คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

  1. สามารถติดต่อส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบที่ไหน อย่างไร?
   ท่านสามารถติดต่อส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และชีวโมเลกุล สำหรับ อาหาร น้ำ เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุห่อหุ้ม หรือสัมผัสอาหาร และตัวอย่างอาหารอื่นๆ ได้ที่ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ (02) 589 9850-8 ต่อ 99565, 99568  หรือ สอบถามรายละเอียดการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ได้ที่   สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โทรศัพท์ 0-2589-9850-8 ต่อ 99561-2, 09-556-7780 contact

 

  1. ควรเตรียมตัวก่อนนำอาหารมาส่งตรวจวิเคราะห์ อย่างไรบ้าง?
   ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
   ข้อแนะนำในการเตรียมตัว ก่อนนำอาหารส่งตรวจวิเคราะห์

 

  1. สามารถ download แบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง ได้ที่ไหน?

   3.1 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อส่งตัวอย่าง ได้ที่นี่ (รับรายงานผลการทดสอบด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์หรือแจ้งรับเป็น E-report)
   เพื่อกรอกรายละเอียดล่วงหน้า แล้วนำแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมตัวอย่างนำส่งยัง ศูนย์รวมบริการ
   3.2  ส่งคำขอ (E-Submission) ผ่านระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) (สามารถเลือกรับรายงานผลการทดสอบเป็นแบบ
   อิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) กรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องใช้เอกสารแบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง

 

  1. จะสามารถดูรายการตรวจวิเคราะห์ และราคาได้ที่ไหน
   ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบรายการ และราคาค่าตรวจวิเคราะห์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
   ในหัวข้อ บริการ –>สำหรับผู้ใช้บริการ
   4.1 อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (สามารถค้นหาตามชื่อรายการหรือประเภทอาหาร)
   4.2 รายการวิเคราะห์และอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ ตรวจตามประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 

  1. มีบริการทดสอบความชำนาญในรายการใดบ้าง และสามารถเข้าร่วมได้อย่างไร?
   สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเปิดให้บริการทดสอบความชำนาญ
   ในแผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา และ แผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำทางเคมี
   ในรายการต่าง ๆ โดยท่านสามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญได้ในหัวข้อการทดสอบความชำนาญ

 

  1. อยากทราบเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   จะดูได้จากที่ไหน?

     ท่านสามารถดูได้จาก  เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 1. อยากซื้อชุดทดสอบอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจำหน่ายที่ใดบ้าง?
  ท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อ ชุดทดสอบอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จากบริษัท/ร้าน ตัวแทนจำหน่ายชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามรายละเอียด