Knowledge Management (KM)

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้

 คำสั่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการจัดการความรู้

 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 คำสั่งแต่งตั้งฯ และแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558-2561

กิจกรรม KM ของสำนักฯ

การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2562  

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
 ครั้งที่ 1 : วันที่ 16 มกราคม 2562 :
– แนวทางการจัดการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และแผนงานในปี 2562
– การจัดเตรียมแผนงานวิจัยของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปี 2562-2565
– การพัฒนากำลังคนและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ณ โรงแรมไมดา เดอ ซี หัวหิน (Mida De Sea Hua Hin)  จังหวัด เพชรบุรี

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
 ครั้งที่ 2 : วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 : ณ ห้องประชุม 804 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: การซ้อมนำเสนอผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน
 ครั้งที่ 3 : วันที่ 27 มีนาคม 2562 : ณ ห้องประชุม 804 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 13.30 น.
1. ถอดบทเรียนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27
2. สื่อสารนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
3. โปรแกรมการจัดการสารเคมี (Cheminvent)

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ครั้งที่ 4 : วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 : ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 9.00-16.00 น.
BQSF Innovation Roadmap 2019 : Season I Episode I ” ISO 9001: 2015 & Product Innovations”
วิทยากร : นางสิริภากร แสงกิจพร  ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
 ครั้งที่ 5 : วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 : ณ ห้องประชุม 804 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 10.00-12.00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 

 

——————————————————————————————————————————————————-

การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2561

 หนังสือรวบรวบองค์ความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปีงบประมาณ 2561 

การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share Care and Learn)
ครั้งที่ 1 : วันที่ 13 ธันวาคม 2560 : นำเสนอแผนการจัดการความรู้สำนักฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
และนำเสนอโครงการวิจัยด้านอาหาร (Idea for free) ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 2 : วันที่ 28 ธันวาคม 2560 : Success Story Telling โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ กนกพร อธิสุข
และเสนอคลิปวีดีโอ เรื่องเล่าเร้าพลังที่ได้รับรางวัล จากทีมงานการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 3 : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 : การถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล
ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี

ครั้งที่ 4 : วันที่ 25 มีนาคม 2561 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน
ณ ห้องประชุม 806 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ครั้งที่ 5 : วันที่ 30 เมษายน 2561 :  ถอดบทเรียนการนำเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561
และกิจกรรมการถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล    ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 6 : วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 :  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน
การประชุมทีมงานจัดการความรู้และกิจกรรมการถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)
ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สรุปการถอดบทเรียนจากองค์ความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)

เรื่องเล่า 5 เรื่อง ได้แก่

  1. ต่อมเอ๊ะ!…กับคำตอบสุดท้าย โดย นางสาวสุวรรณี ธีระภาพธรรมกุล
  2. 5ส สุขใจ โดย นายวรพงศ์ พรมณา
  3. จากแสตมป์สู่ไปรษณีย์ตอบรับ โดย นางสาวเพชรา จิตรบรรจง
  4. สุขกันเถอะเรา โดย นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข
  5. การประสานงาน แก้ปัญหาในการทำงานโดยใช้ไลน์กลุ่ม social media โดย นายบรรพต กลิ่นประทุม

ครั้งที่ 7 : วันที่ 16 สิงหาคม 2561 :  ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เรื่อง มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร
ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี

ครั้งที่ 8 : วันที่ 18 กันยายน 2561 :  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน
กิจกรรมการถอดความรู้จากเรื่องเล่าในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)
1. การเตรียมตัวเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง
2. ประสบการณ์เรียนต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์
ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เวลา 13.00-15.00 น.

 
 

—————————————————————————————————————————————————

การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2560
องค์ความรู้ที่จำเป็นที่ 1 : คุณภาพและความปลอดภัยของข้าวสารในประเทศไทย

 การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของข้าวสารในประเทศไทย (Study of Quality and Safety of Rice in Thailand)

กิจกรรม: การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานภายใน โดย

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

องค์ความรู้ที่จำเป็นที่ 2 : เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 หนังสือเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 กิจกรรม: การประชุมคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อจัดทำเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสของอาหาร ฉบับที่ 3

 

การดำเนินการการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2559

 แนวทางจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

 สรุปความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 8

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ปีงบประมาณ 2559
เรื่อง การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้านอาหาร วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 8

 โปสเตอร์นำเสนอผลงาน KM ความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร “ภาชนะพลาสติก..ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย”

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ในงาน KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ภาพกิจกรรมงาน KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 คลิกชมภาพ

 ไปยังหน้า KM กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  มุมความรู้

 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS)

 ช่องแห่งการเรียนรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 Open Journal Systems

 e-library