ข้อมูลติดต่อ

เพิ่มเพื่อน  

อาคาร 8

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข

88/7 หมู่ 4 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99500-3, 99561-2

โทรสาร 0-2951-1021 และ 0-2951-1023

สอบถามเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

โทรศัพท์ 0-29510000 ต่อ 99561-62 

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการ

ติดต่อทาง E-mail เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์  E-mail