ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม

ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

 1) หลักธรรมทางศาสนา โดยได้มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรของสำนักฯ

  • กิจกรรมทำบุญตักบาตรระดับกรม สำนักฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565
  • กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร/ศูนย์รวมบริการ/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

     2) หลักวิธีวัฒนธรรม ดำรงตามอย่างวิถีไทย

  • กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ อธิบดี รองอธิบดี และผู้อำนวยการ เนื่องด้วยวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565
  • กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2564  ในเดือนพฤศจิกายน 2564    
  • กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ เมษายน 2565


    3) หลักคุณธรรมหลัก 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

  • กิจกรรม “จิตอาสา Big Cleaning Day”  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  ในเดือน กรกฎาคม 2565