อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ปรับปรุง มีนาคม 2567)

ปรับปรุงตาม

1. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (อนุมัติใช้พลางก่อน) (21 พ.ย. 65)
2. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (อนุมัติใช้พลางก่อน) (2 ธ.ค. 65)
3. รายการที่เปิดให้บริการแบบเร่งด่วน (Fast Track) (อนุมัติใช้พลางก่อน) (2 ธ.ค. 65)
4. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (อนุมัติใช้พลางก่อน) (7 เม.ย. 66)
5. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2566
6. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (อนุมัติใช้พลางก่อน) (25 ส.ค. 66)
7. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (อนุมัติใช้พลางก่อน) (20 ก.ย. 66)
8. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (อนุมัติใช้พลางก่อน) (2 พ.ย. 66)
9. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (อนุมัติใช้พลางก่อน) (11 มี.ค.67)

สามารถค้นหารายการวิเคราะห์ตามประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ ชื่อรายการ หรือชนิดตัวอย่างที่ต้องการตรวจวิเคราะห์

  ค้นหา ตามประเภทรายการทดสอบ 

  รายการวิเคราะห์และอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ ตรวจตามประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (สามารถค้นหาตามประกาศกระทรวงสาธารสุข หรือชื่ออาหาร)
อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้หากท่านไม่พบประกาศที่ต้องการค้นหา โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง) หรือที่ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทรศัพท์ (02) 589 9850-8 ต่อ 99965, 99968  (ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้)

 รายการให้บริการของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบ อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาเสพติด
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (SD 20 900 095)  

 Certificate ที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565  ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569***

ลำดับที่ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการรายละเอียดการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์เทคนิคการตรวจวิเคราะห์/บริการชนิดตัวอย่างปริมาณตัวอย่างส่งตรวจอัตราค่าบริการ (บาท)
1การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Antibacterial Activity
หรือ Antibiotic Activity หรือ Antimicrobial Activity
JECFA (Disk Diffusion)วัตถุเจือปนอาหาร (enzyme)อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร2,000
2การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Bacillus cereusBAM Online 2020อาหาร/ภาชนะสัมผัสอาหาร1. อาหาร อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร
2. ภาชนะสัมผัสอาหาร อย่างน้อย 5 ชิ้น
800
3การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Clostridium botulinumBAM Online 2001อาหาร/ภาชนะสัมผัสอาหาร 1. อาหาร
อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร
2. อาหารกระป๋อง
: น้อยกว่า 500 กรัมx8 หน่วย
: 500-1,000 กรัมx6 หน่วย
: มากกว่า 1,000 กรัมx3 หน่วย
: มากกว่า 3,000 กรัมx2 หน่วย
1,000
4การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Clostridium perfringensBAM Online 2001 / EA 2021อาหาร/น้ำ/ภาชนะสัมผัสอาหาร 1. อาหาร และน้ำ อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร
2. ภาชนะสัมผัสอาหาร อย่างน้อย 5 ชิ้น
800
5การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Clostridium spp.USP 43/NF 38:2020อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร700
6การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Cronobacter sakazakiiISO 22964:2017อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร 1,300
7การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Cronobacter spp.
ISO 22964:2017อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร 1,300
8การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Enterobacteriaceae APHA 2015อาหาร/ภาชนะสัมผัสอาหาร1. อาหาร อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร
2. ภาชนะสัมผัสอาหาร อย่างน้อย 5 ชิ้น
500
9การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Enterococci หรือ Lancefield group D Streptococci APHA 2015
/ APHA, AWWA, WEF 2017
อาหาร/น้ำ1 .อาหาร/น้ำ อย่างน้อย 2
หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า
300 กรัม/มิลลิลิตร
2. ภาชนะสัมผัสอาหาร
อย่างน้อย 5 ชิ้น
700
10การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Flat sour bacteriaAPHA 2015 อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร600
11การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Listeria monocytogenesISO 11290-1:2017อาหาร1. อาหาร อย่างน้อย 2
หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า
300 กรัม/มิลลิลิตร
2. ภาชนะสัมผัสอาหาร
อย่างน้อย 5 ชิ้น
1,200
12การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Pseudomonas aeruginosaISO 16266:2006 น้ำ/น้ำแข็งอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 มิลลิลิตร800
13การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Salmonella spp.ISO 6579-1:2017/Amd.1-2020
ISO 19250:2010
อาหาร/น้ำ/ภาชนะสัมผัสอาหาร1. อาหาร และน้ำ อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร
2. ภาชนะสัมผัสอาหาร อย่างน้อย 5 ชิ้น
800
14การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Shigella spp.ISO 21567:2004อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร800
15การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Staphylococcal enterotoxinsELISA หรือ RPLAอาหาร/เชื้อบริสุทธิ์300 กรัม x 6 หน่วย3,000
16การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Staphylococcus aureusBAM Online 2016 / APHA, AWWA, WEF 2017อาหาร/น้ำ/ภาชนะสัมผัสอาหาร1. อาหาร และน้ำ อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร
2. ภาชนะสัมผัสอาหาร อย่างน้อย 5 ชิ้น
800
17การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Streptococci หรือ
Fecal Streptococci
APHA 2015 / APHA, AWWA, WEF 2017อาหาร
น้ำ
อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร700
18การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Streptococcus suisCulture and PCR techniqueอาหารที่มีเนื้อหมูกึ่งสุกกึ่งดิบ
อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร1,200
19การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Vibrio choleraeISO 21872-1:2017 / APHA, AWWA, WEF 2017อาหาร/น้ำอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร800
20การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์Vibrio parahaemolyticusISO 21872-1:2017 / APHA, AWWA, WEF 2017อาหาร/น้ำอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร800
21การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์เชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก
- Bacillus coagulans

รายละเอียดการส่งตรวจ
Food Chemicals Codex and BD PhoenixTM Automated Microbiology System หรือ PCR techniqueอาหาร/เครื่องดื่มอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร4,600
22การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์เชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก
- Enterococcus faecium

รายละเอียดการส่งตรวจ
APHA 2015/ BD
PhoenixTM
Automated
Microbiology
System หรือ PCR
technique
อาหาร/เครื่องดื่มอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร3,700
23การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์เชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก
- Lactobacillus acidophilus

รายละเอียดการส่งตรวจ
ISO 15214:1998 / PCR techniqueอาหาร/เครื่องดื่มอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร4,600
24การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์เชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก
- กลุ่ม Bifidobacterium
(ตรวจทางคุณภาพ)
- กลุ่ม Bifidobacterium
(ตรวจปริมาณ)
รายการตามเอกสารแนบ 1

รายละเอียดการส่งตรวจ
ISO 29981:2010 / PCR techniqueอาหาร/เครื่องดื่มอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร1,600


สปีชีร์ละ 3,000
25การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์เชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก
- กลุ่ม Lactobacillus
(ตรวจทางคุณภาพ)
- กลุ่ม Lactobacillus
(ตรวจปริมาณ)
รายการตามเอกสารแนบ 1

รายละเอียดการส่งตรวจ
ISO 15214:1998 / PCR techniqueอาหาร/เครื่องดื่มอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร1,600


สปีชีร์ละ 3,000
26การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียชอบร้อนAPHA SMEDP
2004
อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร400
27การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียชอบหรือทนกรดที่
30 องศาเซลเซียส
BAM Online 2001อาหารกระป๋องอาหารกระป๋อง
: น้อยกว่า 500 กรัมx8 หน่วย
: 500-1,000 กรัมx6 หน่วย
: มากกว่า 1,000 กรัมx3 หน่วย
: มากกกว่า 3,000 กรัมx2 หน่วย
800
28การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียชอบหรือทนกรดที่
55 องศาเซลเซียส
BAM Online 2001อาหารกระป๋องอาหารกระป๋อง
: น้อยกว่า 500 กรัมx8 หน่วย
: 500-1,000 กรัมx6 หน่วย
: มากกว่า 1,000 กรัมx3 หน่วย
: มากกกว่า 3,000 กรัมx2 หน่วย
800
29การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียทนร้อนAPHA 2015อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร400
30การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์แลคติกแอซิดแบคทีเรีย
กลุ่ม Lactobacillus spp.

ISO 15214:1998อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย
รวมกันไม่น้อยกว่า 300
กรัม/มิลลิลิตร
1,600
30การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์แลคติกแอซิดแบคทีเรีย
กลุ่ม
Bifidobacterium
spp.
ISO 15214:1998
or ISO29981:2010
อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย
รวมกันไม่น้อยกว่า 300
กรัม/มิลลิลิตร
1,600
30การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์แลคติกแอซิดแบคทีเรีย
กลุ่ม
Lactobacillus bulgaricus
ISO 7889:2003อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย
รวมกันไม่น้อยกว่า 300
กรัม/มิลลิลิตร
1,600
30การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์แลคติกแอซิดแบคทีเรีย
กลุ่ม
Streptococcus thermophilus
ISO 7889:2003อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย
รวมกันไม่น้อยกว่า 300
กรัม/มิลลิลิตร
1,600
31การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์โคลิฟอร์ม (Coliforms)BAM Online 2020 / APHA, AWWA, WEF 2017อาหาร/น้ำ/ภาชนะสัมผัสอาหาร1. อาหาร และน้ำ อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร
2. ภาชนะสัมผัสอาหาร อย่างน้อย 5 ชิ้น
400
32การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์จำนวนแบคทีเรีย (Total bacteria count)APHA 2015/ BAM
Online 2001/
APHA, AWWA,
WEF 2017/ISO
4833-1:2013/AMD
1:2022
อาหาร/น้ำ/ภาชนะสัมผัสอาหาร1. อาหาร และน้ำ อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร
2. ภาชนะสัมผัสอาหาร อย่างน้อย 5 ชิ้น
400
33การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์จำนวนจุลินทรีย์ (Aerobic Plate count หรือ Standard plate count)APHA 2015/ BAM
Online 2001/ISO
4833-1:2013/AMD
1:2022 , APHA,
AWWA, WEF
2017/ ISO 13559/
IDF 153:2002
อาหาร/น้ำ/ภาชนะสัมผัสอาหาร1. อาหาร อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร
2. ภาชนะสัมผัสอาหาร อย่างน้อย 5 ชิ้น
400
34การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์จุลินทรีย์เจริญที่ 35 องศาเซลเซียสBAM Online 2001อาหารกระป๋องอาหารกระป๋อง
:น้อยกว่า 500 กรัมx8 หน่วย
:500-1,000 กรัมx6 หน่วย
:มากกว่า 1,000 กรัมx3 หน่วย
:มากกกว่า 3,000 กรัมx2 หน่วย
800
35การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์จุลินทรีย์เจริญที่ 55 องศาเซลเซียสBAM Online 2001อาหารกระป๋องอาหารกระป๋อง
: น้อยกว่า 500 กรัมx8 หน่วย
: 500-1,000 กรัมx6 หน่วย
: มากกว่า 1,000 กรัมx3 หน่วย
: มากกกว่า 3,000 กรัมx2หน่วย
800
36การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliforms)BAM Online
2020/ APHA,
AWWA, WEF 2017
อาหาร/น้ำอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร400
37การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ยีสต์และรา (Yeasts & molds)
(ตรวจทางคุณภาพ)
BAM Online 2001 อาหารกระป๋องอาหารกระป๋อง
: น้อยกว่า 500 กรัมx8 หน่วย
: 500-1,000 กรัมx6 หน่วย
: มากกว่า 1,000 กรัมx3 หน่วย
: มากกกว่า 3,000 กรัมx2 หน่วย
300
38การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์จำนวนยีสต์และรา (Yeasts & molds count)
(ตรวจปริมาณ)
BAM Online
2001/ AOAC 2019
อาหาร/ภาชนะสัมผัสอาหาร1. อาหาร อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร
2. ภาชนะสัมผัสอาหาร อย่างน้อย 5 ชิ้น
600
39การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์สารต้านจุลชีพ (Antimicrobial)
- กลุ่ม Penicillin
- กลุ่ม Tetracycline
- กลุ่ม Aminoglycoside
- กลุ่ม Macrolide
Microbiological assay
/DMSc antibiotic test kit
อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตรกลุ่มละ 500
40การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์อี. โคไล ( Escherichia coli )BAM Online 2020
/ APHA, AWWA,
WEF 2017
อาหาร/น้ำ/ภาชนะสัมผัสอาหาร 1. อาหาร และน้ำ อย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร
2. ภาชนะสัมผัสอาหาร อย่างน้อย 5 ชิ้น
700
41การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์อี. โคไล O157 (Escherichia coli O157) ISO 16654 :2001 /
AMD 1:2017
อาหารอย่างน้อย 2 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 300 กรัม/มิลลิลิตร2,500
เพิ่มเติม (อนุมัติใช้พลางก่อน) (11 มี.ค.67)การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์การทดสอบ Spores of sulphite-reducing clostridia Standing Committee of Analysts. EA, 2021. (Part 6)น้ำ/น้ำแข็ง300 มล. หรือ กรัม x 1600
42การทดสอบไวรัสสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)Real-time
RT-PCR
ภาชนะบรรจุ/บรรจุภัณฑ์อาหาร/อาหารสดและแช่แข็ง (ผัก/ผลไม้/เนื้อสัตว์)/น้ำและน้ำแข็ง
ตามเอกสารแนบ 33,000

43การทดสอบไวรัสสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Swab)Real-time
RT-PCR
Swab พื้นผิวสัมผัสอาหารSwab พื้นผิวสัมผัสอาหาร : พื้นที่ต่อตัวอย่างไม่น้อยกว่า 100 ตารางเซนติเมตร1,600
44การทดสอบไวรัสสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโนโร (Norovirus) Real-time RT-PCRอาหารสดและแช่แข็ง (ผัก/ผลไม้/เนื้อสัตว์)/น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท/น้ำแข็ง/น้ำดื่ม1. อาหารสดและแช่แข็ง (ผัก/ผลไม้/เนื้อสัตว์) 500 กรัม x 3 หน่วย
2. น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร x 10 หน่วย
- 500 – 999 มิลลิลิตร x 6 หน่วย
- 1 - 2 ลิตร x 3 หน่วย
- 3 - 6 ลิตร x 1 หน่วย
- มากกว่า 6 - 20 ลิตร x 1 หน่วย
หรือปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
3. น้ำแข็ง 1 - 2 กิโลกรัม x 3 ถุง
4. น้ำดื่ม ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ
5,000
45การทดสอบไวรัสสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโนโร (Norovirus) (Swab)Real-time RT-PCRSwab พื้นผิวสัมผัสอาหารSwab พื้นผิวสัมผัสอาหาร : พื้นที่ต่อตัวอย่างไม่น้อยกว่า 100 ตารางเซนติเมตร1,600
46การทดสอบไวรัสสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอReal-time RT-PCRอาหารสดและแช่แข็ง (ผัก/ผลไม้/เนื้อสัตว์)/น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท/น้ำแข็ง/น้ำดื่ม1. อาหารสดและแช่แข็ง (ผัก/ผลไม้/เนื้อสัตว์) 500 กรัม x 3 หน่วย
2. น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร x 10 หน่วย
- 500 – 999 มิลลิลิตร x 6 หน่วย
- 1 - 2 ลิตร x 3 หน่วย
- 3 - 6 ลิตร x 1 หน่วย
- มากกว่า 6 - 20 ลิตร x 1 หน่วยหรือปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
3. น้ำแข็ง 1 - 2 กิโลกรัม x 3 ถุง
4. น้ำดื่ม ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ
4,500
47การทดสอบไวรัสสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ (Swab)Real-time RT-PCRSwab พื้นผิวสัมผัสอาหารSwab พื้นผิวสัมผัสอาหาร : พื้นที่ต่อตัวอย่างไม่น้อยกว่า 100 ตารางเซนติเมตร1,600
เพิ่มเติมการทดสอบไวรัสการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโรต้า group A (Rotavirus group A)Real-time RT-PCR
น้ำและน้ำแข็ง
1. น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร x 10 หน่วย
- 500 – 999 มิลลิลิตร x 6 หน่วย
- 1 - 2 ลิตร x 3 หน่วย
- 3 - 6 ลิตร x 1 หน่วย
- มากกว่า 6 - 20 ลิตร x 1 หน่วย
หรือปริมาตรรวม
ไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
2. น้ำแข็ง 1 - 2 กิโลกรัม x 3 ถุง
3 น้ำดื่ม ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ
2,200
48การทดสอบชีวโมเลกุลดีเอ็นเอจำเพาะของพืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต ตามเอกสารแนบ 1 - ระบุชนิด
PCR/ Real-time PCR

วัตถุดิบและอาหารแปรรูป1. วัตถุดิบ เช่น แป้ง ข้าว ถั่ว ข้าวโพด 3 หน่วย หน่วยละ 500 กรัม
2. อาหารแปรรูป 3 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 500 กรัม/มิลลิลิตร
1,200

ชนิดละ 1,000
49การทดสอบชีวโมเลกุลดีเอ็นเอจำเพาะพืชดัดแปรพันธุกรรมตามเอกสารแนบ 1 -ระบุสายพันธุ์PCR/ Real-time PCR

วัตถุดิบและอาหารแปรรูป1. วัตถุดิบ เช่น แป้ง ข้าว ถั่ว ข้าวโพด 3 หน่วย หน่วยละ 500 กรัม
2. อาหารแปรรูป 3 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 500 กรัม/มิลลิลิตร
1200

สายพันธุ์ละ 1,000
50การทดสอบชีวโมเลกุลดีเอ็นเอจำเพาะพืชดัดแปรพันธุกรรม
(Screening)
ตามเอกสารแนบ 1
PCR/ Real-time PCR

วัตถุดิบและอาหารแปรรูป1. วัตถุดิบ เช่น แป้ง ข้าว ถั่ว ข้าวโพด 3 หน่วย หน่วยละ 500 กรัม
2. อาหารแปรรูป 3 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 500 กรัม/มิลลิลิตร
5,200
การทดสอบชีวโมเลกุลตรวจดีเอ็นเอพืชดัดแปรพันธุกรรมในอาหาร
(โดยตรวจทั้ง screening และระบุสายพันธุ์)

หมายเหตุ 1. ตรวจเฉพาะพืชดัดแปรพันธุกรรมที่อยู่ในบัญชีรายการพืชดัดแปรพันธุกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
2. ดีเอ็นเอจำเพาะพืชดัดแปรพันธุกรรม (Screening) และดีเอ็นเอจำเพาะพืชดัดแปรพันธุกรรม ระบุสายพันธุ์ ตามเอกสารแนบ 1
PCR หรือ
Real-time PCR
วัตถุดิบและอาหารแปรรูป1. วัตถุดิบ เช่น แป้ง ข้าว ถั่ว ข้าวโพด 3 หน่วย หน่วยละ 500 กรัม
2. อาหารแปรรูป 3 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 500 กรัม/มิลลิลิตร
17,200
51การทดสอบชีวโมเลกุลดีเอ็นเอจำเพาะปลาปักเป้า
- Lagocephalus lunaris
- Lagocephalus spadecious
PCR/ Real-time PCR

วัตถุดิบและอาหารแปรรูป500 กรัม/มิลลิลิตร 4,200
52การทดสอบชีวโมเลกุลดีเอ็นเอจำเพาะรังนก และสิ่งแปลกปลอม
- นกนางแอ่น
- ไก่
- หมู
- เห็ดหูหนู
PCR/ Real-time PCR

รังนกแห้ง และรังนกพร้อมบริโภค 500 กรัม/มิลลิลิตร 5,200
53การทดสอบชีวโมเลกุลปริมาณดีเอ็นเอจำเพาะของเนื้อสัตว์
- หมู : ไก่ : วัว
Digital PCRวัตถุดิบและอาหารแปรรูป500 กรัม/มิลลิลิตร 5,800
54การทดสอบชีวโมเลกุลดีเอ็นเอจำเพาะ (ไม่ทราบชนิด)
ตามเอกสารแนบ 1
PCR-sequencingวัตถุดิบและอาหารแปรรูป500 กรัม/มิลลิลิตร 7,600
55การทดสอบชีวโมเลกุลปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอาหารชนิด
- Gluten (mg/kg)
ELISAวัตถุดิบ เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด/แป้งทำอาหารจากข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วอื่น ๆ/ขนมอบกรอบและธัญพืช1. วัตถุดิบ เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด 3 หน่วย หน่วยละ 500 กรัม
2. แป้งทำอาหารจากข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วอื่นๆ 3 หน่วย หน่วยละ 500 กรัม
3. ขนมอบกรอบ และธัญพืช 3 หน่วย รวมกันไม่น้อยกว่า 500 กรัม
3,500
56การทดสอบทางกายภาพของแข็งทั้งหมด (total solids)Gravimetryนมโค/ผลิตภัณฑ์นม500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย300
56การทดสอบทางกายภาพปริมาณสารทั้งหมด (Total solids)Gravimetryน้ำ500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย300
57การทดสอบทางกายภาพความกระด้างทั้งหมด (Total hardness)Titration น้ำ500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย300
58การทดสอบทางกายภาพคลอรีนตกค้าง (residual chlorine)Turbidimetry น้ำ500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย200
59การทดสอบทางกายภาพความขุ่น (Turbidity)Turbidimetry น้ำ500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย200
60การทดสอบทางกายภาพค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH value)
pH meterอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท/น้ำ/เครื่องดื่ม
1. อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท 200 กรัม x 4 หน่วย
2. น้ำและเครื่องดื่ม 500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย
200
61การทดสอบทางกายภาพค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)Conductivity meterน้ำ500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย200
62การทดสอบทางภายภาพปริมาณของแข็งละลาย
ทั้งหมด (Total
Dissolve Solid)
Conductivity
meter
น้ำ500 มิลลิลิตร x 2
หน่วย
200
63การทดสอบทางกายภาพปริมาณน้ำอิสระ (Water activity)Water Activity Meterอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท200 กรัม x 4 หน่วย700
64การทดสอบทางกายภาพน้ำหนักอาหาร
- น้ำหนักสุทธิ
- น้ำหนักเนื้ออาหาร
Weighingอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท200 กรัม x 4 หน่วย300
65การทดสอบทางกายภาพสารที่ละลายได้Refractometerแยม/เยลลี่300 กรัม x 4 หน่วย500
66การทดสอบทางกายภาพสิ่งแปลกปลอม (Light Filth)
- สิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
- สิ่งแปลกปลอมภายใต้กล้องจุลทรรศน์
Macroscopic Method/Microscopic Methodอาหาร/เครื่องดื่ม

