บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

                                                                                                                   

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์             ค้นหาอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์                 ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์                                                                                                                                                                                              (iLab Plus)

                                                                                              

การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร           การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและ                    การส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์/ขนส่ง
เพื่อสุขภาพ “กระท่อม”                          เครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของกัญชง

                                                                                                  

     ช่องทางการชำระเงิน                                       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม                            กฎหมายอาหาร/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

                                                                                                         

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส                   คู่มือการให้บริการ                                                  คำถามที่พบบ่อย
โคโรนา 2019 (COVID) ในอาหาร