การทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing)

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผ่านการประเมินความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 และข้อกำหนด กฏระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบความชำนาญ -0004

(Certificate ที่ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 หมดอายุวันที่ 20 ธันวาคม 2568***)  คลิกเพื่อดูเอกสาร

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing) 

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์
ในรายการต่างๆ ดังรายละเอียด