500 กรัม/มิลลิลิตร 1,500
67การทดสอบทางกายภาพสิ่งแปลกปลอม
- สิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
- สิ่งแปลกปลอมภายใต้กล้องจุลทรรศน์
Macroscopic Method/Microscopic Method


อาหาร/เครื่องดื่ม

200 กรัม/มิลลิลิตร1,500
68การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อน3-เอ็มซีพีดี (3-MCPD)
GC-MSผลิตภัณฑ์ปรุงรส และ
อาหารที่มีผลิตภัณฑ์ปรุงรส
เป็นส่วนประกอบ
อย่างน้อย 500 กรัม / มิลลิลิตร4,000
69การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนBiogenic amines
- Histamine
- Cadaverine
- Putrescine
- Tyramine
HPLCปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา1. เนื้อปลา 500 กรัม
2. น้ำปลา 500 มิลลิลิตร
3,500
70การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนDioxins and dioxin-like PCBs
- Dioxins
- Dioxin-like PCBs
ตามเอกสารแนบ 1
เทคนิค GC-MSเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์/สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์/นมและผลิตภัณฑ์/น้ำมันและไขมัน/ อาหารสัตว์และวัตถุดิบ1. เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 2 กิโลกรัม
2. สัตว์น้ำ 2 กิโลกรัม
3. อาหารแห้ง 500 กรัม
4. อาหารสัตว์และวัตถุดิบ 1,000 กรัม
5. น้ำมันและไขมัน 500 กรัม หรือมิลลิลิตร
6. อาหารกระป๋อง 1 กิโลกรัม
31,000

71การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนDioxins, dioxin-like PCBs and non dioxin-like PCBs
- Dioxins
- Dioxin-like PCBs
- Non dioxin-like PCBs
ตามเอกสารแนบ 1
เทคนิค GC-MSเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์/สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์/นมและผลิตภัณฑ์/น้ำมันและไขมัน/ อาหารสัตว์และวัตถุดิบ1. เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 2 กิโลกรัม
2. สัตว์น้ำ 2 กิโลกรัม
3. อาหารแห้ง 500 กรัม
4. อาหารสัตว์และวัตถุดิบ 1,000 กรัม
5. น้ำมันและไขมัน 500 กรัม หรือมิลลิลิตร
6. อาหารกระป๋อง 1 กิโลกรัม
36,000

72การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนMCPD and Glycidyl fatty acid esters
- 2-MCPD fatty acid esters, expressed as 2-MCPD
- 3-MCPD fatty acid esters, expressed as 3-MCPD
- Glycidyl fatty acid esters, expressed as glycidol
GC-MSน้ำมันบริโภค (Edible oil)อย่างน้อย 500 มิลลิลิตร8,500
73การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนPolycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
- Benzo (a) pyrene
HPLCเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์/
น้ำมันบริโภค
อย่างน้อย 500 กรัม/มิลลิลิตร2,500
74การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนเตตราโดท็อกซิน (Tetrodotoxin)LC-MS/MSสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์300 กรัม 5,000
75การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนเมลามีน (Melamine) และกรดซัยยานูริค (Cyanuric acid)
- เมลามีน (Melamine)
- กรดซัยยานูริค (Cyanuric acid)
LC/MS/MSอาหาร250 กรัม 4,500
76การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนแอฟลาทอกซิน (Aflatoxin)
- บี 1 (B1)
- บี 2 (B2)
- จี 1 (G1)
- จี 2 (G2)
- แอฟลาทอกซินทั้งหมด (Aflatoxin total)
HPLCอาหาร ตามเอกสารแนบ 2 /สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 1,000 กรัม/มิลลิลิตร2,000
77การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนแอฟลาทอกซิน เอ็ม 1
(Aflatoxin M1)
HPLCนม และผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1,000 กรัม/มิลลิลิตร2,000
78การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนโอคราทอกซิน เอ
(Ochratoxin A)
HPLCอาหาร ตามเอกสารแนบ 2 /สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์/เอนไซม์อย่างน้อย 1,000 กรัม/มิลลิลิตร2,000
79การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนดีออกซีนิวาลีนอล
(Deoxynivalenol, DON)
HPLCธัญชาติ และผลิตภัณฑ์
อย่างน้อย 1,000 กรัม/มิลลิลิตร2,000
80การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนพาทูลิน (Patulin)HPLCน้ำผลไม้อย่างน้อย 1,000 มิลลิลิตร2,000
81การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนอะคริลาไมด์ (Acrylamide) LC-MS/MSอาหารอย่างน้อย 500 กรัม4,500
82การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนกรดซาลิซิลิค (Salicylic acid)Colorimetric methodอาหาร/เครื่องดื่ม1. อาหาร 100 กรัม x 2 หน่วย
2. เครื่องดื่ม 250 มิลลิลิตร x 2 หน่วย
500
83การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนบอร์แรกซ์ (Borax)Spectrophotometryอาหาร200 กรัม 1,000
84การทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) HPLCเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์500 กรัม2,000
เพิ่มเติมการทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxins)
- Citrinin
- HT-2 Toxin
- T-2 Toxin
- Zearalenone
- Deoxynivalenol
- Ochratoxin A
- Fumonisin (B1+B2 Total)
LC-MS/MSธัญพืช

จำนวนอย่างน้อย 500 กรัมรายการละ 3,000
เพิ่มเติมการทดสอบสารพิษ/สารปนเปื้อนกรดไฮโดรไซยานิกทั้งหมด
(Total Hydrocyanic acid)
Ion Chromatographyแป้งมันสำปะหลัง

อย่างน้อย 500 กรัม1,500
85การทดสอบแร่ธาตุโลหะ
- แคดเมียม (Cadmium)
- แคลเซียม (Calcium)
- โครเมียม (Chromium)
- โซเดียม (Sodium)
- ตะกั่ว (Lead)
- ทองแดง (Copper)
- โพแทสเซียม (Potassium)
- แมงกานีส (Manganese)
- แมกนีเซียม (Magnesium)
- สังกะสี (Zinc)
- สารหนู (Arsenic) หรือสารหนูทั้งหมด (Arsenic, total)
- เหล็ก (Iron)
- นิเกิล (Nickel)
AAS/ICP
อาหารตามเอกสารแนบ 2 /พืชแห้ง/สมุนไพรและผลิตภัณฑ์/น้ำ/วัตถุเจือปนอาหาร200 กรัม x 1 หน่วย หรือ
500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย

ชนิดละ 800 บาท
85การทดสอบแร่ธาตุ - ดีบุก (Tin)
- ปรอท (Mercury) หรือปรอททั้งหมด (Total mercury)
ICP
Mercury analyzer
อาหารตามเอกสารแนบ 2 /พืชแห้ง/สมุนไพรและผลิตภัณฑ์/วัตถุเจือปนอาหาร
200 กรัม x 1 หน่วย หรือ
500 มิลลิลิตร X 2 หน่วย

ชนิดละ 800 บาท
85การทดสอบแร่ธาตุ - ปรอท (Mercury)
- แบเรียม (Barium)
- เงิน (Silver
- อลูมิเนียม (Alluminium)
- ซีลีเนียม (Selenium)
- พลวง (Antimony)
AAS/ICP
AAS/ICP
AAS/ICP
ICP
ICP
ICP
น้ำอุปโภคและบริโภค500 มิลลิลิตร X 2 หน่วยชนิดละ 800 บาท
85การทดสอบแร่ธาตุ - สารหนูอนินทรีย์
LC-ICP-MSอาหาร ตามเอกสารแนบ 2 500 กรัม/1 ตัวอย่าง
ยกเว้นสัตว์น้ำเปลือกแข็ง เช่น (หอย, ปู) 1 กิโลกรัม
6,000
85-Fast Trackการทดสอบแร่ธาตุ
(บริการแบบเร่งด่วน
Fast Track)
สารหนูอนินทรีย์LC-ICP-MSอาหาร ตามเอกสารแนบ 2 500 กรัม/1 ตัวอย่าง
ยกเว้นสัตว์น้ำเปลือกแข็ง เช่น (หอย, ปู) 1 กิโลกรัม
12,000 (กรณีส่งตัวอย่างภายในประเทศ)
24,000 (กรณีส่งตัวอย่างจากต่างประเทศ)
85การทดสอบแร่ธาตุเกลือแร่
- โซเดียม (Sodium)
- ตะกั่ว (Lead)
- ทองแดง (Copper)
- โพแทสเซียม (Potassium)
- แมงกานีส (Manganese)
- แมกนีเซียม (Magnesium)
- สังกะสี (Zinc)
- เหล็ก (Iron)
ICP-OESอาหาร200 กรัม/มิลลิลิตร x 2 หน่วยชนิดละ 800 บาท
86การทดสอบแร่ธาตุอิออน
- คลอไรด์ (Chloride)
- ซัลเฟต (Sulphate)
- ไนเทรต โดยคำนวณเป็นไนโตรเจน Nitrate (as nitrogen)
หรือไนเทรต โดยคำนวณเป็นไนเทรต
Nitrate (as nitrate)
- ฟลูออไรด์ (fluoride)
IC
น้ำอุปโภคและบริโภค
500 มิลลิลิตร x 2 หน่วยชนิดละ 600
86การทดสอบแร่ธาตุ - โบรเมต (Bromate)
ICน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
/น้ำแร่ธรรมชาติ
1. น้ำบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท
500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย
2. น้ำแร่ธรรมชาติ
500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย
2,000
เพิ่มเติม
(อนุมัติใช้พลางก่อน)
(20 ก.ย. 66)
การทดสอบแร่ธาตุไอออน
- อะซิเตต (acetate)
- โบรไมด์ (bromide)
- คลอเรต (chlorate)
- คลอไรต์ (chlorite)
- ฟอร์เมต (formate)
- ไอโอเดต (iodate)
- ไอโอไดด์ (Iodide)
- ไนไตรต์ (nitrite)
- ออกซาเลต (oxalate)
- ฟอสเฟต (phosphate)
ICน้ำอุปโภคและบริโภค500 มิลลิลิตร x 2 หน่วยชนิดละ 600
เพิ่มเติม
(อนุมัติใช้พลางก่อน)
(11 มี.ค.67)
การทดสอบแร่ธาตุเมธิลเมอร์คิวรีHPLC-ICP-MSสัตว์น้ำและอาหารทะเล500 กรัม ต่อ 1 ตัวอย่าง3,000
87การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหาร10-ไฮดรอกซี-2-เดซิโนอิกแอซิด (10-hydroxy-2-decenoic acid) HPLCนมผึ้ง/ผลิตภัณฑ์นมผึ้ง200 กรัม x 2 หน่วย4600
88การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารกรดกลูตามิคEnzyme อาหาร100 กรัม x 1 หน่วย1,300
89การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารกรดกลูตามิคต่อไนโตรเจน
- กรดกลูตามิค
- ไนโตรเจน
- กรดกลูตามิคต่อไนโตรเจน
Enzyme+Kjeldahlน้ำปลา100 กรัม/มิลลิลิตร x 3 หน่วย2,100
90การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารกรดไขมัน
- กรดไขมันชนิด EPA
(Eicosapentaenoic acid)
- กรดไขมันชนิด DHA
(Docosahexaenoic acid)
GC-FIDน้ำมันปลา250 มิลลิลิตร x 4 หน่วย4,500
91การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารกรดไขมันชนิดทรานส์
- GC
- อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม
- น้ำมันและไขมัน
250 กรัม/มิลลิลิตร x 4 หน่วย - 3,500

