กิจกรรมข่าวสาร BQSF NEWS ประจำปีงบประมาณ 2567

วัน/เดืน/ปี
เรื่อง
ประเภทของกิจกรรม/ข่าวสาร วันที่เผยแพร่ข่าวสาร
11 เมษายน 2567กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์11 เมษายน 2567
27-29 มีนาคม 2567จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ29 มีนาคม 2567
11 มีนาคม 2567ร่วมจัดบูรสาธิตชุดทดสอบการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)ร่วมจัดบูธสาธิตขุดทดสอบ11 มีนาคม 2567
8 มีนาคม 2567ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรรณิการ์ จัดละ พนักงานประจำห้องทดลองได้รับคัดเลือกเป็น "บุคลากรดีเด่น" กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566การยกย่องบุคลากร8 มีนาคม 2567
8 มีนาคม 2567สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จัดกิจกรรม "จิตอาสา สานสัมพันธ์" ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณรอบอาคาร 8 และปลูกต้นไม้กิจกรรมจิตอาสา สานสันพันธ์8 มีนาคม 2567
21-23 กุมภาพันธ์ 2567สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโรต้า เอ ในอาหาร น้ำ และน้ำแข็ง ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567การอบรมเชิงปฏิบัติการ23 กุมภาพันธ์ 2567
14 กุมภาพันธ์ 2567สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมกิจกรรมจัดมุม "เติมรัก...ปันสุข" เพื่อส่งมอบกำลังใจให้ทุกๆ คนเข้าร่วมกิจกรรม14 กุมภาพันธ์ 2567
7-8 กุมภาพันธ์ 2567การตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance) และขยายขอบข่าย (Extended scope) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017การตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังและขยายขอบข่าย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:20179 กุมภาพันธ์ 2567
6 กุมภาพันธ์ 2567การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน บุคลากรจากสถาบันกัญชาทางการแพทย์ และจากสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ6 กุมภาพันธ์ 2567
5 กุมภาพันธ์ 2567สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การประกาศเจตนารมณ์6 กุมภาพันธ์ 2567
25 มกราคม 2567ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567เข้าร่วมกิจกรรม 30 มกราคม 2567
25-26 มกราคม 2567ร่วมจัดงานมหกรรมสุขภาพดี ที่เพชรบูรณ์ (Good Health @Phetchabun) ผลักดันเป็น Healhy Cities MODELs ของเขตสุขภาพที่ 2เข้าร่วมจัดกิจกรรม29 มกราคม 2567
23 มกราคม 2567ห้องปฏิบัติการของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ติด Top 10 ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ "ระดับภาค"การได้รับการคัดเลือก23 มกราคม 2567
21 มกราคม 2567สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จัดกิจกรรมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อเลี้ยงอาาหรกลางวันและซื้อของใช้ที่จำเป็นให้แก่เด็กพิการซ้ำซ้อน บ้านนนทภูมิ (ปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี"กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการซ้ำซ้อน บ้านนนทภูมิ (ปีที่ 9)
22 มกราคม 2567
17 มกราคม 2567สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม และงานบริการด้านอาหารภายใต้โครงการ "สื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สู่นักศึกษา"การจัดนิทรรศการ18 มกราคม 2567
11 มกราคม 2567สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์สารไมทราไจนีน (Mytragynine) ในเครื่องดื่มการอบรมเชิงปฏิบัติการ11 มกราคม 2567
10 มกราคม 2567คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ในโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่เยาวชนการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ10 มกราคม 2567
8 มกราคม 2567กิจรรมการสื่อสารภายในองค์กร แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร9 มกราคม 2567
22 ธันวาคม 2566กิจรรมสร้างความผาสุก ทำบุญปีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และกิจกรรมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้กิจรรมสร้างความผาสุก 9 มกราคม 2567
6 ธันวาคม 2566เจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ6 ธันวาคม 2566
30 พฤศจิกายน 2566 คณะอาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ30 พฤศจิกายน 2566
27 พฤศจิกายน 2566สำนักคุณภาพสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566 สืบสานประเพณีลอยพระทง29 พฤศจิกายน 2566
23-24 พฤศจิกายน 2566สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Norovirus ในน้ำและน้ำแข็งบริโภคการอบรมเชิงปฏิบัติการ28 พฤศจิกายน 2566
16 พฤศจิกายน 2566การประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารและตรวจวิเคราะห์ ร่วมกับกองอาหาร กองอาหารและยาและกองด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาการประชุม16 พฤศจิกายน 2566
15-17 พฤศจิกายน 2566สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Norovirusในน้ำและน้ำแข็งบริโภค, การตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้การอบรมเชิงปฏิบัติการ16 พฤศจิกายน 2566
10 พฤศจิกายน 2566คณะผู้บริหารฯ นำโดย นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและห้องปฏิบัติของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน10 พฤศจิกายน 2566
7 พฤศจิกายน 2566เจ้าหน้าที่จาก Yezin Agricultural University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ7 พฤศจิกายน 2566
6-10 พฤศจิกายน 2566สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในอาหาร ด้วยเทคนิค ICP-MS และปริมาณสารหนูอนินทรีย์ในอาหาร ด้วยเทคนิค HPLC/ICP-MSการอบรมเชิงปฏิบัติการ9 พฤศจิกายน 2566

ดูกิจกรรมข่าวสาร ย้อนหลัง