Certificate ISO/IEC 17043 : 2010

Certificate ที่ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 หมดอายุวันที่ 3 มกราคม 2565***

Certificate%2017043-2562-65

download