- 2,000
92การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารกรดไขมันอิสระ (Free fatty acids)Tritration, Calculation จากค่า acid valueน้ำมันและไขมัน250 กรัม/มิลลิลิตร x 4 หน่วย700
93การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารกรดน้ำส้ม
Titration น้ำส้มสายชูเทียม/น้ำส้มสายชูหมัก/น้ำส้มสายชูกลั่น750 มิลลิลิตร x 2 หน่วย600
94การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารกรดแร่อิสระ
(ตรวจทางคุณภาพ)
Colorimetric methodน้ำส้มสายชู250 มิลลิลิตร x 2 หน่วย100
95การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารกรดไขมัน
- กรดไลโนลิอิค
GCนมดัดแปลงสำหรับทารก/อาหารสำหรับทารก250 กรัม/มิลลิลิตร x 4 หน่วย3,500
96การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารกรดอะมิโน (Amino acid)
UHPLCนมผง /ผลิตภัณฑ์นม/เครื่องดื่มรังนก/อาหารสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก200 กรัม/มิลลิลิตร x 4 หน่วย7,700
97การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารกาเฟอีน (Caffeine)
HPLCเครื่องดื่ม250 กรัม/มิลลิลิตร x 2 หน่วย1,200
98การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารไขมัน หรือไขมันทั้งหมด
(Fat or Total fat)
Gravimetryนม/ผลิตภัณฑ์นม/อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม250 กรัม/มิลลิลิตร x 4 หน่วย900
99การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารไขมันอิ่มตัว (Saturated fat)GC อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม250 กรัม/มิลลิลิตร x 4 หน่วย3,500
100การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารคลอไรด์ หรือโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือแกงTitrationน้ำปลา/เนยเทียม/เกลือ100 กรัม/มิลลิลิตร x 2 หน่วย700
101การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารความชื้น (Moisture) - Drying or Gravimetry - นมผง/ผลิตภัณฑ์นม/อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม - 100 กรัม/มิลลิลิตร x 3 หน่วย300
101การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารความชื้น (Moisture) - refractometer - น้ำผึ้ง
- 100 กรัม x 4 หน่วย500

102การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารความเป็นกรด คำนวณเป็นกรดแลคติกTitrationนมเปรี้ยว/โยเกิร์ต500 กรัม/มิลลิลิตร x 2 หน่วย700
103การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารค่าของกรด (Acid value ) Titrationน้ำมันและไขมัน250 มิลลิลิตร x 4 หน่วย
700
104การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารค่าแซพอนิฟีเคชัน (Saponification value) Tritration น้ำมันและไขมัน500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย500
105การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide value)Titrationน้ำมันและไขมัน250 มิลลิลิตร x 4 หน่วย800
106การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด หรือคาร์โบไฮเดรต
- ความชื้น
- เถ้า
- โปรตีน
- ไขมัน
- คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด หรือคาร์โบไฮเดรต (การคำนวณ)
Combined
technique
(คำนวณจากรายการ
ความชื้น/เถ้า/
โปรตีน/ไขมัน)
อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม250 กรัม/มิลลิลิตร x 8 หน่วย2,500
107การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารโคเลสเตอรอล (Cholesterol)GCอาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม250 กรัม/มิลลิลิตร x 4 หน่วย2,600
108การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารซัลเฟอร์ไดออกไซด์
Titration อาหาร/เครื่องดื่ม/ตะเกียบไม้
1. อาหาร 200 กรัม x 2 หน่วย
2. เครื่องดื่ม 250 มิลลิลิตร x 2 หน่วย
3. ตะเกียบไม้ 10 คู่
800
109การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารไดแอสเตสแอกติวิตี (Diastase activity)Spectrophotometryน้ำผึ้ง100 กรัม x 2 หน่วย600
110การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารเถ้า (Ash)
Ashingอาหาร/ชา/กาแฟ250 กรัม/มิลลิลิตร x 4 หน่วย500
111การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารเถ้าที่ละลายน้ำได้ (Water soluble ash)
Ashingกาแฟ100 กรัม x 1 หน่วย500
112การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารทีโอโบรมีน (Theobromine)

HPLCเครื่องดื่มผง250 กรัม x 2 หน่วย1,800
113การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารธาตุน้ำนมไม่รวมไขมัน
- เถ้า
- โปรตีน
- น้ำตาล
- ธาตุน้ำนมไม่รวมไขมัน (การคำนวณ)
Combined
technique
(คำนวณจากรายการ
เถ้า/โปรตีน/น้ำตาล)
ไอศกรีมนม/ช็อกโกแลต 500 กรัม/มิลลิลิตร x 4 หน่วย2,800
114การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารน้ำตาล (นม)
- น้ำตาลแล็กโทส
HPLC-RI นม200 มิลลิลิตร x 5 หน่วย1,500
115การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารน้ำตาล (นมข้นหวาน)
- น้ำตาลแล็กโทส
- น้ำตาลซูโครส
HPLC-RI นมข้นหวาน/นมปรุงแต่ง/นมอัดเม็ด และผลิตภัณฑ์นม200 กรัม/มิลลิลิตร x 5 หน่วย1,500
116การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารน้ำตาล (นมปราศจากแล็กโทสรสจืด)
- น้ำตาลกาแล็กโทส
- น้ำตาลกลูโคส
HPLC-RI Detectorผลิตภัณฑ์นมปราศจากแล็กโทสรสจืด200 มิลลิลิตร x 5 หน่วย1,500
117-1การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารน้ำตาล
- น้ำตาลกลูโคส
- น้ำตาลซูโครส
- น้ำตาลฟรักโทส
- น้ำตาลมอลโทส
HPLCน้ำผึ้ง500 กรัม x 2 หน่วย1,500
117-2การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารน้ำตาล
- น้ำตาลกลูโคส
- น้ำตาลซูโครส
- น้ำตาลฟรักโทส
- น้ำตาลมอลโทส
- น้ำตาลแล็กโทส
HPLCเครื่องดื่ม/อาหาร
(ยกเว้นเครื่องดื่มเกลือแร่)
500 กรัม/มิลลิลิตร x 2 หน่วย1,500
118การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารน้ำมันแร่ (mineral oil) Qualitative น้ำมันและไขมันบริโภค250 มิลลิลิตร x 4 หน่วย200
119การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารน้ำและสิ่งที่ระเหยได้ Drying or Gravimetryน้ำมันและไขมัน250 มิลลิลิตร x 2 หน่วย300
120-1การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารเนื้อนมไม่รวมไขมันและโปรตีนในเนื้อนมไม่รวมไขมัน
- เถ้า
- โปรตีน
- น้ำตาล
- เนื้อนมไม่รวมไขมัน (การคำนวณ)
- โปรตีนในเนื้อนมไม่รวมไขมัน
Combined
technique (คำนวณจากรายการ
เถ้า/ โปรตีน/
น้ำตาล)
นมปรุงแต่งชนิดแห้ง/นมข้นหวาน 250 กรัม/มิลลิลิตร x 8 หน่วย2,800
120 -2การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารเนื้อนมไม่รวมไขมัน
- เถ้า
- โปรตีน
- น้ำตาล
- เนื้อนมไม่รวมไขมัน (การคำนวณ)
Combined
technique (คำนวณจากรายการ
เถ้า/ โปรตีน/
น้ำตาล)
นมปรุงแต่งชนิดเหลว/ผลิตภัณฑ์ของนม250 กรัม/มิลลิลิตร x 8 หน่วย2,800
120-3การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารเนื้อนมไม่รวมไขมัน
- ของแข็งทั้งหมด
- ไขมัน
- เนื้อนมไม่รวมไขมัน (การคำนวณ)
Combined
technique (คำนวณจากรายการ ของแข็งทั้งหมด/ไขมัน)
นมโค (ชนิดเหลว) 250 มิลลิลิตร x 6 หน่วย1,300
120-4การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารโปรตีนในเนื้อนมไม่รวมไขมัน
- โปรตีน
- ความชื้น
- ไขมัน
- โปรตีนในเนื้อนมไม่รวมไขมัน (การคำนวณ)
Combined
technique (คำนวณจากรายการ โปรตีน/ความชื้น/ไขมัน)
นมโค (ชนิดผง)250 กรัม x 8 หน่วย2,000
121การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารไนโตรเจน หรือไนโตรเจนทั้งหมดKjeldahl techniqueผลิตภัณฑ์อาหาร/น้ำปลา และเครื่องดื่ม 200 กรัม/มิลลิลิตร x 4 หน่วย700
122การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารไนเทรต หรือโซเดียมไนเทรต หรือไนไทรต์ หรือโซเดียมไนไทรต์
(รายการละ)
HPLCเนื้อสัตว์/ผลิตภัณฑ์จากสัตว์100 กรัม x 2 หน่วย1,500
123การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารไบคาร์บอเนต
Titration/Weightingเครื่องดื่ม200 กรัม x 1 หน่วย
250 มิลลิลิตร X 3 หน่วย
500
124การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารปริมาณสบู่Titration น้ำมันและไขมัน500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย500
125การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารโปรตีนKjeldahl techniqueนม/นมปรุงแต่ง/ผลิตภัณฑ์นม/อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร/ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง/เมล็ดกัญชง (เฉพาะที่กะเทาะเปลือกออกแล้ว) หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง500 กรัม/มิลลิลิตร x 2 หน่วย700
126การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารโปรตีนคำนวณโดยไม่รวมน้ำ
- ความชื้น
- โปรตีน
- โปรตีนคำนวณโดยไม่รวมน้ำ (การคำนวณ)
Combined
technique
(คำนวณจากรายการ
โปรตีน/ความชื้น)
รังนก/เครื่องดื่มรังนก50 กรัม/มิลลิลิตร x 8 หน่วย1,100
127การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารฟอสฟอรัส หรือฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ หรือฟอสเฟต Spectrophotometryอาหาร100 กรัม x 2 หน่วย1,000
128การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารมันเนยGC
เนย/เนยเทียม/เนยผสม/เนยแข็ง/เนยใสหรือกีแท้250 กรัม x 2 หน่วย 2,900
129การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารมันเนยคำนวณโดยไม่รวมความชื้น
- มันเนย
- ความชื้น
- มันเนยคำนวณโดยไม่รวมความชื้น (การคำนวณ)
combined
technique
(คำนวณจากรายการ
มันเนย/ความชื้น)

เนย/เนยเทียม/เนยผสม/เนยแข็ง/เนยใสหรือกีแท้250 กรัม x 4 หน่วย 3,300
130การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารใยอาหารEnzyme +Gravimetryอาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม250 กรัม x 6 หน่วย
250 มิลลิลิตร x 10 หน่วย
4,000
131การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารวัตถุกันเสีย
-กรดซอร์บิก หรือเกลือซอร์เบต
-กรดเบนโซอิก หรือเกลือเบนโซเอต
-กรดซิตริก หรือเกลือซิเตรต
-กรดโพรพิโอนิค หรือเกลือโพรพิโอเนต
HPLCอาหาร/เครื่องดื่ม1. อาหาร 100 กรัม x 2 หน่วย
2. เครื่องดื่ม 250 มิลลิลิตร x 2 หน่วย
รายการละ 1,000

132การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
- ซัคคาริน
- อะซีซัลเฟม-เค
- แอสพาแตม
- ซัยคลาเมต
- ซูคลาโลส
- สตีวิโอไซด์ (stevioside)
- รีบาวดิโอไซด์ เอ (rebaudioside A)
HPLCอาหาร/เครื่องดื่ม 1. อาหาร 100 กรัม x 2 หน่วย
2. เครื่องดื่ม 250 มิลลิลิตร x 3 หน่วย
รายการละ 1,500

133การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
กลุ่มสตีวิออลไกลโคไซด์
- สตีวิโอไซด์ (stevioside)
- รีบาวดิโอไซด์ เอ (rebaudioside A)
- สตีวิออลไกลโคไซด์
HPLCอาหาร/เครื่องดื่ม 1. อาหาร 100 กรัม x 2 หน่วย
2. เครื่องดื่ม 250 มล.x 3 หน่วย
3,100

134การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารวิตามิน
- เอ
- บี 1
- บี 2
- ซี
- ไนอะซิน หรือนิโคตินาไมด์
HPLC
Spectroflorometry
Spectroflorometry
HPLC
Microbiological assay
อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม250 กรัม/มิลลิลิตร x 2 หน่วย/รายการทดสอบ รายการละ 1,500
135การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารสารกันหืน
- Propyl gallate
- BHA
- BHT
- TBHQ
HPLC น้ำมัน/ไขมัน500 มิลลิลิตร x 2 หน่วยรายการละ 1,000
136การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารสารที่สกัดได้ด้วยน้ำร้อนExtractionชา (ใบ)500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย300
137การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารสารโพลาร์ (Polar Compounds)Column Chromatographyน้ำมันและไขมัน500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย1,200
138การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารสิ่งอื่นที่ไม่ละลาย หรือสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ละลาย Gravimetryน้ำมันและไขมัน500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย600
139การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารสีอินทรีย์สังเคราะห์
- ตรวจทางคุณภาพ
ตามเอกสารแนบ 1
Paper Chromatography
อาหาร/เครื่องดื่ม


1. อาหาร 100 กรัม x 4 หน่วย
2. เครื่องดื่ม 250 มิลลิลิตร X 4 หน่วย
500
139การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารสีอินทรีย์สังเคราะห์
- ตรวจปริมาณ
ตามเอกสารแนบ 1
HPLCอาหาร/เครื่องดื่ม1. อาหาร 100 กรัม x 4 หน่วย
2. เครื่องดื่ม 250 มิลลิลิตร X 4 หน่วย
1,700
140การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารสี Sudan
- Sudan I
- Sudan II
- Sudan III
- Sudan IV
HPLC
เครื่องเทศ/ซอสพริก
500 กรัม x 1 หน่วยชนิดละ 1,700
141การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารองค์ประกอบของกรดไขมัน (Fatty acid composition in oils and fats) GCน้ำมันและไขมัน500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย2,000
142การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารค่าไอโอดีน (Iodine
value)
- องค์ประกอบของ
กรดไขมัน (Fatty acid
composition in oils
and fats)
- ค่าไอโอดีน (Iodine
value) (การคำนวณ)
GCน้ำมันและไขมัน500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย2,100
143การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารอโลอิน (บาร์บาโลอิน)HPLCอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้
200 กรัม x 1
หรือ 250 มิลลิลิตร x 3
2,000
144การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารอันแซพอนิฟิเอเบิลแมตเตอร์ (Unsaponifiable matter )Extraction น้ำมันและไขมัน500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย1100
145การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารเอทธิลแอลกอฮอล์Titrationน้ำผลไม้250 มิลลิลิตร x 2 หน่วย800
146การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารไอโอดีนTitration

เกลือบริโภค

100 กรัม x 2 หน่วย

600

146การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารไอโอดีนICP/MSอาหาร /ซอสปรุงรส/น้ำเกลือ/น้ำปลา500 กรัม/มิลลิลิตร x 2 หน่วย4,700
147การทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารไฮดรอกซีเมทธิลเฟอร์ฟิวรัล
(Hydroxymethylfurfural)
Spectrophotometryน้ำผึ้ง250 กรัม x 4 หน่วย600
เพิ่มเติมการทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารคาร์มีน (Carmines)HPLCเครื่องดื่ม

500 กรัม/มิลลิลิตร1,000
เพิ่มเติมการทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารการตรวจวิเคราะห์ค่าไอโอดีน แบบวิจส์
(Iodine value, Wijs)
Titrationน้ำมันและไขมัน500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย1,500
เพิ่มเติมการทดสอบส่วนประกอบและวัตถุเจือปนในอาหารการตรวจวิเคราะห์กรดไขมัน
- กรดไลโนเลอิก (Linoleic acid)
- กรดแอลฟ่า-ไลโนเลนิก (alpha-Linolenic acid)
GCน้ำมันจากเมล็ดกัญชง
ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

250 มิลลิลิตร
X 4 หน่วย
3,500
148การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
เทคนิค Titration
ตามเอกสารแนบ 1
Titrationวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม รายการละ 900
149-1การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
เทคนิค Spectrophotometer
ตามเอกสารแนบ 1
Spectrophotometryวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม รายการละ 600
149-2การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
เทคนิค Spectrophotometer
- Disodium 5' Ribonucleotides
Spectrophotometryวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม 2,400
149-3การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
เทคนิค Spectrophotometer
- Phosphorus pentoxide
Spectrophotometryวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม 1,000
150การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
เทคนิค Gravimetry
- potassium sulfate
- sodium sulfate
Gravimetryวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม รายการละ 500


151-1การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
เทคนิค HPLC
- Butylated hydroxyanisole (BHA)
- Butylated hydroxytoluene (BHT)
- tert-Butylhydroquinone (TBHQ)
- Propyl gallate
- Saccharin
- Acesulfame-K
- Aspartame
- Sucralose
- Sorbitol
- Mannitol
- Xylitol
- Stevioside
- Rebaudioside A
- Rebaudioside M
HPLCวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม รายการละ 1,500
151-2การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร (Assay) เทคนิค HPLC
- Steviol glycoside
HPLCวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม 3,000

152การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารการตรวจเอกลักษณ์ (Identification tests) ไอออนอนินทรีย์ (Inorganic ions) หรือไอออนอินทรีย์และสารประกอบ (Organic ions and compounds)
(ตรวจทางคุณภาพ)
ตามเอกสารแนบ 1
วัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม รายการละ 400
153-1การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารสารอนินทรีย์ (Inorganic substances) สารอินทรีย์ หรือสารประกอบ (Organic substances or compounds)
(ตรวจปริมาณ)
- Acid insoluble substances
- Ash or Ash (Total)
- Total sulfur
- Acetone-insoluble matter
- Acid insoluble
ash
- Acid soluble
substances
- Calcium
- Calcium oxide
- Ethanol insoluble
residue
- Hydrochloric acid
soluble substance
- Loss on ignition
- Magnesium and
alkali salts
- Matter insoluble
dilute ammonia
- Non-Volatile Residue
- Reducing
Substances/Reducing sugars
- Residue on
ignition
- Sodium
hydroxide
insoluble matter
- Solid content
- Toluene-insoluble matter
- Water extractable
substances
- Water insoluble
matter/Water insoluble substances/ Water insoluble
- Water soluble
substance
- Acid insoluble
matter
- Loss on drying
- Sulfate ash
- Insoluble substance
Gravimetry
วัตถุเจือปนอาหาร100 กรัมรายการละ 700
153-2การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- pHPotentiometerวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม200
153-3การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร-Insoluble matter
/สิ่งอื่นที่ไม่ละลาย
-Water insoluble Substance
Identificationวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม200
153-4การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- Colour intensity Spectrophotometryวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม400
153-5การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- Ether-extractable
matter
Extractionวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม900
153-6การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- WaterKarl Fischer
technique
วัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม1,200
153-7การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- Nitrogen/
Nitrogen (Total)/
Protein
Kjeldahl techniqueวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม700
153-8การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- Protein residue Kjeldahl techniqueวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม700
153-9การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- Melting pointMelting point
apparatus
วัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม400
153-10การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- Reducing sugar/Reducing substancesTitrationวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม800
153-11การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- Sulfur dioxideTitrationวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม800
153-12การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- Acid valueTitrationวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม700
153-13การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- Acetyl groups Titrationวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม800
153-14การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- Caboxyl Groups Titrationวัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม800
153-15การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (Assay)
Total hydrogenated saccharides
- Water
- Sulfated ash
- Reducing sugars
- Total hydrogenated saccharides (การคำนวณ)
Calculation
Potentiometer
Gravimetry
Gravimetry
Calculation
วัตถุเจือปนอาหาร100 กรัม2,700
153-16การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารCarbohydrate

- Loss on drying
- Total ash
- Protein
- Carbohydrate
(การคำนวณ)
Gravimetry
Gravimetry
Kjeldahl technique
Calculation
วัตถุเจือปนอาหาร100 กรัมรวม 2,200
700
700
700
100
เพิ่มเติมการทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร- เมทานอล (Methanol)
- เอทานอล (Ethanol)
GC/MS-Headspaceวัตถุเจือปนอาหาร

100 กรัมรายการละ 1,600
154การทดสอบยาสัตว์ตกค้าง/ยาแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบัน
ตามเอกสารแนบ 1

***ปัจจุบันให้บริการโดยสำนักยาและวัตถุเสพติด
LC-MS/MS
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/กาแฟปรุงสำเร็จ1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดเม็ด และแคปซูลอย่างน้อย 50 กรัม
2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดน้ำ และเครื่องดื่มสมุนไพร อย่างน้อย 500 มิลลิลิตร
3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดผงน้ำหนักอย่างน้อย 100 กรัม
4. กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง อย่างน้อย 100 กรัม กาแฟปรุงสำเร็จชนิดน้ำ อย่างน้อย 500 มิลลิลิตร
5,000
155การทดสอบยาสัตว์ตกค้าง/ยาแผนปัจจุบันสารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์
ตามเอกสารแนบ 1
LC/MS/MSเนื้อสัตว์500 กรัม 5000
156การทดสอบยาสัตว์ตกค้าง/ยาแผนปัจจุบันสารกลุ่มฮอร์โมน
ตามเอกสารแนบ 1
LC-MS-MS เนื้อสัตว์500 กรัม 5,000
157การทดสอบยาสัตว์ตกค้าง/ยาแผนปัจจุบันสารต้านจุลชีพ 6 กลุ่ม
- กลุ่ม amphenicol
- กลุ่ม beta-lactam
- กลุ่ม macrolide
- กลุ่ม quinolone
- กลุ่ม sulfonamide
- กลุ่ม tetracycline
ตามเอกสารแนบ 1
LC-MS/MS
Multiclass-residues analysis
เนื้อสัตว์/นม/ไข่1. เนื้อสัตว์ 500 กรัม
2. นม 1 ลิตร
3. ไข่ 12 ฟอง
กลุ่มละ 5,000
158-1การทดสอบยาสัตว์ตกค้าง/ยาแผนปัจจุบันสารต้านจุลชีพ
- กลุ่มไนโตรฟูรานส์ เมตาโบไลต์
ตามเอกสารแนบ 1
LC/MS/MS

