ภาระกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

ภารกิจ/บริการหลัก ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
1. ศึกษาวิจัย และพัฒนาด้านอาหาร
2. เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และสื่อสารแจ้งเตือนภัยด้านอาหาร
3. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร

ขีดความสามารถการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ


ด้านจุลชีววิทยา

 •  ตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม ภาชนะบรรจุหุ้มห่อหรือสัมผัสอาหาร ฯลฯ

  ด้านเคมี
 • สารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร
 • สารกำจัดศัตรูพืชและยาสัตว์ตกค้าง
 • คุณภาพน้ำมันบริโภค
 • วัสดุสัมผัสอาหาร
 • คุณภาพน้ำและเครื่องดื่ม
 • ส่วนประกอบอาหาร
 • วัตถุเจือปนอาหาร

ด้านกายภาพ

 • สิ่งปนปลอมในอาหาร (Light filth)
 • ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ลักษณะเนื้อ สี กลิ่น รสชาติของอาหาร

ด้านชีวโมเลกุล 

 • การตรวจอาหารตัดแต่งพันธุกรรม
 • การตรวจเอกลักษณ์เนื้อสัตว์
 • การตรวจดีเอ็นเอจำเพาะของสิ่งมีชีวิต

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2562         

การสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดทดสอบอาหาร เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพอาหารเบื้องต้นทางด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบที่สะดวก แม่นยำและได้ผลรวดเร็ว