บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

                                                                                                                    

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์             ค้นหาอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์              รับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์                                                                                                                                                                                                         (iLab Plus)

                                                                                                       

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส       การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและ                    การส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์/ขนส่ง
โคโรนา 2019 (COVID) ในอาหาร                  เครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของกัญชง

                                                                                                

     ช่องทางการชำระเงิน                                          ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม                         กฎหมายอาหาร/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

                                                                                                            

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง                                  คู่มือการให้บริการ                                                  คำถามที่พบบ่อย
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017