แป้ง/ไข่/นม/เนื้อสัตว์/เครื่องใน


500 กรัม 5,000
158-2การทดสอบยาสัตว์ตกค้าง/ยาแผนปัจจุบันสารต้านจุลชีพ
- มาลาไคต์กรีนและลิวโคมาลาไคต์กรีน
LC/MS/MSเนื้อ สัตว์น้ำ500 กรัม 5,000
158-3การทดสอบยาสัตว์ตกค้าง/ยาแผนปัจจุบันสารต้านจุลชีพ
- กลุ่มซัลโฟนาไมด์
LC/MS/MSน้ำผึ้ง500 กรัม 5,000
เพิ่มเติม
(อนุมัติใช้พลางก่อน)
(20 ก.ย. 66)
การทดสอบสารกลุ่มฮอร์โมนวิเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมน 2 ชนิด
- thyroxine (T4)
- tri-iodothyronine (T3)
LC/MS/MSเนื้อสัตว์ 500 กรัม5,000
159การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง 26 ชนิด
ตามเอกสารแนบ 1
LC-MS/MS,
LC-QTOF/MS
ผัก/ผลไม้1 กิโลกรัม
6,000
160การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง 44 ชนิด
ตามเอกสารแนบ 1
LC-MS/MS,
LC-QTOF/MS
ผัก/ผลไม้1 กิโลกรัม
8,000
161การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง 106 ชนิด
ตามเอกสารแนบ 1
GC-MS/MS


ผัก/ผลไม้ /พืชแห้ง/สมุนไพร และผลิตภัณฑ์/น้ำมันและไขมัน
1. ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
2. พืชแห้ง/ผง 50 กรัม
3. สารสกัด/น้ำมัน 10 กรัม
4. น้ำมันและไขมัน 500 มิลลิลิตร

9,000
162การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง 132 ชนิด
ตามเอกสารแนบ 1
GC-MS/MS,
LC-MS/MS,
HPLC,
LC-QTOF/MS
ผัก/ผลไม้ /พืชแห้ง/สมุนไพร และผลิตภัณฑ์/น้ำมันและไขมัน
1. ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
2. พืชแห้ง/ผง 50 กรัม
3. สารสกัด/น้ำมัน 10 กรัม
4. น้ำมันและไขมัน 500 มิลลิลิตร

15,000
163การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง 144 ชนิด
ตามเอกสารแนบ 1
LC-MS/MS,
LC-QTOF/MS
ผัก/ผลไม้1 กิโลกรัม
20,000
164การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง 250 ชนิด
ตามเอกสารแนบ 1
GC-MS/MS, LC-MS/MS, LC-QTOF/MS ผัก/ผลไม้1 กิโลกรัม
29,000
165-1การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง
- กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine compounds)
GC
GC-MS
ผัก/ผลไม้ /น้ำ/เครื่องดื่ม/เนื้อสัตว์/น้ำมันและไขมัน/ไข่/นม/นมผงและผลิตภัณฑ์/พืชแห้ง/สารสกัด น้ำมัน
1. ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
2. น้ำ 4 ลิตร
3. เครื่องดื่ม 1 ลิตร
4. เนื้อสัตว์ 500 กรัม
5. น้ำมันและไขมัน 500 มิลลิลิตร
6. ไข่ 12 ฟอง
7. นม 1 ลิตร
8. นมผงและผลิตภัณฑ์ 500 กรัม
9. พืชแห้ง/ผง 50 กรัม
10. สารสกัด/น้ำมัน 10 กรัม
3,000
165-2การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง
- กลุ่มออกาโนฟอสฟอรัส (Organophosphorus compounds)
GC
GC-MS
ผัก/ผลไม้ /น้ำ/เครื่องดื่ม/เนื้อสัตว์/น้ำมันและไขมัน/ไข่/นม/นมผงและผลิตภัณฑ์/พืชแห้ง/สารสกัด น้ำมัน
1. ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
2. น้ำ 4 ลิตร
3. เครื่องดื่ม 1 ลิตร
4. เนื้อสัตว์ 500 กรัม
5. น้ำมันและไขมัน 500 มิลลิลิตร
6. ไข่ 12 ฟอง
7. นม 1 ลิตร
8. นมผงและผลิตภัณฑ์ 500 กรัม
9. พืชแห้ง/ผง 50 กรัม
10. สารสกัด/น้ำมัน 10 กรัม
3,000
165-3การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง
- กลุ่มสารคาร์บาเมต (Carbamates)
HPLCผัก/ผลไม้ /น้ำ/เครื่องดื่ม/เนื้อสัตว์/น้ำมันและไขมัน/ไข่/นม/นมผงและผลิตภัณฑ์/พืชแห้ง/สารสกัด น้ำมัน
1. ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
2. น้ำ 4 ลิตร
3. เครื่องดื่ม 1 ลิตร
4. เนื้อสัตว์ 500 กรัม
5. น้ำมันและไขมัน 500 มิลลิลิตร
6. ไข่ 12 ฟอง
7. นม 1 ลิตร
8. นมผงและผลิตภัณฑ์ 500 กรัม
9. พืชแห้ง/ผง 50 กรัม
10. สารสกัด/น้ำมัน 10 กรัม
3,000
165-4การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง
- กลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ (Synthetic pyrethroid)
GC
GC-MS
ผัก/ผลไม้ /น้ำ/เครื่องดื่ม/เนื้อสัตว์/น้ำมันและไขมัน/ไข่/นม/นมผงและผลิตภัณฑ์/พืชแห้ง/สารสกัด น้ำมัน
1. ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
2. น้ำ 4 ลิตร
3. เครื่องดื่ม 1 ลิตร
4. เนื้อสัตว์ 500 กรัม
5. น้ำมันและไขมัน 500 มิลลิลิตร
6. ไข่ 12 ฟอง
7. นม 1 ลิตร
8. นมผงและผลิตภัณฑ์ 500 กรัม
9. พืชแห้ง/ผง 50 กรัม
10. สารสกัด/น้ำมัน 10 กรัม
3,000
165-5การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง
- กลุ่มสารป้องกัน
กำจัดโรคพืช
(Fungicide)
HPLCผัก/ผลไม้ /น้ำ/เครื่องดื่ม/เนื้อสัตว์/น้ำมันและไขมัน/ไข่/นม/นมผงและผลิตภัณฑ์/พืชแห้ง/สารสกัด น้ำมัน
1. ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
2. น้ำ 4 ลิตร
3. เครื่องดื่ม 1 ลิตร
4. เนื้อสัตว์ 500 กรัม
5. น้ำมันและไขมัน 500 มิลลิลิตร
6. ไข่ 12 ฟอง
7. นม 1 ลิตร
8. นมผงและผลิตภัณฑ์ 500 กรัม
9. พืชแห้ง/ผง 50 กรัม
10. สารสกัด/น้ำมัน 10 กรัม
3,000
166-1การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง
- Hydrogen phosphide
GC-MS
ข้าวและธัญพืช/ผัก/ผลไม้ /พืชแห้ง/ผง/น้ำมันและไขมัน/ไข่1. ข้าวและธัญพืช 1 กิโลกรัม
2. ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
3. พืชแห้ง/ผง 50 กรัม
4. น้ำมันและไขมัน 500 มิลลิลิตร
5. ไข่ 12 ฟอง
3,500
166-2การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง
- Bromide ion
GCข้าวและธัญพืช/ผัก/ผลไม้ /พืชแห้ง/ผง/น้ำมันและไขมัน/ไข่1. ข้าวและธัญพืช 1 กิโลกรัม
2. ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
3. พืชแห้ง/ผง 50 กรัม
4. น้ำมันและไขมัน 500 มิลลิลิตร
5. ไข่ 12 ฟอง
3,500
166-3การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง
- Fipronil
GC-MS/MSข้าวและธัญพืช/ผัก/ผลไม้ /พืชแห้ง/ผง/น้ำมันและไขมัน/ไข่1. ข้าวและธัญพืช 1 กิโลกรัม
2. ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
3. พืชแห้ง/ผง 50 กรัม
4. น้ำมันและไขมัน 500 มิลลิลิตร
5. ไข่ 12 ฟอง
3,500
166-4การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง
- Chlorpyrifos และ
Chlorpyrifos-methyl
GC-MS/MSข้าวและธัญพืช/ผัก/ผลไม้ /พืชแห้ง/ผง/น้ำมันและไขมัน/ไข่1. ข้าวและธัญพืช 1 กิโลกรัม
2. ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
3. พืชแห้ง/ผง 50 กรัม
4. น้ำมันและไขมัน 500 มิลลิลิตร
5. ไข่ 12 ฟอง
3,500
166-5การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง
- Dithiocarbamates
GC-MSข้าวและธัญพืช/ผัก/ผลไม้ /พืชแห้ง/ผง/น้ำมันและไขมัน/ไข่1. ข้าวและธัญพืช 1 กิโลกรัม
2. ผัก/ผลไม้ 1 กิโลกรัม
3. พืชแห้ง/ผง 50 กรัม
4. น้ำมันและไขมัน 500 มิลลิลิตร
5. ไข่ 12 ฟอง
3,500
167การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารกำจัดวัชพืช
- Paraquat
- Diquat
- Chlormequat
- Mepiquat
LC-MS/MS ผัก/ผลไม้/ธัญพืช/เนื้อสัตว์/นม/ไข่/พืชแห้ง 1. ผัก/ผลไม้/ธัญพืช 1 กิโลกรัม
2. เนื้อสัตว์ 500 กรัม
3. นม 1 ลิตร
4. ไข่ 12 ฟอง
5. พืชแห้ง 500 กรัม
4,000
168-1การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารกำจัดวัชพืช
- Glyphosate
LC-MS/MS ธัญพืช/ผัก ผลไม้/น้ำอุปโภคและบริโภค
1. ธัญพืช 1 กิโลกรัม
2. ผัก ผลไม้ 1 กิโลกรัม
3. น้ำอุปโภคและบริโภค 1 ลิตร
3,500
168-2การทดสอบสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
สารกำจัดวัชพืช
- Glyphosate
ELISAผัก/ผลไม้1 กิโลกรัม 3,500
เพิ่มเติม
(อนุมัติใช้พลางก่อน)
(20 ก.ย. 66)
การทดสอบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเอทิลีนออกไซด์
(ethylene oxide)
GC-MSธัญชาติและผลิตภัณฑ์/บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,000 กรัม5,000
169การทดสอบภาชนะเมลามีน - ความทนกรด
- ความทนความร้อน
- ความทนน้ำเดือด
Visual ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดเมลามีนตามเอกสารแนบรายการละ 300
170การทดสอบคุณภาพของเนื้อพลาสติกตะกั่วAASภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารทุกชนิด หัวนมยาง มอก.969-2533,1025-2539 และเซรามิก ( ยกเว้น พลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PE/PP/PS)ตามเอกสารแนบ800
171การทดสอบคุณภาพของเนื้อพลาสติกแคดเมียมAASภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารทุกชนิด หัวนมยาง มอก.969-2533,1025-2539 และเซรามิก ( ยกเว้น พลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PE/PP/PS)ตามเอกสารแนบ800
172การทดสอบคุณภาพของเนื้อพลาสติกสารประกอบไดบิวทิลทิน
TLCภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิด PVCตามเอกสารแนบ500
173การทดสอบคุณภาพของเนื้อพลาสติกไทรคริซิลฟอสเฟต
HPLCภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิด PVCตามเอกสารแนบ3,000
174การทดสอบคุณภาพของเนื้อพลาสติกไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์GC-MSภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิด PVCตามเอกสารแนบ3,900
175การทดสอบคุณภาพของเนื้อพลาสติกสารระเหยได้
- โทลูอีน
- เอทิลเบนซิล
- ไอโซโปรปิลเบนซิน
- นอร์มัลโปรปิลเบนซิน
- สไตรีน
GCภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิด PSตามเอกสารแนบ3,900
176การทดสอบคุณภาพของเนื้อพลาสติกสารที่สกัดด้วยนอร์มัลเฮกเซน
Gravimetryภาชนะพลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PE/PPตามเอกสารแนบ1,600
177การทดสอบคุณภาพของเนื้อพลาสติกสารที่ละลายได้ในไซลีน
Gravimetryภาชนะพลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PE/PPตามเอกสารแนบ1,600
178การทดสอบคุณภาพของเนื้อพลาสติกสารหนู
ICPภาชนะพลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PE/PP/PSตามเอกสารแนบ900
179การทดสอบคุณภาพของเนื้อพลาสติกไนโทรซามีนส์ GC-TEA
หัวนมยาง มอก. 969-2533, 1025-2539 20 ชิ้น


