ภาระกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศและอาเซียนด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร
2. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร
3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของกระบวนการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ขีดความสามารถการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ


ด้านจุลชีววิทยา

 •  ตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม ภาชนะบรรจุหุ้มห่อหรือสัมผัสอาหาร ฯลฯ

  ด้านเคมี
 • สารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร
 • สารกำจัดศัตรูพืชและยาสัตว์ตกค้าง
 • คุณภาพน้ำมันบริโภค
 • วัสดุสัมผัสอาหาร
 • คุณภาพน้ำและเครื่องดื่ม
 • ส่วนประกอบอาหาร
 • วัตถุเจือปนอาหาร

ด้านกายภาพ

 • สิ่งปนปลอมในอาหาร (Light filth)
 • ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ลักษณะเนื้อ สี กลิ่น รสชาติของอาหาร

ด้านชีวโมเลกุล 

 • การตรวจอาหารตัดแต่งพันธุกรรม
 • การตรวจเอกลักษณ์เนื้อสัตว์
 • การตรวจดีเอ็นเอจำเพาะของสิ่งมีชีวิต

การสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดทดสอบอาหาร เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพอาหารเบื้องต้นทางด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบที่สะดวก แม่นยำและได้ผลรวดเร็ว