ข้อมูลติดต่อ


สอบถามเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทรศัพท์ 0-2589-9850-7 ต่อ 99965, 99968

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
โทรศัพท์ 0-2589-9850-7 ต่อ 99561,  09-5565-7780
เกี่ยวกับรายงานผลการทดสอบ  ต่อ 99510
ติดต่อทาง E-mail เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
Email : bqsf.service@dmsc.mail.go.th

เพิ่มเพื่อน  

อาคาร 8

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข

88/7 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2589-9850-7 ต่อ 99500-3

โทรสาร 0-2951-1021 และ 0-2951-1023

 

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์  E-mail