บริการของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

                                                                                                
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ                     การประเมินความปลอดภัยอาหาร                การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ                                                                                                                      และวัตถุเจือปนอาหาร                              ด้านอาหาร (Proficiency Testing)

                                                                                            
การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ                            การพัฒนาวิธี                                  การรับรองอาหารปลอดภัย (Food Safety)

 

                                                                                         

ชุดทดสอบอาหาร (Food Testkit)                                     บริการอื่นๆ                                                     ช่องทางการติดต่อ