การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 เอกสารการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLAB PLUS) 
 วิธีการดาวน์โหลดรายงานผลการทดสอบ e-report

ผู้ใช้บริการสามารถส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ได้ที่ ศูนย์รวมบริการ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อส่งตัวอย่าง ได้ที่นี่  (รับรายงานผลการทดสอบด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์)
***หากท่านต้องการรับรายงานผลการทดสอบเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) สามารถส่งคำขอ (E-Submission) ผ่านระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) หรือแจ้งเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างเมื่อมาส่งตัวอย่าง หากยื่นคำขอผ่านระบบมาแล้ว ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งตัวอย่างอีก

ห้องปฏิบัติการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามรายการและวิธีทดสอบที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายในด้านการทดสอบอาหาร  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยาเสพติด ดังรายละเอียดตามหนังสือรับรอง คลิกเพื่อดูเอกสาร

รายการที่สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์และอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 (เฉพาะในรายการของ สคอ.)
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 98 ง วันที่ 28 เมษายน 2563) (เฉพาะในรายการของ สคอ.)
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 280 ง วันที่ 1 ธันวาคม 2563)
– ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 80 ง วันที่ 9 เมษายน 2564)
– ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 189 ง วันที่ 16 สิงหาคม 2564)
– ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2565
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 61 ง วันที่ 16 มีนาคม 2565)
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565 
 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 173 ง วันที่ 25 กรกฎาคม 2565)
– ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2565 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 205 ง วันที่ 1 กันยายน 2565)

 

หมายเหตุ : สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ได้ที่ 0-2951-0000 หรือ 0-2589-9850 ถึง 7
ต่อ 99561-2 และ 09-5565-7780
ติดต่อทาง E-mail เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์