Knowledge Management (KM)

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายงานผลการดำเนินการ

                                                                         แผนการจัดการความรู้

 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คำสั่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ 12/2567 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คำสั่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คำสั่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ 26/2564 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คำสั่งแต่งตั้งฯ และแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558-2562

กิจกรรม KM ของสำนักฯ

การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม Show Share Care and Learn ประจำปี 2566 หัวข้อ งานปัจจุบันของแต่ละห้องปฏิบัติการ

ครั้งที่ 1

 • ห้องปฏิบัติการไวรัส : โดย นายกรกช พรหมจันทร์
 • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ : โดย นางกรรณิการ์ นิ่มเล็กวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 และระบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM เวลา 14.00 – 14.30 น.


ครั้งที่ 2

 • ห้องปฏิบัติการยาสัตว์และวัตถุออกฤทธิ์ : โดย นางสาววรรณพร พะเยาว์
 • ห้องปฏิบัติการวัสดุสัมผัสอาหาร : โดย นายสุวัฒน์ แก้วบุตรดีวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 และระบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM เวลา 14.00 – 14.30 น.


ครั้งที่ 3

 • ห้องปฏิบัติการโลหะและแร่ธาตุ : โดย นางสาวณิชาภา คุ้มครอง
 • ห้องปฏิบัติการกายภาพ  : โดย นางสาวพิชชาภา ชมรุ่งวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 และระบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM เวลา 14.00 – 14.30 น.


ครั้งที่ 4

 • ห้องปฏิบัติการสารพิษและสารปนเปื้อน : โดย นางสาวสิริพร สะสีสม และนางสาวสุธิรา ฤทธิเสน
 • ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอาหาร  : โดย นางสาวรัชฎาพร สุวรรณรัตน์วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 และระบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM เวลา 14.00 – 14.30 น.

____________________________________________________________________________________________
ครั้งที่ 5 

 •  ห้องปฏิบัติการวัตถุเจือปนอาหาร  โดย นางสาวเฉลิมพร ควรหา
 •  ห้องปฏิบัติการส่วนประกอบอาหาร โดย นายคเณศ เต็มไตรรัตน์
 •  ห้องปฏิบัติการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช  โดย นายธรณิศวร์ ไชยมงคล

          วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 และระบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM เวลา 14.00 – 14.30 น.


____________________________________________________________________________________________

ครั้งที่ 6 

 •  ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในน้ำและเครื่องดื่ม โดย นางสาวจันทิมา พรหมวิหาร
 •  ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล โดย นางสาวสีแพร ชูชีวา

          วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 และระบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM เวลา 14.00 – 14.30 น.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ครั้งที่ 7  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอประชุมวิชาการและซักซ้อมการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการ

 • การถ่ายทอดประสบการณ์ ทำอย่างไรให้สำเร็จโดยผู้ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการ ปี 2565
 • ซ้อมการนำเสนอแบบวาจา จำนวน 5 เรื่อง และโปสเตอร์ จำนวน 10 เรื่อง

          วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2  เวลา 9.00 – 12.00 น.

_________________________________________________________________________________________________________________________

ครั้งที่ 8  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CO-SHARING SCORLASHIPS

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2  เวลา 14.00 น.

___________________________________________________________________________________________________________________

ครั้งที่ 9  การให้ความรู้ เรื่อง ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง 

          วันที่ 24 กรกฎาคม  2566 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2  และผ่านระบบ ZOOM เวลา 14.30 น.

___________________________________________________________________________________________________________________

ครั้งที่ 10 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • แนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล โดยคณะทำงานความปลอดภัยของ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • แชร์ประสบการณ์การได้รับทุน Leadership development programme โดย น.ส. ญาณิต หาญทวีทรัพย์

          วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2  และผ่านระบบ ZOOM เวลา 14.00 น.

========================================================================================

 

กิจกรรม KM ของสำนักฯ (ปีงบประมาณที่ผ่านมา)

 การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2565

 การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2564

 การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2563

 การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2562  

  การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2561  

  การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2560 

  การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2559

 โปสเตอร์นำเสนอผลงาน KM ความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร “ภาชนะพลาสติก..ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย”

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ในงาน KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ไปยังหน้า KM กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  มุมความรู้

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : อภิธานศัพท์ด้านอาหาร เล่ม 1 : คุณภาพ ความปลอดภัย และการแสดงฉลาก
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  (ราชกิจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 212 ง 1 กันยายน 2566)

 การจัดทำเอกสารข้อกำหนด ISO/IEC 17025

 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS)

 ช่องแห่งการเรียนรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 Open Journal Systems

 e-library