Knowledge Management (KM)

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายงานผลการดำเนินการ

 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสำนักคุุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสำนักคุุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสำนักคุุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


แผนการจัดการความรู้

 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คำสั่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ 26/2564 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คำสั่งแต่งตั้งฯ และแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558-2562

กิจกรรม KM ของสำนักฯ

การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2565

ครั้งที่ 1.1 เรื่อง เกร็ดความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ (เตรียมรับการตรวจประเมิน ISO 27001)
โดย นายชาญศักดิ์ ปายะโปย DIO ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น. 

ครั้งที่ 1.2 เรื่อง เกร็ดความรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent)
โดย นางสาวเฉลิมพร ควรหา นวพ. ชพ. เลขานุการคณะการจัดการสารเคมี ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

ครั้งที่ 2 เรื่อง การใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Knowledge and Information Systems) ผ่านระบบ ZOOM   โดย น.ส. ชุติมา โพธิ์ป้อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 7 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.  

 


 

การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2564

ครั้งที่ 1  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 804 ชั้น 8 อาคาร 8 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการดำเนินงานการจัดซื้อของสำนักฯ 
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ครั้งที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 งานวิเคราะห์กัญชา
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ครั้งที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอต่ออายุการรับรอง ISO/IEC 17043:2010
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 804 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   

ครั้งที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา 
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 203 (เฉพาะผู้นำเสนอผลงานด้วยวาจา)
วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น.  และผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น

รายละเอียดการนำเสนอ
1. วีรวุฒิ วิทยานันท์ เรื่อง การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสำหรับการสำรวจเบื้องต้นของสารฟิโพรนิลและอนุพันธ์ในไข่และผลิตภัณฑ์
2. ธรณิศวร์ ไชยมงคล เรื่อง การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในข้าวและธัญพืชโดย GC-MSMS
3. กรรภิรมย์ เลิศบำรุงชัย เรื่อง ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการได้รับสัมผัสตะกั่วในไข่เยี่ยวม้าในช่วงปี พ.ศ. 2554-2562
4. ณัฎฐนันท์ คูลิน เรื่อง “เพาเวอร์บอล” วิถีชีวิตใหม่
 ครั้งที่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร์
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 203 (เฉพาะผู้นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์)
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.   และผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น
ครั้งที่ 7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร์
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 203 (เฉพาะผู้นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์)
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.   และผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น
 
ครั้งที่ 8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน (SHOW SHARE CARE & LEARN)
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 203 และผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่ 16 กันยายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น. แนวทางการดำเนินงานโครงการ Total diet
  
เวลา 13.30 – 15.00 น. แนวทางการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดเชิงปริมาณและการทวนสอบ
วิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา
   

กิจกรรม KM ของสำนักฯ (ปีงบประมาณที่ผ่านมา) 

 การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2563

 การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2562  

  การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2561  

  การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2560 

  การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2559

 โปสเตอร์นำเสนอผลงาน KM ความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร “ภาชนะพลาสติก..ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย”

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ในงาน KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ไปยังหน้า KM กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  มุมความรู้

 การจัดทำเอกสารข้อกำหนด ISO/IEC 17025

 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS)

 ช่องแห่งการเรียนรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 Open Journal Systems

 e-library