคล้ายไดออกซินในไข่จากฟาร์มในประเทศไทย พ.ศ. 2560The Surveillance of Dioxins and Dioxin-like PCBs Contamination in Eggs from Thailand’s Farms in 2017สุพัฒน์ แสงสวย * ศิริชัย สัญญะ และเอกปุณณดา เย็นอุทกโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
สำรวจปริมาณกาเฟอีนในเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาเฟอีนระหว่างปี 2559-2561Survey on Caffeine Content of Beverages Containing Caffeine during 2016-2018

เสกสรร ทองโพธิ์โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การสำรวจปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงปี พ.ศ. 2561

Monitoring of Contaminated Heavy Metals in Farming Aquatic Animals in 2018รัศมี วชิรโกมล* กาญจนา พันธุเวช และสิริพร สะสีสมโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การประเมินความเสี่ยงของกรดเบนโซอิคจากการบริโภคอาหารของคนไทย
Risk assessment of benzoic acid from food consumption in Thai populationญาณิต หาญทวีทรัพย์* พฤศชัย พรหมประสิทธิ์ และวีระพร แจ่มศรีโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
Novel Food Safety Assessment of Bureau of Quality and Safety of Food วันวิสา สนิทเชื้อ* และพนาวัลย์ กลึงกลางดอนโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การสำรวจคุณภาพน้ำพุร้อนไทยเพื่อพัฒนาไปใช้ในการอาบ และดื่มSurvey on Quality of Thai Hot Springs for developing to use as Bathing and Drinkingกรรณิกา จิตติยศรา, ปิยมาศ แจ่มศรี, ณิชาภา คุ้มครอง*, สมชาย กิจสุวรรณกุล, บัณฑูร พานิชกุล,
ยุรนันท์ พินิจมนตรี, สาคร สิงศาลาแสง และ พิชยา ดีศรี
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การสำรวจปริมาณไตรฮาโลมีเทนในพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Survey of Trihalomethanes in drinking tap water of Bangkok and Metropolitan areasบรรพต กลิ่นประทุม*, ศศิธร หอมดำรงวงศ์ และภัสสะริน สายสุวรรณ วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การพัฒนาแนวทางจัดการความเสี่ยงในระบบบริหารคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Development of Guideline for Risk Addressing of DMSc Quality Management System เพชรา จิตรบรรจง* ศิริพร ทองประกายแสง และธิดารัตน์ นุชถนอมโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การพัฒนาพลาสมิดดีเอ็นเอสำหรับตรวจวิเคราะห์ข้าวดัดแปรพันธุกรรมชนิด Bt63 เพื่อทดแทนสารมาตรฐานDevelopment of plasmid Bt63 rice DNA as positive control material ปวีณา พานิชกุล*, นิตยา พันธุ์บัว, สีแพร ชูชีวา, สุพัฒตา ท้าวมาวาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การสำรวจปริมาณสารกลุ่มพีซีบีตัวชี้วัดในไข่ไก่และไข่เป็ดจากฟาร์มในประเทศไทย ปี 2560The survey of indicator PCBs in hen eggs and duck eggs from Thailand’s farms in 2017เอกปุณณดา เย็นอุทก* และ สุพัฒน์ แสงสวยโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การศึกษาการได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมจากอาหารขบเคี้ยว ช็อกโกแลต
และผลิตภัณฑ์ขนมอบของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2555 – 2561
Study on Dietary Intake of Energy, Sugar, Fat and Sodium from Snacks,
Chocolate and baking products for Thais Aged over 6 Years during 2012 - 2018
จินตนา กิจเจริญวงศ์ ณัฏฐนันท์ คูลิน* กิตติวรรณ คางคำ วิชิกรณ์ แสงสว่าง
สุกิจ วุฒิสีลานนท์ ภัสสรา นุ่มเอี่ยม และอภิชญา ประสพรัตนชัย
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ไวรัสโนโรและไวรัสตับอักเสบ เอในอาหาร โดยวิธี real-time RT-PCRMethod validation for determination of norovirus and hepatitis A virus in food using real-time RT-PCRณัฐกานต์ ติยศิวาพร*, จำเรียง ปุญญะประสิทธิ์ และปวีณา พานิชกุลโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์กลุ่มยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ โดย LC-MS/MSMethod development of multiclass analysis of antimicrobial residue in animal meat by LC-MS/MSลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ * นฤมล อิฐรัตน์ และจิราภา อุณหเลขกะโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างพาราควอทในผักและผลไม้โดย LC-MS/MS
Method development and validation of paraquat residues determination in vegetables and fruits by LC-MS/MSทองสุข ปายะนันทน์ *อัจฉรี อินแก้วและเสาวณีย์ วาจาสิทธิ์วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การสำรวจเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพที่แยกได้จากสัตว์น้ำในประเทศไทย
Survey of antimicrobial resistant bacteria isolated from aquatic food animals in Thailandกานดา เอกเจริญกุล* ปัทมา แดงชาติ รัชฎาพร สุวรรณรัตน์ และดวงดาว วงศ์สมมาตร์
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การเฝ้าระวังคุณภาพของเครื่องดื่มธัญพืชผง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
Quality of Cereal Powder Beverages during Fiscal Years 2012-2017 Surveillance อนัตตา การุณ* อภิชาติ แก้วชื่นชัย พฤศชัย พรหมประสิทธิ์ และนิรภา แดงขำ โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
กรดอะมิโนในถั่วดาวอินคาAmino Acid Content of Inca Nutคเณศ เต็มไตรรัตน์* โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์กรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์ม

