บริการ

สำหรับผู้ใช้บริการ

 1. อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ(.pdf)
 2. อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (สามารถค้นหาตามชื่อรายการหรือประเภทอาหาร)
 3. รายการวิเคราะห์และอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ ตรวจตามประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
  สามารถค้นหาตามประกาศกระทรวงสาธารสุข หรือชื่ออาหาร
 4. เอกสารแนบ 1 รายชื่อสารกลุ่มไดออกซิน สารกลุ่มพีซีบีคล้ายไดออกซิน และสารกลุ่มพีซีบีตัวชี้วัด
 5. เอกสารแนบ 2 รายชื่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 132 ชนิด
 6. เอกสารแนบ 3 รายชื่อยาต้านจุลชีพ 6 กลุ่ม 49 ชนิด 
 7. หลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานของภาชนะบรรจุอาหาร
 8. การตรวจ DNA ในอาหารดัดแปรพันธุกรรมและตรวจหาเอกลักษณ์เนื้อสัตว์และพืชโดยวิธี PCR ปริมาณตัวอย่างอาหารที่ใช้ในการวิเคราะห์
 9. กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 11. คู่มือการให้บริการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 ติดต่อทาง E-mail เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์