Certificate ISO/IEC 17043 : 2010

Certificate ที่ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 หมดอายุวันที่ 20 ธันวาคม 2568***

Certificate%2017043-2564-68

download