แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2562

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2562 

 1. โครงการศึกษาปริมาณโลหะหนัก สารปนเปื้อน สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและยาสัตว์ตกค้างที่คนไทยได้รับจากอาหาร
 2. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารสำหรับพระบรมวงศานุวงค์
 3. โครงการอาหารปลอดภัยในการประชุม ครม.
 4. โครงการพัฒนาสุขลักษณะร้านอาหารสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 5. โครงการวิจัยด้านอาหาร (Idea for free)
  • การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับยีสต์และรา (ต่อเนื่อง 61-63)
  • การสำรวจปริมาณสารมลพิษตกค้างยาวนานในนมมารดาและอาหาร (ภายใต้โครงการ Implementation of the POPs Monitoring Plan in the Asian Region (GMP2 Asia) (2018-2019)
  • การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไซอะลิก แอซิก ในรังนกนางแอ่น
  • การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพาราควอทในผักและผลไม้
  • การสำรวจไขมันทรานส์ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
  • การพัฒนาการผลิตและทดสอบความใช้ได้ของพลาสมิดดีเอ็นเอเพื่อทดแทนสารมาตรฐานสำหรับการตรวจวิเคราะห์ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมชนิด LY038 ด้วยวิธี Real-time PCR
  • การพัฒนาวิธีการตรวจไวรัสโรต้าในน้ำดื่ม
  • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ดีเอ็นเอเพื่อหาการปลอมปนในผลิตภัณฑ์รังนกเพื่อการบริโภค
  • การสำรวจการปะปนของพืชดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของข้าวโพด ถั่วเหลือง และมะละกอ
  • พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม 3 สายพันธ์คือ DAS40278, LY038, VCO01981-5 และ ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม 3 สายพันธ์ คือ DAS68416, DAS44406, DAS81449 โดยวิธี Realtime PCR
  • การศึกษาฟอร์มาลดีไฮด์อิสระ (free-formaldehyde) ในปลาหมึกที่ชุบฟอร์มาลีนและอาหารทะเล
  • การสำรวจคุณภาพวัสดุสัมผัสอาหารชนิดซิลิโคน
  • การสำรวจปริมาณสารให้ความแทนน้ำตาลในเครื่องดื่มลดน้ำตาล
 6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ
 7. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย
  • Active surveillance
   • โครงการคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มประชารัฐ (ต่อเนื่อง)
   • โครงการประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัส กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก สีสังเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไนไตรต์ S. aureus และ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปประเภทเนื้อหมัก ของประชากรไทย (ต่อเนื่อง)
   • โครงการสำรวจสารต้านจุลชีพตกค้างในน้ำนมพลาสเจอไรซ์ของประเทศไทย
   • โครงการสำรวจเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในเนื้อสัตว์ของประเทศไทย
  • Passive surveillance
   • น้ำปลา
   • น้ำและน้ำแข็งบริโภค
   • นมพร้อมดื่ม
   • กะปิ
   • น้ำพริก
   • ลูกชิ้น
   • คุณภาพและความปลอดภัยของไส้กรอก
   • เบเกอรี่
 8. โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)
 9. โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้
  เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
 10. โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าอาหารและวัตถุดิบทั่วไทยเพื่ออาหารปลอดภัย
 11. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025,ISO/IEC 17043, ISO 9001)
 12. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่งอาเซียน-โลหะหนัก
 13. โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและน้ำโดยเป็นผู้ดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญ
 14. โครงการกำหนดวิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจวิเคราะห์อาหาร
 15. โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหาร
  สู่มาตรฐาน