Interlaboratory Comparison on Analysis of Free Fatty Acids in Palm Oil คเณศ เต็มไตรรัตน์* และนิยม วงศา โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 2562
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดย LC-MS/MS
The development of multi-screening method for beta-agonists adulterated
in dietary supplement products by LC-MS/MS
สกุลรัตน์ สมสันติสุข*, จิราภา อุณหเลขกะ, ลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ, ภรพรรณ ส่งศรีโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 272562
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุชีพตกค้างในผลไม้ โดยเทคนิค liquid chromatography–tandem mass spectrometryMethod validation of antibiotics residue in fruits by liquid chromatography–tandem mass spectrometryเฉลิมพร ควรหา* สิริลักษณ์ ชัยรินทร์ และภรพรรณ ส่งศรี โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 262561
การศึกษากระบวนการลดปริมาณการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย

The study of pesticide residues reducing process in fruits and vegetables for safe consumptionรัติยากร ศรีโคตร วีรวุฒิ วิทยานันท์ ธรณิศวร์ ไชยมงคล และวิชาดา จงมีวาสนาวาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 262561
การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณซูคราโลสในเครื่องดื่มโดยเทคนิค UPLC-ELSD
Method Development and Validation for Determination of Sucralose in Soft drinks by UPLC-ELSDกิตติมา โสนะมิตร์* และสุวรรณี ธีรภาพธรรมกุลโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 262561
สมาร์ท เฮลทิ คุกกี้Smart Healthy Cookiesอรุณี ดนุดล* คเณศ เต็มไตรรัตน์ และนิยม วงศาโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 262561
สถานการณ์สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2560
Situation on polar compounds in frying oils during 2015-2017 นิยม วงศา* คเณศ เต็มไตรรัตน์ และอรุณี ดนุดลโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 262561
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ Multi-elements ที่แพร่ออกมาจากพลาสติกบรรจุนมสำหรับทารกโดย ICP-OESMethod Development of Multi-elements Migration from Plastic milk containers for infant by ICP-OESบรรพต กลิ่นประทุม* ศศิธร หอมดำรงวงศ์ ภัสสะริน สายสุวรรณ และพิพัฒน์ นพคุณวาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 262561
การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ชนิดกลูเตนในผลิตภัณฑ์อาหารด้วยชุดทดสอบสำเร็จรูป
Method Validation for the Determination of Gluten in Food by Commercial Test Kitสวนันท์ ทองหยู* นิตยา พันธุ์บัว ศุรีมาศ สีสัจจาโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 262561
การสำรวจการปนเปื้อนจุลินทรีย์ พยาธิ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และไนเตรทตกค้างในผักไฮโดรโปนิกส์ที่จำหน่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Survey of microbial and parasitic helminths contamination, insecticide and nitrate residues
in hydroponic vegetables sold in Bangkok and peripheries
สุนันทา เทพดนตรี* จิตผกา สันทัดรบ กนกวรรณ ตุ้นสกุล และกิตติมา โสนะมิตร์โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 262561
สถานการณ์การปนเปื้อนของอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 ในนมและผลิตภัณฑ์นมของไทย พ.ศ. 2555-2560

