อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ปรับปรุง กันยายน 2565)

ยกเลิกอัตราค่าบริการตามระเบียบ ข้อ 1-8  และไปใช้

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ปรับปรุง 21 พฤศจิกายน 2565
และแก้ไขเพิ่มเติม 2 ธันวาคม 2565)

1. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการ พ.ศ. 2562
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562) (เฉพาะรายการของ สคอ.) (ยกเลิก)
2. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 98 ง วันที่ 28 เมษายน 2563) (เฉพาะรายการของ สคอ.) (ยกเลิก)
3. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 280 ง วันที่ 1 ธันวาคม 2563)
4. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 (ยกเลิก)
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 80 ง วันที่ 9 เมษายน 2564)
5. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 (ยกเลิก)
    (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 189 ง วันที่ 16 สิงหาคม 2564)
6. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2565 (ยกเลิก)
    (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 61 ง วันที่ 16 มีนาคม 2565)
7. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565 (ยกเลิก)
    (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 137 ง วันที่ 25 กรกฎาคม 2565)
8. ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2565 (ยกเลิก)
    (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 205 ง วันที่ 1 กันยายน 2565)