6,000
180การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายโลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว)
Visual estimationภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารทุกชนิดหัวนมยาง มอก.969-2533 ( รวม พลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PE/PP/PS)ตามเอกสารแนบ700
181การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา
Titrationภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารทุกชนิด ( รวม พลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PE/PP/PS)ตามเอกสารแนบ700
182การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายสารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ (น้ำ)
Gravimetryภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารทุกชนิดหัวนมยาง มอก.969-2533 (ยกเว้น พลาสติกชนิดเมลามีนและพลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PE/PP/PS)ตามเอกสารแนบ700
183การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายสารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ (4% กรดอะซีติก)
Gravimetryภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารทุกชนิดหัวนมยาง มอก.969-2533 ( รวม พลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PE/PP/PS)ตามเอกสารแนบ700
184การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายสารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ (20% แอลกอฮอล์)
Gravimetryภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารทุกชนิด ( ยกเว้น พลาสติกชนิดเมลามีนและพลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PE/PP/PS)ตามเอกสารแนบ700
185การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายสารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ (นอร์มัลเฮปเทน)
Gravimetryภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารทุกชนิด และพลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PE/PP ( ยกเว้น พลาสติกชนิดเมลามีนและพลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PS)ตามเอกสารแนบ700
186การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายพลวง

GF-AAS ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิด PETตามเอกสารแนบ1,500
187การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายเจอร์มาเนียม
ICP-OESภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิด PETตามเอกสารแนบ900
188การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายแคโพรแลกแทม
GCภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดไนลอน (PA)ตามเอกสารแนบ3,900
189การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายบีสฟีนอลเอ (รวมฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล)
ที่สกัดด้วยน้ำ (กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่างเกิน 5)

HPLCภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิคาร์บอเนต (PC)ตามเอกสารแนบ3,000
190การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายบีสฟีนอลเอ (รวมฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล) ที่สกัดด้วยกรดอะซีติกความเข้มข้นร้อยละ 4 (กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่างไม่เกิน 5)

HPLCภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิคาร์บอเนต (PC)ตามเอกสารแนบ3,000
191การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายบีสฟีนอลเอ (รวมฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล)
ที่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 20
(กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล์)

HPLCภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิคาร์บอเนต (PC)ตามเอกสารแนบ3,000
192การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายบีสฟีนอลเอ (รวมฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล)
ที่สกัดด้วยนอร์มัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ำมัน และอาหารที่มีไขมัน)

HPLCภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิคาร์บอเนต (PC)ตามเอกสารแนบ3,000
193การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจาย เมทิลเมทาคริเลต
GC-FIDภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิเมทิลเมทาคริเลตตามเอกสารแนบ3,900
194การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายฟีนอลSpectrophotometryภาชนะบรรจุอาหารชนิดเมลามีน/ หัวนมยาง มอก.969ตามเอกสารแนบ800
195การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายฟอร์มาลดีไฮด์
Spectrophotometryภาชนะบรรจุอาหารชนิดเมลามีน/ หัวนมยาง มอก.969 และ ฉ.369ตามเอกสารแนบ800
196การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายภาชนะบรรจุอาหาร
-สีที่ละลายออกมาในสารละลาย 4 ชนิด
(น้ำ, 4 % กรดอะซิติก, 20 % แอลกอฮอล์, นอร์มัลเฮปเทน)
* กรณีวิเคราะห์ร่วมในสารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ในสารละลาย 4 ชนิดอยู่แล้วจะไม่คิดราคาเพิ่ม
Visual estimation ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารทุกชนิดตามเอกสารแนบชนิดละ 500
197การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายโลหะในตัวทำละลายที่เป็นกรดอะซีติกความเข้มข้น ร้อยละ 3 (w/v)
- ตะกั่ว (Lead; Pb)
- แบเรียม (Barium; Ba)
- โคบอลต์ (Cobalt; Co)
- ทองแดง (Copper; Cu)
- เหล็ก (Iron; Fe)
- ลิเทียม (Lithium; Li)
- แมงกานีส (Manganese; Mn)
- สังกะสี (Zinc; Zn)
ICP - OESขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด6 ขวด/10 ชิ้น**
หมายเหตุ
7,200


198การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายสารตกค้างที่เหลือจากการระเหยตัวทำละลายที่เป็นเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50

Gravimetryขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด6 ขวด/10 ชิ้น**
หมายเหตุ
600
199การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายสารตกค้างที่เหลือจากการระเหยตัวทำละลายที่เป็นกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
Gravimetryขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด6 ขวด/10 ชิ้น**
หมายเหตุ
600
200-1การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจาย2,2-บิส(4-ไฮดรอกซิเฟนิล)โพรเพนหรือบิสฟีนอลเอ
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
HPLCขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด6 ขวด/10 ชิ้น**

หมายเหตุ
3,000200-2การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจาย2,2-บิส(4-ไฮดรอกซิเฟนิล)โพรเพนหรือบิสฟีนอลเอ
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด6 ขวด/10 ชิ้น**
หมายเหตุ
3,000
201การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจาย4,4'-ไดคลอโรไดเฟนิลซัลโฟน หรือดีซีพีเอส
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด12 ขวด/20 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
หมายเหตุ
รายการละ 3,000202การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจาย4,4'-ไดไฮดรอกซิไดเฟนิลซัลโฟนหรือดีเอชพีเอส หรือบิสฟีนอลเอส
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด12 ขวด/20 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
หมายเหตุ
รายการละ 3,000203การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจาย4,4'-ไดไฮดรอกซิไบเฟนิล หรือดีเอชบีพี
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCขวดหรือภาชนะบรรจุนม/ฝาครอบ*/ฝายึดหัวนมยาง*/ลิ้นปิดปากขวด12 ขวด/20 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
-6 ขวด/10 ชิ้น**
หมายเหตุ
รายการละ 3,000204การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายเอ็น-ไนโทรซามีนส์ ซับสแตนส์GC-TEA
หัวนมยาง ฉ.36920 ชิ้น

20 ชิ้น

7,500
205การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายเอ็น-ไนโทรแซเทเบิล ซับสแตนส์GC-TEAหัวนมยาง ฉ.36920 ชิ้น7,500
206การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายปริมาณสารระเหยได้
Gravimetryหัวนมยาง ฉ.36920 ชิ้น500
207การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจาย2-เมอร์แคปโทเบนโซไทอะโซล รีลีส หรือเอ็มบีที รีลีส
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCหัวนมยาง ฉ.36920 ชิ้นรายการละ 3,000208การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายแอนติออกซิแดนต์ รีลีส
2,6-บีส (1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิลฟีนอล หรือ บีเอชที
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCหัวนมยาง ฉ.36920 ชิ้นรายการละ 3,000209การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (คุณภาพการแพร่กระจาย)
2,2'-เมทิลีนบิส(6-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิล-ฟีนอล หรือแอนติออกซิแดนต์2246
- สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 50
- สกัดด้วยกรดอะซีติก ความเข้มข้นร้อยละ 3
HPLCหัวนมยาง ฉ.36920 ชิ้นรายการละ 3,000210การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจาย - สังกะสี
AASหัวนมยาง มอก.969ตามเอกสารแนบ1,000
211การทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายตรวจเอกลักษณ์ของพลาสติก
FT-IRภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารทุกชนิด
( รวม พลาสติกที่ใช้บรรจุนมชนิด PE/PP/PS)/ขวดนม, ฝาครอบ, ฝาเกลียว
ตามเอกสารแนบ
ขวดนม, ฝาครอบ, ฝาเกลียว ตามประกาศ ฉ. 369 อย่างละ 1 หน่วย
1,000
เพิ่มเติมการทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายปริมาณการแพร่กระจายทั้งหมด
จากพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร
โดยใช้ตัวแทนอาหารจำลองชนิด
- กรดอะซิติกความเข้มข้น ร้อยละ 3 (น้ำหนักต่อปริมาตร) (3% acetic acid (w/v))
Gravimetry1. ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิด PE/PP/PVC/ PS/ PET/ PA หรือไนลอน
2. ภาชนะพลาสติกบรรจุนมชนิดPE/PP/PS/PET
ตามเอกสารแนบ1,100
เพิ่มเติมการทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายปริมาณการแพร่กระจายทั้งหมด
จากพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร
โดยใช้ตัวแทนอาหารจำลองชนิด
- เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 10 (ปริมาตรต่อปริมาตร)(10% ethanol (v/v))
Gravimetry1. ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิด PE/PP/PVC/ PS/ PET/ PA หรือไนลอน
2. ภาชนะพลาสติกบรรจุนมชนิดPE/PP/PS/PET
ตามเอกสารแนบ1,100
เพิ่มเติมการทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายปริมาณการแพร่กระจายทั้งหมด
จากพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร
โดยใช้ตัวแทนอาหารจำลองชนิด
- เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 20 (ปริมาตรต่อปริมาตร) (20% ethanol (v/v))
Gravimetry1. ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิด PE/PP/PVC/ PS/ PET/ PA หรือไนลอน
2. ภาชนะพลาสติกบรรจุนมชนิดPE/PP/PS/PET
ตามเอกสารแนบ1,100
เพิ่มเติมการทดสอบคุณภาพการแพร่กระจายปริมาณการแพร่กระจายทั้งหมด
จากพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร
โดยใช้ตัวแทนอาหารจำลองชนิด
- เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50 (ปริมาตรต่อปริมาตร) (50% ethanol (v/v))
Gravimetry1. ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิด PE/PP/PVC/ PS/ PET/ PA หรือไนลอน
2. ภาชนะพลาสติกบรรจุนมชนิดPE/PP/PS/PET
ตามเอกสารแนบ1,300
212การทดสอบฉลากโภชนาการฉลากโภชนาการ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182
- พลังงานทั้งหมด
- พลังงานจากไขมัน
- ไขมันทั้งหมด
- ไขมันอิ่มตัว
- โคเลสเตอรอล
- โปรตีน
- คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
- ใยอาหาร
- น้ำตาล
- โซเดียม
- วิตามิน บี 1
- วิตามิน บี 2
- วิตามิน เอ
- แคลเซียม
- เหล็ก
- เถ้า
- ความชื้น
- ค่าคำนวณฉลากโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
-อาหารไม่น้อยกว่า 15 หน่วย และน้ำหนักรวมกันไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม

อาหารชนิดของเหลว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยและปริมาตรรวมกันไม่น้อยกว่า 4 ลิตร
21,400
213การทดสอบฉลากโภชนาการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394
- พลังงานทั้งหมด
- คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
- ไขมัน
- โคเลสเตอรอล
- โปรตีน
- น้ำตาล
- โซเดียม
- เถ้า
- ความชื้น
- ค่าคำนวณฉลากโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
-อาหารไม่น้อยกว่า 15 หน่วย และน้ำหนักรวมกันไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม7,800
214การทดสอบเอกลักษณ์เอกลักษณ์ถั่งเช่า
- Adenosine
- Codycepin
UHPLCผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าลักษณะผงแห้งและผงอัดเม็ด (ยกเว้นนม กาแฟ และอาหารเสริมน้ำมัน)100 กรัม x 1 หน่วย6,000
215-1การทดสอบเอกลักษณ์เอกลักษณ์โสม
- ตรวจเอกลักษณ์
(Rb1, Re, Rc และ Rg1)
TLC
เครื่องดื่ม200 มิลลิตร x 2 หน่วย2,000215-2การทดสอบเอกลักษณ์เอกลักษณ์โสม
- ตรวจเอกลักษณ์ และปริมาณ Ginsenoside
- Rb1
- Re
- Rc
- Rg1
HPLCเครื่องดื่ม200 มิลลิลิตร x 2 หน่วย4,500
216การทดสอบเอกลักษณ์เอกลักษณ์รังนกFT-IRเครื่องดื่มรังนก/วัตถุดิบรังนก1. เครื่องดื่มรังนก อย่าง
น้อย 42 มิลลิลิตร x 6
หน่วย
2. วัตถุดิบรังนก 10-100 กรัม
1,500
217การทดสอบเอกลักษณ์สาร S-allylcysteine (SAC)UHPLCกระเทียมดำรูปแบบ กลีบ/หัว100 กรัม x 4 หน่วย4,300
218การทดสอบสารสำคัญสารสำคัญจากกัญชาหรือกัญชง
- Cannbidiol (CBD)
- Delta-9- tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC)
HPLC
LC-MS/MS
อาหารที่มีกัญชา กัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล เป็นส่วนประกอบ/พืชกัญชา พืชกัญชง (สดและแห้ง ทุกส่วน) และผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ :
ตัวอย่างอาหารและน้ำที่มีส่วนผสมของกัญชา
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดของแข็ง ผง กึ่งแข็ง กึ่งเหลว และน้ำมัน น้ำหนักเนื้อตัวอย่างทั้งหมดอย่างน้อย 100 กรัม

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ ปริมาตรรวมทั้งหมดอย่างน้อย 250 มิลลิลิตร และมีจำนวนหน่วยไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

3. อาหารและเครื่องดื่ม 250 กรัม x 4, 250 มิลลิลิตร x 4

4. พืชกัญชา พืชกัญชง พืชสดอย่างน้อย 200 กรัม พืชแห้งอย่างน้อย 50 กรัม
หมายเหตุ :
- ให้บริการโดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ได้แก่ ชากัญชา ประเภทผสมสมุนไพรเป็นองค์ประกอบ เช่น ตะไคร้ ดอกอัญชัญบดละเอียดใส่ถุงชา/เครื่องดื่มกัญชาชนิดผง/ ผงสกัดผสมอาหารและเครื่องดื่ม/ ผงปรุงรสผสมใบกัญชา/ ชาใบกัญชาผสมใบชาอู่หลง/ ชากุหลาบกัญชา/ ผงนัวร์กัญชา เป็นต้น
- ให้บริการโดยสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้แก่ พืชกัญชา (ทั้งต้น รวมช่อดอก)/ พืชกัญชา 100 % บดละเอียดใส่ถุงชา (ชากัญชา)

5. สารสกัดกัญชา กัญชงอย่างน้อย50กรัม
หมายเหตุ :
- ให้บริการโดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ได้แก่ สารสกัดแต่งกลิ่นรส/ CANNABIS SPP. EXTRACT/ CBD Isolation
- ให้บริการโดยสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้แก่ pure สารสกัด (Extracted oil)/ Full spectrum/ Isolation

6. น้ำมันกัญชา กัญชง อย่างน้อย 50 กรัม
หมายเหตุ :
- ให้บริการโดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ได้แก่ น้ำมันปรุงประกอบอาหาร เช่น น้ำมันปาล์มผสมกัญชา/ น้ำมันที่เป็นประเภทแคปซูลใน ลักษณะผลิต
ภัณเสริมอาหาร เช่น น้ำมันรำข้าวผสมสารสกัดแคนนาบิไดออล (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่ม)/ CBD oil/ น้ามันจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil) ใช้บริโภคโดยตรง
- ให้บริการโดยสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้แก่ น้ำมันทางการแพทย์ เช่น น้ำมันหยอดใต้ลิ้น/ น้ำมันประเภทวัตถุดิบ
รายการละ 5,000
219การทดสอบสารสำคัญสารอนุพันธ์จากกัญชาหรือกัญชง
ตามเอกสารแนบ 1
HPLC
LC-MS/MS
อาหารที่มีกัญชา กัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล เป็นส่วนประกอบ/พืชกัญชา พืชกัญชง (สดและแห้ง ทุกส่วน) และผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ :
ตัวอย่างอาหารและน้ำที่มีส่วนผสมของกัญชา
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดของแข็ง ผง กึ่งแข็ง กึ่งเหลว และน้ำมัน น้ำหนักเนื้อตัวอย่างทั้งหมดอย่างน้อย 100 กรัม

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ ปริมาตรรวมทั้งหมดอย่างน้อย 250 มิลลิลิตร และมีจำนวนหน่วยไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

3. อาหารและเครื่องดื่ม 250 กรัม x 4, 250 มิลลิลิตร x 4

4. พืชกัญชา พืชกัญชง พืชสดอย่างน้อย 200 กรัม พืชแห้งอย่างน้อย 50 กรัม
หมายเหตุ :
- ให้บริการโดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ได้แก่ ชากัญชา ประเภทผสมสมุนไพรเป็นองค์ประกอบ เช่น ตะไคร้ ดอกอัญชัญบดละเอียดใส่ถุงชา/เครื่องดื่มกัญชาชนิดผง/ ผงสกัดผสมอาหารและเครื่องดื่ม/ ผงปรุงรสผสมใบกัญชา/ ชาใบกัญชาผสมใบชาอู่หลง/ ชากุหลาบกัญชา/ ผงนัวร์กัญชา เป็นต้น
- ให้บริการโดยสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้แก่ พืชกัญชา (ทั้งต้น รวมช่อดอก)/ พืชกัญชา 100 % บดละเอียดใส่ถุงชา (ชากัญชา)

5. สารสกัดกัญชา กัญชงอย่างน้อย50กรัม
หมายเหตุ :
- ให้บริการโดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ได้แก่ สารสกัดแต่งกลิ่นรส/ CANNABIS SPP. EXTRACT/ CBD Isolation
- ให้บริการโดยสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้แก่ pure สารสกัด (Extracted oil)/ Full spectrum/ Isolation

6. น้ำมันกัญชา กัญชง อย่างน้อย 50 กรัม
หมายเหตุ :
- ให้บริการโดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ได้แก่ น้ำมันปรุงประกอบอาหาร เช่น น้ำมันปาล์มผสมกัญชา/ น้ำมันที่เป็นประเภทแคปซูลใน ลักษณะผลิต
ภัณเสริมอาหาร เช่น น้ำมันรำข้าวผสมสารสกัดแคนนาบิไดออล (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่ม)/ CBD oil/ น้ามันจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil) ใช้บริโภคโดยตรง
- ให้บริการโดยสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้แก่ น้ำมันทางการแพทย์ เช่น น้ำมันหยอดใต้ลิ้น/ น้ำมันประเภทวัตถุดิบ
รายการละ 2,500
220การทดสอบสารสำคัญสารสำคัญจากพืชกระท่อม
- mitragynine
HPLCเครื่องดื่ม 250 มิลลิลิตร x 4 หน่วย5,000
221การทดสอบสารสำคัญTerpenesGC-MS/MSพืชกัญชา/สารสกัดกัญชา/น้ำมันกัญชา1. พืชกัญชา 50 กรัม
2. สารสกัดกัญชา น้ำมันกัญชา 10 กรัม
3,500
222การทดสอบสารสำคัญสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoid)
ประกอบด้วย
- Cannflavin A
- Cannflavin B
- Cannflavin C
GC-MS/MS (เอกลักษณ์)พืชกัญชา กัญชง เช่น ใบ ราก ลำต้น กิ่ง ก้าน ช่อดอกพืชสดอย่างน้อย 200 กรัม พืชแห้งอย่างน้อย 50 กรัม5,000
223การทดสอบเอกลักษณ์sialic acid ในวัตถุดิบรังนกและเครื่องดื่มรังนกHPLCวัตถุดิบรังนก/เครื่องดื่มรังนก วัตถุดิบรังนก
10 กรัม/เครื่องดื่มรังนก 3 ขวด
4,000
224การทดสอบเอกลักษณ์N-Acetylgalactosamine และ N-Acetylglucosamine ในวัตถุดิบรังนกGC-MSวัตถุดิบรังนก
10 กรัม5,000
225การทดสอบสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนตัวแทน (Surrogate contaminants)
- Benzophenone
- Chlorobenzene
- Toluene
- Methyl Salicylate
- Lindane
(สารตัวแทนในกลุ่มสารระเหยง่ายแบบมีขั้ว (Volatile polar), กลุ่มสารระเหยง่ายแบบไม่มีขั้ว (Volatile non-polar), กลุ่มสารไม่ระเหยง่ายแบบมีขั้ว (Non-volatile polar), กลุ่มสารไม่ระเหยง่ายแบบไม่มีขั้ว (Non-volatile non-polar) ในพลาสติกชิ้นเล็กๆ (flake) หรือเม็ดพลาสติก (pellets) PET
GC-MSพลาสติกชิ้นเล็กๆ (flakes) หรือเม็ดพลาสติก (pellets) PET 50 กรัม7,000
226การทดสอบสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนตัวแทน (Surrogate contaminants)
- Copper (II) 2-ethylhexanoate (กลุ่มเกลือของโลหะหนัก (Heavy metal salt) ในพลาสติกชิ้นเล็กๆ (flakes) หรือเม็ดพลาสติก (pellets) PET
ICP-OESพลาสติกชิ้นเล็กๆ (flakes) หรือเม็ดพลาสติก (pellets) PET พลาสติกชิ้นเล็กๆ (flakes) หรือเม็ดพลาสติก (pellets) PET จำนวน 20 กรัม2,300
227การทดสอบสารปนเปื้อนไซยาไนด์ (Cyanide)Ion Chromatographyน้ำอุปโภค บริโภค
(ยกเว้นน้ำเสีย)

500 มิลลิลิตร x 2 หน่วย800