Occurrence of Aflatoxin M1 in Milk and Milk Products in Thailand: Looking back the last 6 years (2012-2017) of surveillance คเณศ เต็มไตรรัตน์* และ ประภาศรี บุณยประภาพันธ์ วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 262561
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือบริโภคPotential of Analytical Laboratories of Iodine in Edible Saltสุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล* กิตติมา โสนะมิตร์ ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์ วันวิสา สนิทเชื้อ รุ่งตะวัน บูก้ง
และจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล
วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
ปริมาณ 3-MCPD ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ปรุงรส (พ.ศ. 2555-2559)3-MCPD contamination in Seasoning Products (2012-2016)วรพงศ์ พรหมณา* บุญนำ มหาบุตร และปุษยา แสงวิรุฬห์โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
การสำรวจปริมาณปนเปื้อน อฟลาทอกซิน โอคราทอกซิน อะคริลาไมด์ สีซูดานเรด และสิ่งแปลกปลอมในพริก
Survey of contamination of the Aflatoxins, Ochratoxin A, Acrylamide, Sudan Red and Light Filth in Chiliประภาศรี บุณยประภาพันธ์* พนาวัลย์ กลึงกลางดอน สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์
ขันทอง เพ็ชรนอก และนิตยา สุวรรณโพธิ์
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
การสำรวจวัตถุเจือปนอาหารและสิ่งแปลกปลอมประเภท light filth ในผลิตภัณฑ์ผลไม้Survey of Food Additives and Light Filth in Fruit Productsประสิทธิ์ ธงชัย* จันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์ กิตติมา โสนะมิตร์ วีระพร แจ่มศรี
ขันทอง เพ็ชรนอก และศุภรัตนา อินตาจัด
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างโดย Modified QuEChERS ในการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้บางชนิด
Development of sample preparation step by modified QuEChERS method for pesticide residues analysis in some fruits and vegetablesธรณิศวร์ ไชยมงคล* และวีรวุฒิ วิทยานันท์โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
การศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมตัวอย่างสองวิธีเพื่อการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
ในน้ำนมจากสัตว์และพืช


Comparative study of two sample preparation procedures for pesticide residues determination
in milk and plant-based milk
วีรวุฒิ วิทยานันท์* และธรณิศวร์ ไชยมงคล วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในบ้านเรือนเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และ นนทบุรี
Surveillance of Household Tap water Quality in Bangkok, Samutprakan and Nonthaburi Provincesกรรณิกา จิตติยศรา, ลดาพรรณ แสงคล้าย, ปิยมาศ แจ่มศรี, บัณฑูร พานิชกุล, อนัตตา การุณ,
พิชยา ดีศรี*, สาคร สิงศาลาแสง, กัญญา พุกสุ่น
โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในอาหารที่จำหน่ายในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2559

