Knowledge Management (KM)

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้

 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสำนักคุุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสำนักคุุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 คำสั่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ 23/2562 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการจัดการความรู้

 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 คำสั่งแต่งตั้งฯ และแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558-2561

กิจกรรม KM ของสำนักฯ

การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2564

ครั้งที่ 1  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 804 ชั้น 8 อาคาร 8 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการดำเนินงานการจัดซื้อของสำนักฯ 
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ครั้งที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 งานวิเคราะห์กัญชา
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ครั้งที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา 
ณ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห้องประชุม 203 (เฉพาะผู้นำเสนอผลงานด้วยวาจา)วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น.
และผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น

รายละเอียดการนำเสนอ
1. วีรวุฒิ วิทยานันท์ เรื่อง การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสำหรับการสำรวจเบื้องต้นของสารฟิโพรนิลและอนุพันธ์ในไข่และผลิตภัณฑ์
2. ธรณิศวร์ ไชยมงคล เรื่อง การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในข้าวและธัญพืชโดย GC-MSMS
3. กรรภิรมย์ เลิศบำรุงชัย เรื่อง ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการได้รับสัมผัสตะกั่วในไข่เยี่ยวม้าในช่วงปี พ.ศ. 2554-2562
4. ณัฎฐนันท์ คูลิน เรื่อง “เพาเวอร์บอล” วิถีชีวิตใหม

กิจกรรม KM ของสำนักฯ (ปีงบประมาณที่ผ่านมา) 

 การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2563

 การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2562  

  การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2561  

  การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2560 

  การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2559

 โปสเตอร์นำเสนอผลงาน KM ความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร “ภาชนะพลาสติก..ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย”

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ในงาน KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ไปยังหน้า KM กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  มุมความรู้

 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS)

 ช่องแห่งการเรียนรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 Open Journal Systems

 e-library