Contamination of radioactive Cesium-137 in Food available in Bangkok in 2016กรรณิกา จิตติยศรา*, สาคร สิงศาลาแสง*, พิชยา ดีศรี และกัญญา พุกสุ่นโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
การใช้ Accuracy profile ตรวจสอบความถูกต้องของแผ่นทดสอบ PetrifilmTM Rapid Yeast and Mold Count Plateสำหรับตรวจหาปริมาณยีสต์และราในเครื่องดื่ม
Use of Accuracy profile for validation of PetrifilmTM Rapid Yeast and Mold Count Plate
for enumeration of yeast and mold in beverage
กรุณา ตีรสมิทธ์* และลดาพรรณ แสงคล้ายวาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
สถานการณ์การตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในองุ่นนำเข้า ระหว่างปี งบประมาณ 2556-2559

Situation of Pesticide residues in the Import Grapes during fiscal years 2013-2016อัจฉรี อินแก้ว* เสาวณีย์ วาจาสิทธิ์ รัติยากร ศรีโคตร ทองสุข ปายะนันทน์โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
การศึกษาปริมาณสารเมลามีนที่แพร่ออกมาจากภาชนะพลาสติกประเภทเทอร์โมเซ็ตที่ใช้บรรจุอาหารStudy of melamine migrated from thermosetting plastic food containerศศิธร หอมดำรงค์วงศ์* บรรพต กลิ่นประทุม เพียรผจง สัสดี วนิดา ขัดนาค และอุมา บริบูรณ์โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
การเสียของแกงกะทิบรรจุถุงพลาสติกจำหน่ายริมบาทวิถีในจังหวัดนนทบุรีและผลของความร้อน
จากเตาอบไมโครเวฟต่อการทำลายจุลินทรีย์ในแกงกะทิ


Spoilage of street-vended food –curries in plastic bags sold in Nonthaburi and effect of
Microwave heating on the destruction of microorganisms in curries
กนกพรรณ สมยูรทรัพย์ และศศิธร ฐิติเพชรกุล* วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
สำรวจยาตกค้างในเนื้อสัตว์ของประเทศไทย
Surveillance of veterinary drug residues in meat of Thailandลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ ภรพรรณ ส่งศรี* สิริลักษณ์ ชัยรินทร์ และนฤมล อิฐรัตน์โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
การประเมินการได้รับสารไอโอดีนจากการบริโภคอาหารประจำวันในเด็กอายุ 6-16 ปี
Dietary Iodine Intake for Thais Children Ages 6-16พัชรา ขาวหมดจด* และนิภาภรณ์ ลักษณ์สมยาวาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
สารฟอกขาวในตะเกียบไม้แบบใช้ครั้งเดียวBleach in a single-use wooden chopsticksศุภรัตนา อินตาจัด* และสุวรรณี ธีรภาพธรรมกุลโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
การเรียนรู้จากการศึกษาเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สารโบรไมด์ไอออนในข้าว”Lessons learned from interlaboratory comparison study for bromide ions in rice analysis วิชาดา จงมีวาสนา* รัติยากร ศรีโคตร และ วีรวุฒิ วิทยานันท์วาจา การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
สถานการณ์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง 2559Situation of Iodine in edible salts and seasoning products in 2012 to 2016ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์* ทัศนีย์ เต็มดี และพัชรา ขาวหมดจดโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
คุณภาพอาหารประเภทเส้นที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างปี 2555-2559
Quality of noodles available in Bangkok and circumferences during 2012-2016เสกสรร ทองโพธิ์*, วีระพร แจ่มศรี, ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์,จันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์ และพฤศชัย พรหมประสิทธิ์โปสเตอร์ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 252560
 • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 22–24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (80 Years : Medical Sciences and Networking for Sustainable Development)
  ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 25 -27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต (Future Innovative Health Products) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 วันที่ 26 -28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” ศูนย์ประชุม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
 • การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 วันที่ 18-20 มีนาคม พ.ศ. 2562 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
 • การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 วันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0” ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
 • การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้หัวข้อ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี